Merry Wives of Windsor (1922) Yale/Index

INDEX OF WORDS GLOSSED

(Figures in full-faced type refer to page-numbers)


a-birding: 62 (III. iii. 245)

absolute: 56 (III. iii. 66)

abstract: 77 (IV. ii. 65)

acquit: 14 (I. iii. 25)

Actæon: 27 (II. i. 120)

action: 14 (I. iii. 48)

additions: 41 (II. ii. 316)

address: 71 (III. v. 138)

adhere: 25 (II. i. 63)

admittance: 39 (II. ii. 240)

Æsculapius: 43 (II. iii. 29)

afar off: 8 (I. i. 215)

affected: 66 (III. iv. 95)

affecting: 28 (II. i. 144)

affects: 26 (II. i. 113)

aggravate: 41 (II. ii. 301)

All-Hallowmas: 8 (I. i. 211)

allicholy: 22 (I. iv. 160)

alligant: 34 (II. ii. 71)

allowed: 39 (II. ii. 242)

Amaimon: 41 (II. ii. 314)

amiable: 39 (II. ii. 248)

An fool's head: 21 (I. iv. 131)

anchor . . . deep: 14 (I. iii. 54)

angels: 15 (I. iii. 58)

answered: 5 (I. i. 118)

Anthropophaginian: 88 (IV. v. 10)

armigero: 1 (I. i. 10)

arras: 57 (III. iii. 97)

arrested: 103 (V. v. 121)

art: 49 (III. i. 109)

article . . . gentry: 24 (II. i. 53)

at a word: 13 (I. iii. 14, 15)

attends: 10 (I. i. 281)

authentic: 39 (II. ii. 241)

avaunt: 16 (I. iii. 88)

avised: 7 (I. i. 171)

baillez: 20 (I. iv. 92)

Banbury cheese: 5 (I. i. 133)

Barbason: 41 (II. ii. 315)

bilberry: 100 (V. v. 51)

bilbo: 71 (III. v. 115)

bill: 1 (I. i. 10)

blasts: 85 (IV. iv. 33)

blazon: 100 (V. v. 70)

bloody fire: 102 (V. v. 101)

bodykins: 44 (II. iii. 46)

Bohemian-Tartar: 88 (IV. v. 21)

bold-beating: 32 (II. ii. 29)

Book of Songs and Sonnets: 8 (I. i. 206)

break: 63 (III. iv. 22)

breed-bate: 17 (I. iv. 13)

brib'd: 99 (V. v. 27)

Brooks: 36 (II. ii. 159)

buck-basket: 54 (III. iii. 2)

bucking: 58 (III. iii. 140)

Bucklersbury: 56 (III. iii. 79)

buck-washing: 59 (III. iii. 165)

bully-rook: 13 (I. iii. 2)

burn daylight: 25 (II. i. 51)

burnt sack: 30 (II. i. 222)

by and by: 71 (IV. i. 7)

by cock and pye: 12 (I. i. 319)

Cain-coloured: 17 (I. iv. 23)

canaries (quandary) : 33 (II. ii. 63)

canary (wine): 53 (III. ii. 92)

careires: 7 (I. i. 185)

caret: 74 (IV. i. 56)

carriers: 36 (II. ii. 143)

carves: 14 (I. iii. 47)

cashier'd: 7 (I. i. 185)

Catalan: 28 (II. i. 147)

cat-a-mountain: 32 (II. ii. 28)

cavaliero-justice: 29 (II. i. 201)

chairs of order: 100 (V. v. 67)

charactery: 101 (V. v. 79)

charge (burden): 20 (I. iv. 103); 37 (II. ii. 173)

charge (order): 54 (III. iii. 7)

chariness: 26 (II. i. 101)

'cheator: 15 (I. iii. 75)

checks: 65 (III. iv. 84)

child of conscience: 99 (V. v. 32)

chollors: 46 (III. i. 11)

clapper-claw: 44 (II. iii. 67)

clear: 58 (III. iii. 124)

clerkly: 90 (IV. v. 58)

coach-fellow: 31 (II. ii. 8)

cog: 55 (III. iii. 50)

cogging: 50 (III. i. 123)

