Open main menu

A Pronouncing and Defining Dictionary of the Swatow Dialect, Arranged According to Syllables and Tones/chi

< A Pronouncing and Defining Dictionary of the Swatow Dialect, Arranged According to Syllables and Tones

— chi —

chi966385 A wife.
hu chi; husband and wife. chi ke; a wife's relations. chi kŭ; a wife's elder brother. chi chiap; wife and concubines. chi jî bó kíaⁿ; wives and children.

chi7221959 The gills of a fish.
hṳ̂ chi âp cúi; the fish draws water through its gills. i àiⁿ sie kă, kâi chi-kó cū phàng-phàng; when they are going to fight, they dilate their gills. tah tîeh i kâi chi-kó i cū cáu m̄ khṳ̀; if you hook him in the gill he cannot get away. hṳ̂ chi tîeh líu tīo; you must take out the gills.

猙獰chi-gî29 Repulsive, horrid, loathsome, hideous.
i kâi mīn chi-gî căi; he has a very repulsive face, seⁿ kàu kâi mīn khî-khî kùai-kùai, chi-gî căi; his face is very queer, being hairy, fierce, and unpleasant to look at.

chi966618 Suffering.
chi-chám; distressing. chi-chi chám-chám; in great distress. tîeh i chi-chám; pity his distress.

chi788758 To sojourn; to perch.
bô̤ kò̤ hó̤ chi sin; with no place of abode. cĭam-chíaⁿ chi sin; lodge temporarily. tŏ̤ cí-kò̤ chi-suah; sojourn here. o-a lâi chi-hiah tŏ̤ hṳ́ chīu tèng; the crows perch in those trees.

chi621048 Foolish; inapt.
chi-ngà; dunder-headed. chi-tai; inapt. chi-ngâi; chi-chi ngâi-ngâi; foolish. chi-chi nē; imbecile. chi sim; weak minded. sim chi-chi; of dull wit. chi-kûak chi-kûak; silly. chi-chi, chŵn bŏi seⁿ khì; weakly good natured, so that he never gets angry. chi-ko; simple. chi-ko̤ sĭeⁿ; simple thoughts. lṳ́ màiⁿ tó̤ chi-ko̤; do not try to appear simple. lĭ chi-ko̤; a shrewd simpleton. chi-ko̤-kúi lṳ́; stole a march on you. īu m̄ sĭ chi ĭu m̄ sĭ kôk, cò̤-nî cìeⁿ-seⁿ cò̤; why should one who is neither a simpleton nor an idiot do that? bŏi chi bŏi lang, bŏ̤i cò̤ a ko a ong; in order to be a good old aunt or uncle one needs be both stupid and deaf.

chí6596 Extravagant; superfluous.
chia-chí; rich and profuse. ēng-tō chia-chí; use lavishly. hong-sôk chia-chí; wasteful habits. hṳ́-kò̤ kâi chù-thêh chia-chí căi; the houses there are very luxurious. chia-chí kùiⁿ-sìⁿ; accustomed to luxury. i kâi hôk-sek khah kùe chia-chí; his clothing is too expensive; he dresses extravagantly.

俊俏chí-chío972 Winsome; attractive; vivacious; genial and shrewd.
cí kâi ío chí-chío, hṳ́ kâi li ío tōa-pang; the one is the more pleasing, the other the more admirable. lêng-lāi chí-chío; witty and charming.

chí65616 Shame.
lîam-chí; decency; modesty. bô̤ lîam-chí; indecent. ŭ lîam-chí; decent. tîeh cai lîam-chí; must be decent. kù lîam-chí; regard decency. m̄ kù lîam-chí; regardless of decency. pun nâng chí-chìe; made a laughing stock. cí kâi nâng bô̤ chí căi; this person is shameless. i sĭ bô̤ chí kâi nâng; he is a shameless fellow. bô̤ chí cṳ thû; a brazen faced rascal.

