Open main menu

A Pronouncing and Defining Dictionary of the Swatow Dialect, Arranged According to Syllables and Tones/chau

— chau —

chau36644 To transcribe; to write out.
chau-sía; to copy out. chau pêh; make a fair copy. chau ùaⁿ-kẁn; to write the records of a case. chau phoi-gṳ́; copy an official decision. chau chut lâi úa thóiⁿ; copy it for me to see. cía jī sĭ chíu chau kâi, a sĭ ìn kâi? Is this written or printed? ô̤h bîe, ô̤h sêk lío, cìaⁿ ô̤h chau; when you have learned to trace the letters well through thin paper, you may then learn to write from a copy. lô̤h hieⁿ chau hùe; go to the hamlets begging, as a mendicant priest does. chau ke; search and seal up a house, as when it is confiscated. kiaⁿ-chau; the Peking Gazette. chau-lôk cò̤ cêk pńg; transcribe into one volume.

chau9556413 To drill; to take in hand.
chau līen; chau în; to drill troops. tōa chau; a grand review of troops. thóiⁿ chau; to review the troops. tìo chau; summon to a review. cóng-tok chut sûn-thóiⁿ chau; the governor reviewed the army. chau sim căi; careworn. m̄ káⁿ chau lṳ́ kâi hûai; dare not put you to so much trouble. màiⁿ khṳ̀ chau-jío i; do not trouble him about it.

cháu9561406 Grass; herbs; weeds.
cháu-bâk; vegetable productions. cháu hue; flowering plants. cháu-mo̤ⁿ; ferns. cháu-po; a meadow. hue-cháu; herbs. cheⁿ-cháu; herbage. kuah suaⁿ cháu; cut wild grass. taⁿ bé cháu; carry fodder for horses. cîah cháu; feeds on grass. tĭu-kó̤-cháu; rice straw. bêh-kó̤-cháu; wheat straw. phò-kha seⁿ cháu; the grass grows on his shop steps. cháu-phûeh; turf. sin hue-cháu; fresh vegetation. cháu sek; grass green. lṳ́ màiⁿ thóiⁿ i cháu-cháu; do not consider his being in dishabille. bōi cháu-chài; sells greens. pun huang à-phah tîeh, bŏi seⁿ cháu; it is so exposed to the wind that the grass will not grow there. cháu-thâu lío cò̤ kâi mâk jī : ci kâi jī sĭ tŏ̤ cháu pŏ, a sĭ tŏ̤ mâk pŏ? This character has the one for grass above and the one for eye below: which of the two is its radical? seⁿ cháu; grassy. cúi-cháu; rushes. kîam cháu; salt marsh grass. i kâi cháu-thâu cĭu hó̤, i kâi jī-nâng m̄-hó̤; his chief wife is an amiable person, but his inferior wife is not. cháu-chîeh; straw matting. mîaⁿ-ke ūe cháu-thâng; is skillful in the delineation of insects. cháu-méⁿ; a grasshopper. cháu chù; a thatched house. cháu lîo; a straw wigwam. cháu khṳn; a clump of grasses. cháu-thâu kit-hwt; the chief wife. gû tó̤ hwn cháu; the cattle are chewing the cud. pâk kâi cháu nâng; make a scarecrow.

螳螂cháu-kau504 An insect, the common mantis.
cháu-kâu phīⁿ; the point carved in the shape of a mantis.

cháu95314016 Aquatic grasses; elegant, graceful, polished; fine composition.
hái cháu; sea-weed. cúi cháu; aquatic weeds, such as duck-weed, pond-weed, and their like. i kâi sṳ̀-cháu īam-lĭ; his expressions are apt and elegant.