Colebrook: 90 (IV. v. 81)

colours: 65 (III. iv. 85)

come near: 21 (I. iv. 137)

come off: 84 (IV. iii. 12, 13)

compass: 101 (V. v. 72)

complexion: 76 (IV. ii. 24)

compremises: 2 (I. i. 34)

conceal: 89 (IV. v. 45)

conceited: 13 (I. iii. 24)

conceive: 9 (I. i. 251)

contracted: 107 (V. v. 248)

contrary: 30 (II. i. 216)

conversation: 24 (II. i. 25)

convey: 14 (I. iii. 30)

cony-catching: 5 (I. i. 129)

coram: 1 (I. i. 6)

cornuto: 69 (III. v. 74)

costard: 46 (III. i. 14)

Cotsall: 4 (I. i. 93)

couch: 96 (V. ii. 1)

Council: 2 (I. i. 35)

countenance: 31 (II. ii. 6)

Counter-gate: 57 (III. iii. 85)

cowl-staff: 59 (III. iii. 157)

coxcomb: 103 (V. v. 149)

cozen-germans: 90 (IV. v. 79)

cozening: 81 (IV. ii. 184)

crest-fallen . . . pear: 91 (IV. v. 104)

cried game: 45 (II. iii. 91, 92)

crossed: 92 (IV. v. 132)

crotchets: 28 (II. i. 158)

cry aim: 52 (III. ii. 47)

cry you mercy: 68 (III. v. 27)

cuckoldly: 40 (II. ii. 286)

cuckoo-birds: 27 (II. i. 125)

curtal: 26 (II. i. 112)

cust-alorum . . . rato-lorum: 1 (I. i. 7, 8)

cut: 64 (III. iv. 47)

Datchet-mead: 54 (III. iii. 15)

daubery: 81 (IV. ii. 190)

decipher: 96 (V. ii. 11)

dejected: 104 (V. v. 175)

diffused: 86 (IV. iv. 56)

discover: 37 (II. ii. 194)

discuss: 16 (I. iii. 102)

dishonest: 79 (IV. ii. 107)

dispatch: 79 (IV. ii. 116)

disposition . . . words: 25 (II. i. 61, 62)

distance: 30 (II. i. 232)

distemper: 69 (III. v. 80)

Doctor Faustuses: 90 (IV. v. 71)

doublet and hose: 47 (III. i. 46, 47)

doubt: 18 (I. iv. 42)

draff: 79 (IV. ii. 112)

draw: 13 (I. iii. 11)

drumble: 59 (III. iii. 157)

Edward shovel-boards: 6 (I. i. 161)

eld: 85 (IV. iv. 37)

embassy: 71 (III. v. 135)

encompassed: 36 (II. ii. 161)

engrossed: 38 (II. ii. 207)

ensconce: 57 (III. iii. 96)

entertain (fill his thoughts): 25 (II. i. 68)

entertain (treat): 26 (II. i. 88)

Ephesian: 88 (IV. v. 19)

Epicurean: 41 (II. ii. 304)

equipage: 31 (II. ii. 4)

erection: 68 (III. v. 41)

eringoes: 99 (V. v. 23)

Europa: 98 (V. v. 4)

even: 93 (IV. vi. 27)

evitate: 107 (V. v. 253)

exhibit: 24 (II. i. 29)

expressure: 101 (V. v. 73)

extremity: 81 (IV. ii. 173)

eyas-musket: 55 (III. iii. 22)

fallow: 4 (I. i. 92)

fap: 7 (I. i. 184)

fartuous: 34 (II. ii. 101)

faul: 10 (I. i. 263)

fault: 4 (I. i. 96); 17 (I. iv. 17)

fee'd: 38 (II. ii. 208)

fee-simple: 83 (IV. ii. 229)

fellow: 99 (V. v. 29)

fence: 11 (I. i. 297)

fico: 14 (I. iii. 31)

fidelicet: 6 (I. i. 143)

fights: 36 (II. ii. 144)

figure (effigy): 81 (IV. ii. 189)

figures (phantasms): 83 (IV. ii. 234)

fine and recovery: 83 (IV. ii. 229)

fine-baited: 26 (II. i. 98)

flannel: 104 (V. v. 176)

Flemish drunkard: 23 (II. i. 23)

foin: 43 (II. iii. 24)

foot: 27 (II. i. 124)

foppery: 103 (V. v. 134)

forth: 40 (II. ii. 281)

frampold: 34 (II. ii. 95)

Francisco: 43 (II. iii. 28)

French thrift: 16 (I. iii. 91)

fretted: 71 (III. v. 118)

frize: 104 (V. v. 150)

froth and lime: 13 (I. iii. 14)