chì1114213 The sting of insects.
phang chì; the sting of a bee. hiet ŭ chì; scorpions have stings. khṳt phang tàng tîeh chì; stung by a bee. bô̤ chì phang; a stingless bee; a magistrate who is too amiable to harm anybody.

chì7651496 To try, to test.
chì thóiⁿ; try it and see. chì thóiⁿ ŏi khah kîam a bŏi; try it and see whether it is too salt. chì thóiⁿ hó̤ a m̄-hó̤; try it and see whether it is good. chì cîah; test it by tasting it. chì tîeh căi-seⁿ? How do you find it? chì tîeh hó̤, úa cū àiⁿ; if I find it good I shall want some. lṳ́ m̄ cêng chì, căi tit cai hó̤ a m̄-hó̤? Since you have not tried it, how do you know whether it is good or not? úa thâu-soiⁿ chì tîeh hó̤ lío, cìaⁿ khîeh lâi khṳt lṳ́ cîah; I first tried it and found it good, and so brought some for you to partake of. chì-ngīam kùe kâi; that which has already been tested keng kùe chì-līen; has endured trial. àiⁿ chì-līen i; wishes to put him to the test. îeh chì; experimental treatment in medicine. chì cêk ē; try it once. chì cē! We'll see! lṳ́ chì sĭeⁿ cē; you try to think it up. chì kim cîeh; a stone used in testing gold. īⁿ chì, hieⁿ chì, hŭe chì, tōiⁿ chì; the examinations for the degrees of sìu-châi, kṳ́-jîn, cin-sṳ̆, and hâng-lîm. hú-chì, kūiⁿ-chì; the examinations in the departmental and in the district cities. hok chì; a re-examination of the candidates. hù chì; to repair to the examination. èng chì; to attend the examinations.

chì10351408 Thorns; prickles.
seⁿ chì; thorny. lō seⁿ chì; the path is thorny. cí khí chīu seⁿ chì; this sort of tree has thorns on it. chì-kau-tek; the thorny bamboo. chì-nâ-phè; chì-lîm-phè; brambles. chiah tîeh chì; got thorns in it. chì chiah tîeh chíu; the thorns pricked his hands. ki chì chiah jîp nêk tói; a thorn stuck into his flesh. suaⁿ téng pêh hwt ŭ seⁿ chì kâi mûeh; there are prickly plants growing spontaneously on the mountains.

chì661244 Prepared fish fins.
hṳ̂ chì; a kind of food made from the fins of fish. chì kîu; hó̤-pau-chì; fish fins made into pellets and cakes.

chì665012 A pennon or streamer.
kî-chì; flags. chah tōa-bó̤-mûeh kî-chì; erect a great number of flags. kî-chì chiⁿ-mêng; flags new and bright.

chì765569 To murder a superior.
chì pĕ kâi nâng; a parricide. chì kun kâi nâng; a regicide. chì i kâi cú; murdered his master.

chì9751098 Eye-lashes.
mâk-chì-mô̤ⁿ; the eyelashes.

chì10351424 Hairy spines.
hô̤-tṳ chì; porcupine quills.

chî6416211

  • Dilatory; slow.
    chî-gî; irresolute. chî-gî, put kwt; undecided and unsettled in mind. úa thiaⁿ tîeh chî-chî gî-gî; on hearing this I was in great doubt what to do. m̄-hó̤ chî-ĭen; do not procrastinate. chî-māng kúi jît; delay a few days. kàu taⁿ le khah chî lío; it is now too late. taⁿ khéng hûe-thâu pìⁿ hó̤ hŵn bŏ̤i chî; if you are now willing to reform, it is not yet too late. kong-mîaⁿ chî cá m̄ tâng; fame comes at diverse times to different persons.

chî9662100 To arrange methodically.
chî-pĭ; to prepare carefully. mih mûeh chî-pĭ; everything is ready. put lêng chî ke, ien lêng tì kok? If you cannot keep your family in order, how can you rule a kingdom? chî-chŵn; well regulated. m̄ chî-chŵn; not in complete order. siu-sîp kàu chî-chî céng-céng; arranged in perfect order. bw̄n mûeh chî-pĭ, cí khìam tang huang; all that is required is ready, excepting only a favorable wind. lóng-cóng chî-chî pĭ-pĭ lìo; all is methodically prepared.

chî641873 To spread abroad.
kak chù chî mîaⁿ; its name is known everywhere. chî-mîaⁿ kâi ko̤-îeh; a renowned salve.

