First Lessons in the Tie-chiw Dialect/Numeral affixes

NUMERAL AFFIXES.

10 Thread
一條線
00000 00000Chĕk tiou sua
20 Braids
三丨辮
00000 00000Naw tiou pi
30 Bathing cloths
三丨浴布
00000 00000Sa tiou ĕk pou
40 Turbans
四丨頭布
00000 00000Si tiou taou pou
50 Cravats
五丨封領
00000 00000Gñou tiou huang nia
60 Bands
六丨帶
00000 00000Lak tiou toa
70 Towels
七丨面巾
00000 00000Chĭt tiou min kŭrn
80 Handkerchiefs
八丨手巾
00000 00000Poĭ tiou chiw kŭrn
90 Hairs
九丨頭毛
00000 00000Kaou tiou taou maw
10 Ropes
十丨䌇
00000 00000Chap tiou
11 Fowls
十一隻雞
00000 00000Chap it chiă koi
12 Ducks
十二丨鴨
00000 00000Chap ji chiă ăh
13 Geese
十三丨鵝
00000 00000Chap sa chiă gaw
14 Dogs
十四丨狗
00000 00000Chap si chiă kaou
15 Goats
十五丨羊
00000 00000Chap gñou chiă ie
16 Pigs
十六丨猪
00000 00000Chap lak chiă tŭr
17 Cows
十七丨牛
00000 00000Chap chĭt chiă gu
18 Chairs
十八丨𬃪
00000 00000Chap poĭ chiă ì
19 Tables
十九丨床
00000 00000Chap kaou chiă chŭng
20 Boats
二十丨船
00000 00000Ji chap chiă chun
21 Blankets
二一丨領被
00000 00000Ji it nia poe
22 Mattresses
二二領褥
00000 00000Ji ji nia jok
23 Carpets
二三領氊
00000 00000Ji sa nia chien
24 Gowns
二四領袍
00000 00000Ji si nia kaou
25 Curtains
二五領虻帳
00000 00000Ji gñou nia mang ta
26 Mats
二六領草蓆
00000 00000Ji lak nia chaou chiĕ
27 Bamboo matsdo.
二七領竹丨
00000 00000Ji chĭt nia tek chiĕ
28 BambooRattan matsdo.
二八領籐丨
00000 00000Ji poĭ nia tin chiĕ
29 BambooFlag matsdo.
二九領京捫蓆
00000 00000Ji kaou nia kia bun chiĕ
30 Rain jackets
三十領棕蓑
00000 00000Sa chap nia chang sui
10 Close cap
一頂紗㡌
00000 00000Chĕk teng sey baw
20 Satin caps
二頂縀丨
00000 00000Naw teng tŭng baw
30 Felt hats
三頂毡丨
00000 00000Sa teng chi baw
40 Tassel'd caps
四頂纓㡌
00000 00000Si teng eng baw
50 Straw hats
五頂草㡌
00000 00000Gñou teng chaou baw
60 Bamboo hats
六丨葵笠
00000 00000Lak teng kuey loĭ
10 Trunk
一脚箱
00000 00000Chĕk kʼha sie
20 Baskets
二脚囊
00000 00000Naw kʼha lang
30 Chests of drawers
三脚櫃
00000 00000Sa kʼha kñui
40 Water pails
四脚水桶
00000 00000Si kʼha chui tang
10 Pr. of shoes
一䨇𩋘
00000 00000Chĕk sang oi
20 Pr. of socks
二丨襪
00000 00000Naw sang buĕ
30 Pr. of feet
三丨脚
00000 00000Sa sang kʼha
40 Pr. of hands
四丨手
00000 00000Si sang chiw
50 Pr. of eyes
五丨目
00000 00000Gñou sang măk
60 Pr. of ears
六丨耳
00000 00000Lak sang hñi
70 Pr. of chop sticks
七丨著
00000 00000Chĭt sang tŭr
10 Pr. of ornamental papers
一對對聯
00000 00000Chĕk tui tui lien
20 Pr. of ear rings
二對耳𤨔
00000 00000Naw tui hñi huan
30 Pr. of bracelets
三對手丨
00000 00000Sa tui chiw huan
40 Pr. of door handles
四對門丨
00000 00000Si tui mŭng huan
10 Paper of tea
一包茶米
00000 00000Chĕk paou tey bi
20 Papers of medicine
二丨藥
00000 00000Naw paou
30 Paper of sugar
三丨白糖
00000 00000Sa paou pĕ tŭng
10 Brick
一塊磚
00000 00000Chĕk kaw chŭng
20 Stones
二丨石
00000 00000Naw kaw chiĕ
30 Tiles
三丨瓦
00000 00000Sa kaw hia
40 Lumps of earth
