Open main menu

A Pronouncing and Defining Dictionary of the Swatow Dialect, Arranged According to Syllables and Tones/ia

< A Pronouncing and Defining Dictionary of the Swatow Dialect, Arranged According to Syllables and Tones

— ía —

ía10791664 A wilderness; a moor; savage.
khùang-ía; a waste.
suaⁿ ía kâi nâng; mountaineers.
ía sèⁿ būe tṳ̂; his wild disposition is not yet tamed.
ía bī; gamey flavor.
ía kíaⁿ; a savage.
cí kâi nâng ía căi; this person is very rude and fierce.
châng ía; wild land.
lông-hu ía-jîn; savage yeomen.

îa1079889 Sire; noblemen; divinities; officers.
thài-îa; your worship, the district magistrate.
lău-îa; an officer, a nobleman, or a male divinity.
tōa îa, jī îa, sam îa; an officer, his servant, and servant's attendant.
lău thài îa; your honor, the prefect.
îa mn̂g; the servants or attachés in a yamun.
kong îa; your grace, the duke.
sṳ îa; a private secretary.
a îa; sire; esquire.
pài lău-îa; worship the gods.
sāi lău-îa; set up gods.
hĕ lău-îa; make known to the god.
hŏng lău-îa; make offerings to a god.

ĭa6691305 To carry on the back.
ĭa a-nôⁿ; to carry a child pickkback.
i bŏi kîaⁿ, tîeh ĭa i; he cannot walk and must be carried pickback.

īa109384 Also; moreover; likewsise.
cí kâi īa hó̤; this also is good.
cìeⁿ-seⁿ īa hó̤, hìeⁿ-seⁿ īa hó̤; either will do.
īa sĭ bô̤ năi kâi; neither is it durable.
īa màiⁿ mn̄g i; do not ask him either.
cí kâi īa sĭ kun-cṳ́ nâng; he is likewise a cultured person.
īa m̄ sĭ lṳ́ lâi tàⁿ, úa cĭu m̄ khéng; had you not come and told me, I should not have been willing.

īa7216412 To scatter; to sow broadcast.
īa céng-cí; to sow seed.
īa bí khṳt koi cîah; scatter some rice for the fowls to eat.
màiⁿ īaⁿ cêk koiⁿ; do not scatter it all about.
īa chek; to sow paddy.