Open main menu

A Pronouncing and Defining Dictionary of the Swatow Dialect, Arranged According to Syllables and Tones/huai

< A Pronouncing and Defining Dictionary of the Swatow Dialect, Arranged According to Syllables and Tones

— hûai —

hûai2436116 To cherish; to hold within.
sim hûai ak lĭam; harbour evil thoughts.
hûai tho̤; hûai ĕng; pregnant.
hûai sai sim; seek selfish ends.
hûai hṳ̆n m̄ hiah; persistently cherish dislike.
sim lăi hûai m̄-hó̤ kâi ì-sṳ̀; harbour bad intentions.
khùa-hûai; anxious.

hŭai2443216 To despoil; to ruin; to break down.
lŏng hŭai khṳ̀; broken down and ruined.
lŏng kàu hùi-hŭai; torn down and destroyed.
pāi-hŭai mîaⁿ-sek; ruined his reputation.