Open main menu

A Pronouncing and Defining Dictionary of the Swatow Dialect, Arranged According to Syllables and Tones/huang

< A Pronouncing and Defining Dictionary of the Swatow Dialect, Arranged According to Syllables and Tones

— huang —

謊唐huang-thâng861 Boasting talk, gasconade, exaggeration.
i kâi ūe huang-thâng căi; his language is very extravagant.
só̤ tàⁿ kâi ūe huang-huang thâng-thâng, bô̤ kù sît; what was said was the wildest exaggeration, without a word of truth in it.

huang2536110 Nervous; alarmed; agitated.
màiⁿ khah huang- mâng; do not be too hurried.
sim huang, ì lw̆n; agitated in mind.
huang-huang ciang-ciang; in trepidation.
i kâi sim huang-lw̆n; she is flurried.

huang1551820 Wind; air in motion; breath.
sŭn huang, tit lĭ; may you have a fair wind and prosperous journey.
ngêk huang; go against the wind.
huang sŭn, éng cĕⁿ; fair wind and smooth waters,
lṳ́ tī jît àiⁿ sŭn huang? On what day do you sail?
tăi-ke hùe, àiⁿ chíaⁿ lṳ́ cîah sŭn huang cíu; I invite you all to take a parting cup with me before you sail.
huang cĭeⁿ pôiⁿ; to windward.
huang ĕ pôiⁿ; to leeward.
khûang huang, méⁿ hŏ; violent wind and rain.
hieⁿ-ĕ huang, sîaⁿ lăi, hŏ; the country is windy, the city rainy.
m̄-hó̤ chue tîeh huang; you must not let the wind blow upon you.
màiⁿ kìⁿ huang; do not expose yourself to the wind.
tōa huang, tōa hŏ; high wind and heavy rain.
thàu huang; the wind blows gently.
chue huang; the wind is blowing.
pûn huang; to blow up with the breath.
m̄-hó̤ lāu huang; make it air tight.
khau huang; bends under the force of the wind.
lā huang; dry in the wind.
cêk táu tang huang, saⁿ táu hŏ; to a peck of east wind there are three pecks of rain.
tîeh thàu tōa pak huang cìaⁿ ŏi cêⁿ; if there were to be a strong north wind it would clear.
lâm huang hūe; schools of fish that appear with the rising of the south wind.
sì phìⁿ huang; a shifting wind.
sŭn huang kî; a wind vane; one who falls in with whatever is said.
huang hŏ cam; a barometer.
cí kâi tī-hng khah hip huang; this place is too much shut off from the wind.
phuah huang-lô; fan the fire in the furnace.
huang cêk cūn cêk cūn; the wind comes in gusts.
huang-thai; a typhoon.
àiⁿ cò̤ huang-thai; there is going to be a gale.
kîaⁿ-cûn ngŏ̤ tîeh phah thâu huang; meet adverse winds.
huang gûeh chìe thâm; small talk.
chìn huang; kûaⁿ huang; cold, bleak winds.
lîang huang; a breeze.
cheng huang; a refreshing breeze.
huang cheng, gûeh pêh; cool breezes, and moonlight nights.
hàuⁿ huang lîu; fond of gaiety.
huang-lîu châi cṳ́; a fast young man.
huang-cúi; the influence exerted on the welfare of the living and the dead by the bearings of sites.
huang bŭn; rumors.
úa huang bŭn-kìⁿ ŭ cí kĭaⁿ sṳ̄; I heard a rumor of this.
tòng huang pēⁿ; apoplexy.
sieⁿ huang; a cold; rheumatic pains.
ùi huang; afraid of drafts.
pun cêk tīn huang chue khṳ̀; blown away by a gust of wind.
khṳt huang sut cîh khṳ; whisked off and broken by the wind.
huang kūiⁿ; a fanning mill.
tìeⁿ huang; puffed up with wind.
cîah lío seⁿ huang; productive of flatulence.
huang jûah kek kàu thâu-khak hîn căi; had the perspiration checked so completely as to produce headache.
huang-khì; neuralgia.
huang sip; malarious.
làng-làng huang-huang; giving ingress to many currents of air.
bŏi làng-huang; does not admit the air.
lṳ́ mih huang? lṳ́ sĭm-mih huang chue lâi? What brought you here?
pàng cêk kò̤ khṳt i tháu huang; leave an aperture for ventilation.
huang thàu lâi nă-nă; the wind is hot.
bô̤ huang; no breeze.
táng ŭ huang cìaⁿ hó̤ sái; wait till the wind rises, then put up the sails.
cìaⁿ huang hó̤ sái, a hûeⁿ huang hó̤ sái? Which is best for sailing, a wind that comes directly astern, or one that comes at right angles to the course?
huang thîo hŏ sŭn; just enough of wind and rain.
khṳt huang phah ka-lâuh lô̤h lâi; blown down by the wind.
huang bō̤; a hood.
pŭ huang chok íaⁿ; chase the wind and catch shadows; it is mere idle rumor.
chīu-sin khĭa tit cìaⁿ, m̄ phàⁿ chīu-búe huang îo-tŏng; the erect tree does not fear having its top shaken by the wind.

