Index:Sacred Books of the East - Volume 27.djvu

Sacred Books of the East - Volume 27.djvu

Pages   (key to Page Status)   

Fixed: The missing pages already included in the main page.

- - - - Half-title Publisher  Series-halftitle  -  Series-title  -  ToC  viii  ix  x  xi  xii  xiii  xiv Volume-half-title - 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 - table table - - table table - - table - table table - table - 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 - - - -

CONTENTS.


PAGE
Preface xi
Introduction
CHAP.
I. 1
 How Confucius spoke of the Lî. How Mencius spoke of them. Now there are three Lî King or three Rituals. State of the Lî books at the rise of the Han dynasty. Work of the emperors of Han in recovering the ancient books. i. Recovery of the Î Lî. ii. King Hsien of Ho-kien, and his recovery of the Kâu Lî. iii. Formation of the Lî Kî. Council of B.C. 51. Condition in B.C. 36. Hâu 𝖅hang and the two Tâis. Mâ Yung and Kǎng Hsüan. 𝖅hâi Yung and his manusculpt. Lî of the Greater Tâi.
II. 9
 Lî is a symbol of religious import, and a symbol for the feeling of propriety. Translation of the title. The value of the Lî Kî. The Lî Kî as one of the five King.
III. 15

BOOK
1. Khü Lî 15
2. Than Kung 17
3. Wang Kih 18
4. Yüeh Ling 20
5. ℨǎng-𝖟ze Wǎn 21
6. Wǎn Wang Shih-𝖟ze 22
7. Lî Yun 23
8. Khî 25
9. Kiâo Theh Sǎng 26
10. Nêi ℨeh 26
11. Yü ℨâo 27
12. Ming Thang Wei 28
13. Sang Fû Hsiâo Kî 30
14. Kwan 30
15. Shâo Î 31
16. Hsio Kî 32
17. Yo Kî 32
18. ℨâ Kî 34
19. Sang Tâ Kî 34
20. Kî Fâ 35
21. Kî Î 36
22. Kî Thung 37
23. King Kieh 38
24. Âi Kung Wǎn 39
25. Kung-nî Yen Kü 40
26. Khung-𝖟ze Hsien Kü 41
27. Fang Kî 41
28. Kung Yung 42
29. Piâo Kî 44
30. ℨze Î 45
31. Pǎn Sang 46
32. Wǎn Sang 47
33. Fû Wǎn 48
34. Kien Kwan 48
35. San Nien Wǎn 49
36. Shǎn Î 50
37. Thâu Hû 50
38. Zû Hsing 51
39. Tâ Hsio 53
40. Kwan Î 54
41. Hwǎn Î 55
42. Hsiang Yin Kiû Î 56
43. Shê Î 56
44. Yen Î 57
45. Phing Î 58
46. Sang Fû Sze Kih 59

BOOK
I.
Section I.
Part I 61
Part II 67
Part III 73
Part IV 83
Part V 90
Section II.
Part I 99
Part II 109
Part III 114

II.
Section I.
Part I 120
Part II 132
Part III 147
Section II.
Part I 161
Part II 173
Part III 187
Appendix to Book II 202
Plates I–VI after page 208.

III.
Section I 209
Section II 212
Section III 222
Section IV 230
Section V 240

IV.
Section I.
Part I 249
Part II 257
Part III 262
Section II.
Part I 268
Part II 272
Part III 276
Supplementary Section 280
Section III.
Part I 283
Part II 286
Part III 291
Section IV.
Part I 296
Part II 301
Part III 306

V.
Section I 311
Section II 328

VI.
Section I 343
Section II 353

VII.
Section I 364
Section II 372
Section III 380
Section IV 385

VIII.
Section I 394
Section II 404

IX.
Section I 416
Section II 426
Section III 437

X.
Section I 449
Section II 464481