chàu521324 A bad odor; stench; stinking.
chàu căi; very ill smelling. chùi chàu; a foul breath. chàu mîaⁿ; disreputable. m̄ cai phang chàu; does not know the difference between a sweet and an offensive odor. i ka-kī m̄ cai gūa-kháu kâi mîaⁿ-sek chàu; he is not aware how bad a reputation he has abroad. chàu mûeh-kĭaⁿ; ill smelling stuff. chàu kùe sí-nâng; stinks worse than a dead carcase. chàu ko̤h-tháng-ĕ hìen; an offensive odor from the armpits. phīⁿ tîeh kâi chàu bī; smelled a bad smell. chàu-cheⁿ; noisome. chàu-khì; fumes. chàu káu; a worthless dog. chàu tong-si; a scamp. chûn cêk cho̤h àu-àu chàu-chàu kâi mûeh; had some rotten ones left. chàu kàu ūe koiⁿ; smells so as to scent the whole place. tâng chiⁿ bōi kàu ien, tâng ien bōi kàu chàu; sells it from the time it is prime till it becomes tainted and from the time it becomes tainted till it is rotten. màiⁿ thiaⁿ i kâi chàu ūe; do not listen to his obscene talk. to ŭ cêk cho̤h chàu sṳ̄; there is always some nasty affair on hand. bŏi phang bŏi chàu; it has no odor. hó̤ ûn cē hieⁿ-châ lâi phek tīo chàu-khì; burn some incense to drive away the unpleasant odor.

chàu9556413 Principles; rules of conduct.
cak-chàu; fixed rules of conduct. sêng-peh kâi cak-chàu; as firm as a pine tree. piaⁿ-sng kâi cak-chàu; chaste as ice.

chàu95415713 Dry, parched.
kang-chàu; dried up. chùi kang-chàu; the mouth parched. âu-lêng kang-chàu; the throat dry and husky. chùi ko-chàu; the mouth dry. chàu-jîet kâi mûeh m̄-hó̤ cîah; do not eat things which make the mouth dry. chùi-lîm-phûe cio-chàu; parched lips.

chàu95415713 Hasty; harsh.
kip-chàu; testy. chàu-pău; prone to anger. chàu-chàu pău-pău. hot tempered. phû-chàu; hasty; touchy, phû-chêng chàu-khì; irrasible. cêk-kṳ́ cêk-tŏng phû-phû chàu-chàu, chŵn m̄ thîm-cĕⁿ; at the least thing he flies into a rage and there is no pacifying him. sim lăi cio-chàu; in a rage. àu-chàu; quick-tempered; out of temper.

châu789608 To shift; to move things.
m̄ cìaⁿ, tîeh châu i cìaⁿ; it is not set squarely, and must be moved about till it is. lêng-ūaⁿ châu-pàng hṳ́ kháu; shift it back and set it outside the door again. íⁿ châu khṳ̀ cē; move the chair a little farther off. chn̂g châu-bûa; move the table nearer.

châu9558511 A canal; a channel.
châu un; a thoroughfare for boats. châu hô̤; the Grand Canal. châu cûn; a transport boat. châu-un cóng-tok sĭ cóng kẃn châu-hô̤ tang kâi châu-cûn un-cài nîe-bí kâi sṳ̄, īa siet ŭ châu-tău hun lí; the Imperial Commissioner of grain controls the transport of grain through the Grand Canal, and appoints deputies who assist him in his office.

châu955727 A revisory judge, or judge of appeals.
cía sĭ thíen-châu ŭ mĕng kâi; this is what the gods have commanded.

châu37478 A haunt; a resort; a retreat.
cí kâi sĭ i kâi châu-hŵt; this is his lurking place. châu-hŵt kien-kù căi; his den was very secure. châk-châu; a robber's resort. sĭang-kó châu-kṳ; an ancient haunt.

chāu37304 A hubbub.
chāu-nău; clamor. chāu-jíang; altercation. tăi chāu-nău cêk tieⁿ; a great uproar. i ke lāi m̄ hûa, ē-ē chāu-chāu nău-nău; they are not a harmonious family, they have a row every now and then. kío-thà kàu i chāu-chāu nău-nău; incited them on till they came to have a regular brawl. i hiaⁿ-tĭ-kíaⁿ thiaⁿ nâng kà-so, cĭu chāu-chāu nău-nău; the brothers listened to those who would set them at variance, and so had a row. cìeⁿ-seⁿ cĭu tì-kàu chāu-nău, m̄ hiah; thus it was that there was a continual rumpus. khǹg-kòi i màiⁿ chāu-nău; advised him to make no disturbance.