huang132700 Proper, correct; a rule, a way, a means; thereupon.
twn huang sì-cìaⁿ; exactly square.
tōa-tōa huang-huang; on an extensive scale.
ŭ sĭm-mih huang-huap? What way is there of doing it?
kîaⁿ huang-pĭen; to act as circumstances may render expedient.
cìeⁿ-seⁿ ío huang-pĭen; this way is the more convenient.
cò̤ mih sṳ̄ to tîeh ŭ huang ŭ huap; in doing things there must be method.
úa huang-châi lâi; I have just come.
táng i lâi huang hó̤ cò̤ sṳ̄; wait till he arrives and then act.
huang-kim kâi sì-sôk to sĭ cìeⁿ-seⁿ; such are the practices of the present time.
nî huang câp-poih; about eighteen years of age.
kà kíaⁿ ŭ ngĭ huang; there is a correct method of training children. huang2501406 Neglected; void; obsolete.
cìeⁿ-sî kâi kang-hu huang-hùi căi; work, now-a-days, is very intermittent.
tī-hng bô̤ khṳ̀ siu-sîp huang-huang hùi-hùi; the place has not been put in order and is very dilapidated.
tăng kim nî cn̂g kâi huang-so̤; this year it has been wholly unattended to.
huang-ía kâi tī-hng; a wilderness.
i tàⁿ ūe sĭm sĭ huang-thâng; what he says is utterly untrustworthy.
huang nî; a year of dearth.
huang îm bô̤ tō; total neglect of duty.
hông-huang kâi sî-hāu; in very dull times.

huang1561049 Leprous; insane.
tōa huang; leprous.
mûaⁿ-huang; the leprosy.
huang-tien; insane.
huang mô̤ⁿ, sàu sîn; a maniac.

huang15816318 huang-to; a district on the Yangtsze in the east of Szechuen, where the fire wells are.
huang-to tī-gêk; Tophet.
huang-to tăi-tì; the ruler of Hades.

huang2501303 The space between the heart and the diaphragm.
pēⁿ jîp ko̤-huang bô̤ îeh hó̤ ui; when the disease enters the vitals no medicine can cure it.

huang156416 To seal up; to inclose in an envelope; a seal.
huang ìn, khui ìn; to close and open public offices at the end and the beginning of the year.
huang mn̂g; seal up a door.
huang phûe; huang tîo; strips pasted across a door, and sealed with a goverment seal.
huang cûn; to impress a boat.
huang só̤; to lock up and seal.
cêk huang sìn; a sealed epistle.
cêk huang ngṳ̂n; a sealed packet of money.
huang miⁿ-miⁿ; huang kín-kín; sealed tightly.
khui huang; open the seal.
huang-tâng; an envelope.
sái ngŵn huang ngṳ̂n; pay out the original parcels of money.
ngŵn huang put tŏng; the original seal has not been tampered with.
cí tieⁿ sìn huang lío hó̤ khap ìn; seal and then stamp this letter.

húang1351204 Pongee.
húang tîu; thick pongee.
tōa húang; repped pongee.
síe húang; fine pongee.

彷彿húang-hut135 Resembling; seeming; like.
húang-hut; somewhat like.
thóiⁿ tîeh húang-hut; it appears like it.
húang-hut chin-chĭeⁿ sĭ; it bears a resemblance to it.
úa hṳ́ hûe thóiⁿ khṳ̀ húang-húang hut-hut, m̄ tīaⁿ; I then saw it indistinctly.

恍惚húang-hut253 Disturbed; fluttered; unable to collect one's thoughts.
húang-hut, thóiⁿ bô̤ hìeⁿ tīaⁿ; being flurried, did not see it distinctly.
húang-húang hut-hut àiⁿ khṳ̀ tī-kò̤? Where are you going in such trepidation?
thiaⁿ khṳ̀ húang-hut, m̄ tīaⁿ; listened in a confused way, and was not certain about it.
cĕng sîn húang-hut; all in a fluster.

