Open main menu

A Pronouncing and Defining Dictionary of the Swatow Dialect, Arranged According to Syllables and Tones/chng

— chng —

chng11510410 A sore; an ulcer.
chng-kháu; the visible part of a sore. seⁿ chng; has sores. thâu-mo̤ⁿ tîeh chîang sói, cìaⁿ bŏi seⁿ chng; the hair must be regularly washed then you will not have an ulcerated scalp. chng kit phí; the sore is forming a scab. chng-kháu kâi phí būe hó̤ peh tīo; the scab must not yet be picked off the sore. chng-kháu ŭn khṳ̀ khuah; the sore has gradually spread. lâng tîeh chut cheng-chó̤, cìaⁿ hó̤ ēng îeh khṳ̀ siu chng-kháu; the pus must all exude, then medicine may be used to dress the sore. khah méⁿ siu chng-kháu; healed the sore too soon. chng-kháu chut lâng, chut būe cheng-chó̤; the pus has not yet ceased to form in the sore. chng-kháu cong-kú bŏi siu-bûa; the sore never heals up. siu-bûa lío cĭu kit phí; when it heals, a scab will form. chng-kháu chĭeⁿ bûe-nêk; proud flesh has appeared in the sore. chng-kháu phêng-hôk lío; the sore is already well. chng-kháu chŵn-jú lío; the ulcer is healed. chng îeh; salve for ulcerated scalp. pêh tâk chng; malignant white ulcers. teng chng; small projecting ulcers. ciang-1âi cí kâi chng-kháu káⁿ tîeh phùa kìaⁿ; this ulcer will leave a scar.

chng94998 A granary.
chng-pâng; a storehouse. chek-chng; a granary. khui chng cín-cì; open the public granary to save the people from starvation. kàu móng jît cĭu huang chng; on that day the granaries will be closed and sealed. tîah chek jîp chng; buy in paddy at the granary. ngĭ chng; a granary from which food is dispensed to the poor. chng kàm-tok; an overseer of public granaries. chng ngâu; bins in a granary. chng bí; garnered rice. cíeⁿ chng; guard the granary. jîp chng; take into the granary. chê chng khò; examine the stores in a granary.

chng95013710 The compartments of a boat.
cûn chng; the hold of a ship. thân chng, búe chng, tang chng; the three hatches. khui chng; begin to unlade the cargo. huang chng; seal up the hatches. lô̤h chng tói; put down into the hold. chō̤ lô̤h kàu cêk chng; fill the hold with it.

chng1020753 A hamlet; a farmstead;
hieⁿ chng; a small village. chng hu; a countryman. chng cng; a hamlet. saⁿ ke chng; a farmstead.

穿chng1191164 To perforate, to bore, to string.
chng gû phīⁿ; pierce the nose of an ox to prepare it for the leading string. chng hĭⁿ; to pierce the ears. chng cîⁿ; to string cash. chng cêk choiⁿ cêk choiⁿ; string them so as to have a thousand on each string. chng tîo so̤h kùe khṳ̀; run a string through it. chng m̄ jîp; cannot perforate it. chng m̄ kùe; the string will not go through. chng cêk pak cu; string a string of beads. chng cam; to thread a needle. ŭ sî tîo sùaⁿ cĭu chng m̄ kùe; sometimes the thread will not go through because it is too large. tŏ̤ gê-mn̂g lăi chng-chng chah-chah; goes in and out in a familiar way at the yamun. i mîaⁿ-ke căi, tī kĭaⁿ sṳ̄ to chng-chah tit jîp; he is very expert in getting any sort of case put through.

chǹg1035186 To prick; to thrust into; to stab.
kîaⁿ chǹg; to assassinate. chǹg kheh; an assassin. chǹg-sìu; to embroider. ki-chǹg i; to taunt him. chǹg-sṳ́; a sub-prefect. chǹg sí i; stabbed and killed him. chǹg kàu hueh lâu; stabbed so as to draw blood. tōiⁿ căi, chǹg m̄ jîp; it is very solid, I cannot drive the knife in. cam chǹg tîeh chíu; thrust a needle into his hand. m̄ cai thâu, khṳt cam chǹg tîeh; inadvertently got pricked by the needle. chǹg cîh khṳ̀; broke it by the thrust. chǹg kàu chap-chap-chùi; broken into fragments by the thrust. chieⁿ li-li chǹg; continuous thrusts from spears.

chn̂g82756 A table; a stand.
îⁿ chn̂g; a round table. sì-sien-chn̂g; a square table, for only four sitters. poih sien chn̂g; a large square table, for eight sitters. chn̂g-kūiⁿ; a table with drawers. îⁿ-chn̂g sĭen-cí īeⁿ; an oval table. kí-chn̂g; a long narrow table. kĕ chn̂g; a low table. chn̂g pôiⁿ; an oblong table. chn̂g kíaⁿ; a small table. chn̂g íⁿ mûeh-kĭaⁿ; furniture. tōa chak chn̂g; a large lacquered table. ùaⁿ-chn̂g; a judge's bench.

chn̂g115534 A bedstead.
mîn-chn̂g; a bedstead. cêk tieⁿ tōa mîn-chn̂g; a large double bedstead. tōa chn̂g chîeh; a mat for a double bedstead. mîn-chn̂g pang; the bed boards. mîn-chn̂g phîn; the head and foot boards. mîn-chn̂g kâi ti-tu téng; the frame of a tester. mîn-chn̂g hūeⁿ; the braces between the posts of a bedstead. mîn-chn̂g thek sĭ hó̤ peh-cĭeⁿ mîn-chn̂g; the rungs of a bedstead assist one in climbing into the bed. chak mîn-chn̂g; a lacquered bedstead. tîn tói mîn-chn̂g; a bedstead with a rattan bottom. khàng chn̂g; a divan. jī chn̂g; a medium sized bedstead. saⁿ hō̤ mîn chn̂g; a small bedstead. chn̂g pho; bed and bedding. cĭeⁿ chn̂g; go to bed. jît tâng cîah, mêⁿ tâng chn̂g; messmates and bed-fellows. uaⁿ chn̂g; set up a bridal couch. pàng tŏ̤ mîn-chn̂g kha; put it by the bedstead. ût tŏ̤ mîn-chn̂g kîⁿ; slept on the edge of the bedstead.

chn̂g102115712 To sit on the heels; to squat.
chn̂g kàu kha sng; squatted till his legs ached. tŏ̤ hṳ́ chîeⁿ piⁿ tó̤ chn̂g; squatting by the wall. koi tó̤ chn̂g; the hen is squatting. phah kàu i bŏ̤i chn̂g bŏi khĭa; beat him so he can neither squat nor stand. chn̂g-phìu pûah lô̤h khṳ̀; tipped over backwards in squatting down.