Galen: 43 (II. iii. 29)

galimaufry: 27 (II. i. 117)

gall'd with my expense: 63 (III. iv. 5)

Gallia: 49 (III. i. 99)

Garter: 6 (I. i. 146)

geminy: 32 (II. ii. 9)

gifts: 3 (I. i. 64)

ging: 79 (IV. ii. 126)

give: 1 (I. i. 16)

give us leave: 37 (II. ii. 167)

go to: 22 (I. iv. 161)

good even and twenty: 30 (II. i. 202, 203)

good-jer: 21 (I. iv. 127)

gossip: 75 (IV. ii. 9)

gotten: 13 (I. iii. 23)

gourd and fullam: 16 (I. iii. 92)

great chamber: 6 (I. i. 159)

Green Sleeves: 25 (II. i. 64)

groats: 6 (I. i. 160)

grossly: 36 (II. ii. 151)

hack: 24 (II. i. 52)

hair: 44 (II. iii. 42)

handle: 32 (II. ii. 13)

happy . . . dole: 65 (III. iv. 68)

have with you: 28 (II. i. 160)

having: 53 (III. ii. 76)

haviour: 15 (I. iii. 84)

hawthorn-buds: 56 (III. iii. 77)

he . . . buttons: 53 (III. ii. 73, 74)

hear . . . wind: 51 (III. ii. 39)

heart of elder: 43 (II. iii. 30)

Hector of Greece: 43 (II. iii. 35)

hedge: 32 (II. ii. 27)

Herod of Jewry: 23 (II. i. 20)

Hibbocrates: 48 (III. i. 66)

hick: 74 (IV. i. 69)

high and low: 16 (I. iii. 93)

hinds: 70 (III. v. 101)

Hobgoblin: 99 (V. v. 42, S. d.)

hodge-pudding: 104 (V. v. 163)

hold: 94 (V. i. 2)

holiday: 53 (III. ii. 72)

honest: 22 (I. iv. 145)

honesty: 14 (I. iii. 53)

horn-mad: 18 (I. iv. 51)

humour: 5 (I. i. 138)

I sit at: 13 (I. iii. 8)

ignorance . . . me: 104 (V. v. 176, 177)

ill-favoured: 11 (I. i. 314)

ill-favouredly: 69 (III. v. 70)

image: 93 (IV. vi. 17)

in counsel: 5 (I. i. 123)

infection: 35 (II. ii. 120)

instalment: 100 (V. v. 69)

instance: 40 (II. ii. 261)

intend: 18 (I. iv. 47)

issue: 49 (III. i. 112)

Jack: 21 (I. iv. 122)

Jack-a-Lent: 55 (III. iii. 27)

jack'nape: 20 (I. iv. 112)

Jamany: 91 (IV. v. 90)

jerkin: 13 (I. iii. 17)

Keisar and Pheezar: 13 (I. iii. 9, 10)

ken: 14 (I. iii. 38)

kibes: 14 (I. iii. 33)

kissing-comfits: 99 (V. v. 22)

knog: 46 (III. i. 14)

knot: 52 (III. ii. 54)

labras: 6 (I. i. 168)

larded: 93 (IV. vi. 14)

'larum: 69 (III. v. 75)

latten bilbo: 6 (I. i. 167)

league: 51 (III. ii. 26)

Leda: 98 (V. v. 7)

leman: 81 (IV. ii. 175)

lewdsters: 97 (V. iii. 24)

like . . . bold: 89 (IV. v. 55)

liking: 25 (II. i. 57)

lines: 76 (IV. ii. 22)

liquor: 91 (IV. v. 101)

list: 35 (II. ii. 124)

liver: 27 (II. i. 119)

luces: 1 (I. i. 16)

lurch: 32 (II. ii. 27)

luxury: 102 (V. v. 100)

Machiavel: 49 (III. i. 104)

made you: 31 (II. i. 236)

make difference: 25 (II. i. 57)

make one: 44 (II. iii. 48)

manner: 12 (I. ii. 3)

marry trap: 7 (I. i. 172)

measure our weapon: 21 (I. iv. 123, 124)

mechanical: 41 (II. ii. 295)

meddle or make: 20 (I. iv. 115)

Mephistophilus: 5 (I. i. 135)

mere: 90 (IV. v. 64)

metheglins: 104 (V. v. 171)