húang13498 To imitate; to copy after.
húang i kâi īeⁿ; follow his example.
húang i kâi huap; follow his rule.
húang lâi sĭo căi; it is very exactly copied.
húang kó kâi pit ì; delineate it in the ancient style.
cí kâi húang lâi bô̤ saⁿ sîaⁿ; this has but a slight resemblance to the pattern.
cang cí kâi cò̤ īeⁿ pun lṳ́ húang; I will take this for a model for you to copy.
jw̆n húang, húang m̄ sĭo; howsoever I copy, the copy bears no likeness to the original.
cí pak ūe kōi húang; this scroll is easily copied.
húang móng nâng kâi īeⁿ lâi cò̤; make it like that of a certain person.

húang1341494 To search out; to inquire into; to inform one's self concening.
húang-bŭn i íⁿ-keng lâi; obtained information that he had already arrived.
àm húang; secretly inquire into.
tá-pàng cò̤ phêng-sîeⁿ nâng khṳ̀ àm húang; dressed like a common person, and went and secretly examined into the matter.
àm-cĕⁿ khṳ̀ chip húang; secretly pursued and searched into.
chê húang; to search out.
khṳ̀ múaⁿ-tī-kò̤ húang hîen-jîn; go everywhere seeking out the wise.
taⁿ íⁿ-keng húang kàu mêng-mêng pêh-pêh; have now by inquiry found out the whole truth.
húang mn̄g; inquire about it in order to ascertain the facts.

hùang135664 To relax; to indulge.
lṳ́ màiⁿ hùang sim; don't be heedless.
i hùang-sṳ̀ căi; he is very impudent.
i sĭ hùang-hùang tăng-tăng, bô̤ kù cìaⁿ-keng sṳ̄; he is very willful and disregards all propriety.

hûang1341704 To ward off; to guard against; to provide against; a dike; a defense.
ŭ hûang pĭ; prepared for.
ŭ hûang pĭ, kio bô̤ huang bô̤ pĭ, cū m̄ tâng; there is a difference between being prepared for a thing, and being taken unawares by it.
i soiⁿ-soiⁿ cū cai ṳ̆-hûang i; he took precautions against it long before.
cêk kok hûang ki; lay up grain against a time of dearth.
toi-hûang; an embankment raised as an obstruction.
siu-sîp toi-hûang tó̤ hûang-gṳ̆ tōa cúi; repair the dikes to keep out the flood.
hûang huang; a remedy against colds and flatulence.
hái-hûang kâi sṳ̄-bŭ chiet-ìo; the business of the coast guard is important.
m̄ cai hûang i; did not take precautions against it.
hûang châk lâi than; protection from thieves.
i àiⁿ hāi lṳ́, lṳ́ tîeh cai hûang i; he means to injure you, you must be on your guard against him.
hûang sin kâi ke-húe; weapons for self-defense.
sái khṳ̀ hûang-tú hṳ́ kâi ìo-kháu; sent to defend that important pass.

hûang251169 The female of the phenix, a fabulous bird whose appearance indicates great prosperity to the land.
hŏng hûang; a pair of phenixes.
peh cío chîo hûang; all the birds attend the court of the phenix.
hŏng-hûang tàu chṳ́; the phenixes have arrived here; the harbingers of good fortune have come.

hûang133384 To oppose; an obstacle; impediments.
hûang-gāi tîeh i; lay obstacles in his way.
sì-phìⁿ bô̤ hûang bô̤ gāi; no obstacles in any direction.
lṳ́ thóiⁿ ŭ hûang a bô̤ hûang? Do you see any difficulties in the way?
hûang chṳ́ hûang pí; hindered by this and that.
cía to put hûang kâi sṳ̄; there is no difficulty about this.
hûang hîen gō kok; to oppose the worthy is to harass the nation.
bō̤ hûang a; no matter about that.

hûang2501061 Exalted; august; imperial.
hûang-tì; the Emperor.
hûang-hŏ; the Empress.
hûang-sĭang; His Majesty.
thài sĭang hûang; the Emperor's (living) father.
hûang ṳn; imperial favor.
hûang thài-cṳ́; the crown prince.
hûang thiⁿ; high Heaven.
gêk hûang sĭang-tì; the highest of the gods.

hûang2511429 The locust.
hûang-thâng kă tīo tĭu; the locusts devour the ripe grain.

hûang2511959 The sturgeon.
hûang-hṳ̂ náu; sturgeon's brains.

hûang251619 Dread, tremor, apprehension.
hûang-khíong; fearful.
i sim lăi sĭm sĭ hûang-khíong; his mind was very much perturbed.
kiaⁿ-hûang; scared.

hûang23620113 A gymnasium.
cìn hûang-keng; enter college.
hûang mn̂g sìu-sṳ̆; a literary graduate who has really earned his degree, not bought it.

hûang251869 A great blaze.
teng cek hui-hûang; resplendent with lights.