四丨塗
00000 00000Si kaw tou
50 Sticks of wood
五丨柴
00000 00000Gñou kaw cha
60 Biscuits
六丨餅
00000 00000Lăk kaw pia
70 Boards
七塊枋
00000 00000Chit kaw pang
80 Cakes
八丨粿
00000 00000Poĭ kaw kuey
90 Pieces of pork
九丨猪肉
00000 00000Kaou kaw tŭr bă
10 Button
一粒鈕
00000 00000Chĕk liĕp niw
20 Grains of rice
二丨米
00000 00000Naw liĕp bi
30 Mangoes
三丨榱
00000 00000Sa liĕp sñuai
40 Beans
四丨荳
00000 00000Si liĕp taou
50 Pearls
五丨珠
00000 00000Gñou liĕp chu
60 Onions
六丨葱頭
00000 00000Lak liĕp chang taou
70 Chillies
七丨辣椒
00000 00000Chĭt liĕp hĭem chie
80 Peppers
八丨楜椒
00000 00000Poĭ liĕp hou chie
90 Pills
九丨藥丸
00000 00000Kaou liĕp iĕ i
10 Bundle of chopsticks
一把著
00000 00000Chĕk pèy tŭr
20 Bundles of sugar cane
二丨樜
00000 00000Naw pèy chia
30 Handfuls of rice
三丨米
00000 00000Sa pèy bi
10 Piece of cloth
一疋布
00000 00000Chĕk pĭt pou
10 Umbrella
一枝雨傘
00000 00000Chĕk ki hou sua
20 Chattas
二丨凉傘
00000 00000Naw ki ney sua
30 Bearing poles
三丨平擔
00000 00000Sa ki poi ta
40 Bamboos
四丨竹
00000 00000Sa ki tek
50 Pencils
五枝筆
00000 00000Gñou ki pit
60 Knives
六枝刀
00000 00000Lak ki taw
70 Hatchets
七枝斧頭
00000 00000Chĭt ki pou taou
80 Nails
八枝鐵釘
00000 00000Poĭ ki tĭ teng
90 Forks
九枝鐵义
00000 00000Kaou ki tĭ chey
10 Lamp stands
十枝錫燈
00000 00000Chap ki siă teng
11 Glass lamps
十一枝玻璃燈
00000 00000Chap it ki paw li teng
12 Staves
十二枝拐杖
00000 00000Chap ji ki kuai chiang
13 Canes
十三枝棍
00000 00000Chap sa ki kun
14 Fans
十四枝扇
00000 00000Chap si ki si
10 Roll of cloth
一捆布
00000 00000Chĕk kʼhun pou
20 Rolls of mats
二捆草蓆
00000 00000Naw kʼhun chaou chiĕ
10 Ink stand
一箇硯
00000 00000Chek kai i
20 Pencil stands
二丨筆架
00000 00000Naw kai pĭt key
30 Writing trays
三丨丨盤
00000 00000Sa kai pĭt poa
40 Water cups
四丨水碟
00000 00000Si kai chui tĭ
50 Pencil cases
五丨筆套
00000 00000Gñou kai pĭt tap
60 Oranges
六丨柑
00000 00000Lak kai ka
70 Pumeloes
七丨柚
00000 00000Chĭt kai yiw
80 Plantains
八丨芎蕉
00000 00000Poĭ kai keng chie
10 Bed
一張眠床
00000 00000Chĕk tie min chŭng
20 Carriages
二張馬車
00000 00000Naw tie bey chia
30 Looms
三張扣機
00000 00000Sa tie kaou kui
40 Wheels
四張紡車
00000 00000Si tie pang chia
50 Sheets of paper
五張紙
00000 00000Gñou tie chua
60 Nets
六張網
00000 00000Lak tie mang
10 Room
一間房
00000 00000Chĕk koi pang
20 Halls
二間㕔
00000 00000Naw koi tia
30 Houses
三間厝
00000 00000Sa koi chu
10 Tree
一𣜒樹
00000 00000Chĕk chang chiw
20 Plants
二𣜒花
00000 00000Naw chang hʼuey
30 Weeds
三𣜒草
00000 00000Sa chang chaou
40 Flowers
一蕊花
00000 00000Chĕk lui huey
10 Compound
一圍厝
00000 00000Chĕk ui chu
20 Flower gardens
二圍花園
00000 00000Naw ui huey hñg
30 Vegetable gardens
三圍菜園
00000 00000Sa ui chai hñg
10 Book
一本書冊
00000 00000Chĕk pung chŭr chĕ
20 Blank books
二本書簿
00000 00000Naw pung siou pou
10 Sentence
一句書
00000 00000Chĕk ku chŭr
20 Remarks
二句話
00000 00000Naw ku wey