Open main menu

First Lessons in the Tie-chiw Dialect/Months of the year

MONTHS OF THE YEAR.

12th1st month Feb.
正月
Chia guĕ
12th2nd month Mch.
二月
Ji guĕ
12th3nd month Apl.
三月
Sa guĕ
12th4th month May
四月
Si guĕ
12th5th month June
五月
Gñou guĕ
12th6th month July
六月
Lak guĕ
12th7th month Aug.
七月
Chĭt guĕ
12th8th month Sept.
八月
Poĭ guĕ
12th9th month Oct.
九月
Kaou guĕ
10th month Nov.
十月
Chap guĕ
11th month Dec.
十一月
Chap it guĕ
12th month Jan.
十二月
Chap ji guĕ