巿chĭ762502 A market; to trade.
koi-chĭ; the market. sîaⁿ chĭ; the city market. po chĭ; a mart. pă chĭ; to close a market. hṳ-chĭ; a country fair. cĭeⁿ chĭ; go to market. hâng chĭ; the exchange or bourse. m̄ cai sĭm-mih hâng-chĭ; do not know the current rate. chĭ kè; the market price. chĭ-céⁿ; a market man. tâng chĭ-thâu khṳ̀ kàu chĭ-búe jîeh hn̆g? How far is it from one end of the market to the other? tàu-chĭ; to barter. chĭ-tàu m̄ sêng; did not accomplish the exchange. tàu-chĭ tàu tit sêng; effected the exchange. chĭ têng; elevated stalls. chĭ-kè àiⁿ tăi-cíang; the market price is rising. hâng-chĭ tăi-tîet; the current price is falling. ún àiⁿ lâi khṳ̀ hù chĭ; we are going to repair to the market. chĭ tèng bōi sĭm-mih kè? What does it sell for in the market? tăi-kit lĭ-chĭ; a good speculation. lĭ-chĭ căi! How profitable! (said derisively). tŏ̤ chĭ khui phò; open a shop in a business street. cĭeⁿ chĭ bói chài; go to market to buy food. lṳ́ kâi ūe tàⁿ lâi m̄ kah koi-chĭ; what you say is not in accordance with the recognized rules of trade here. kè m̄ tùi chĭ; the price is not such as is paid here. phò m̄ tùi chĭ; the shop is not on a business street. cía hùe kah m̄ kùe hâng-chĭ; these goods are not suited to this market. cìeⁿ-sî kâi chĭ-chêng căi-seⁿ? What is the present condition of the market? koi-tn̂g mûaⁿ-ciah chĭ; a small market street. úa cí ki chìn kah koi-chĭ; these scales of mine are in accordance with the standard of the market. sìn-lâu hái-chĭ; a mirage of cities in the sea. khĭa tōa chĭ mīn kâi nâng; one familiar with the market.

chī8381845 To feed; to nourish.
chī kàu i tōa; to rear. kò nâng lâi chī nĭ; hire a wet nurse. chī tṳ; rears pigs. chī ah; rears ducks. chī káu; keeps a dog. chī ciah eng-ko̤; keeps a parrot. màiⁿ chī khah pá; do not overfeed him. tîeh cai chī i; you must remember to feed it. chī káu ŏi ĭe búe; even a dog will wag his tail when he sees the one that feeds him. tâng sòi chī kàu tōa; reared up from infancy. chī lío khṳt it thau-cáu; after it was domesticated, it ran away. bô̤ thang hó̤ chī i; have nothing to feed it on. cang sĭm-mûeh chī i? What do you feed it upon? chī kú cĭu sêk; keep it a long time and it will become tame. cí kâi mûeh chī bô̤ iah; it is of no use to keep this creature. chī bŏi tōa; it will never grow. chī bŏi ṳ̂ah; it will not live. chī m̄ ûah; it did not live. chī m̄ sêk; it cannot be domesticated. i ío sòi tîeh ŭ nâng chī i; it is very young; and some one must take care off and feed it. m̄-hó̤ chī kâi; what cannot be domesticated. chī pĕ, chī bó̤; to support one's parents. chī bó̤ chī kíaⁿ; support one's wife and children. chī cío ke-húe lío: chī tṳ chī gû ke-húe phû; keeping birds spends your substance: keeping cattle increases it.