Michaelmas: 8 (I. i. 212)

middle-earth: 101 (V. v. 86)

mill-sixpences: 6 (I. i. 160)

mince: 95 (V. i. 9)

minim's rest: 14 (I. iii. 29)

ministers: 83 (IV. ii. 237)

misdoubt: 29 (II. i. 191)

Mistress: 2 (I. i. 48)

Mockwater: 44 (II. iii. 60)

motion: 51 (III. ii. 37)

mountain foreigner: 6 (I. i. 166)

mum . . . budget: 96 (V. ii. 6, 7)

mummy: 67 (III. v. 19)

muse: 107 (V. v. 265)

mussel-shell: 89 (IV. v. 29)

mutually (reciprocally): 93 (IV. vi. 10)

mutually (all at once): 102 (V. v. 105)

mynheers: 30 (II. i. 227)

nay-word: 35 (II. ii. 132)

obsequious: 75 (IV. ii. 2)

odds: 48 (III. i. 54)

Od's: 10 (I. i. 275)

od's heartlings: 64 (III. iv. 59)

Od's nouns: 73 (IV. i. 26)

œillades: 15 (I. iii. 66)

o'er look'd: 101 (V. v. 89)

of all loves: 35 (II. ii. 119)

of the season: 59 (III. iii. 169)

office: 100 (V. v. 46)

old: 17 (I. iv. 5)

once: 66 (III. iv. 103)

'ork: 46 (III. i. 15)

'orld: 3 (I. i. 50)

orphan heirs: 100 (V. v. 45)

'ort: 10 (I. i. 263)

ouphs: 86 (IV. iv. 51)

out at heels: 14 (I. iii. 32)

oyes: 100 (V. v. 47)

pack (depart): 16 (I. iii. 89)

pack (confederacy): 79 (IV. ii. 126)

parcel: 9 (I. i. 237)

parts: 35 (II. ii. Ill)

passant: 2 (I. i. 20)

passed (surpassed): 11 (I. i. 313)

passes (lunges): 31 (II. i. 233)

pauca verba: 5 (I. i. 124)

peaking: 69 (III. v. 73)

peevish: 17 (I. iv. 14)

pensioners: 34 (II. ii. 81)

period: 55 (III. iii. 47); 83 (IV. ii. 240)

perpend: 27 (II. i. 117)

phlegmatic: 19 (I. iv. 79)

Pickt-hatch: 32 (II. ii. 20)

pieces out: 51 (III. ii. 35, 36)

pin: 5 (I. i. 118)

pipe-wine: 53 (III. ii. 94)

pittie-ward: 46 (III. i. 5)

pleasure: 9 (I. i. 252)

possess . . . yellowness: 16 (I. iii. 108, 109)

posset: 17 (I. iv. 8)

possibilities: 3 (I. i. 65)

possitable: 9 (I. i. 245)

postmaster: 105 (V. v. 206)

potatoes: 99 (V. v. 21)

pottle: 30 (II. i. 222); 68 (III. v. 30)

pouch: 16 (I. iii. 94)

powers: 103 (V. v. 133)

predominate: 41 (II. ii. 299)

preeches: 75 (IV. i. 82)

preparations: 39 (II. ii. 243)

present: 93 (IV. vi. 20)

presses: 61 (III. iii. 225)

pribbles and prabbles: 3 (I. i. 56)

primero: 91 (IV. v. 105)

properties: 87 (IV. iv. 80)

puddings: 24 (II. i. 32)

pumpion: 55 (III. iii. 43)

punk: 36 (II. ii. 143)

punto . . . montant: 43 (II. iii. 26, 27)

putting down: 24 (II. i. 30)

quaint: 94 (IV. vi. 41)

quality: 100 (V. v. 46)

quarter: 2 (I. i. 24)

quean: 81 (IV. ii. 184)

question: 48 (III. i. 78)

quick: 66 (III. iv. 90)

quittance: 1 (I. i. 10)

raise . . . fantasy: 100 (V. v. 57)

rank: 93 (IV. vi. 22)

Readins: 90 (IV. v. 80)

recourse: 30 (II. i. 222)

red-lattice phrases: 32 (II. ii. 29)

region: 53 (III. ii. 78)

register: 38 (II. ii. 198)

reins: 68 (III. v. 24)

retort: 31 (II. ii. 4)

Ringwood: 27 (II. i. 120)

ronyon: 82 (IV. ii. 199)

run . . . humour: 7 (I. i. 172, 173)

rushling: 34 (II. ii. 70)

sack: 23 (II. i. 9)

Sackerson: 11 (I. i. 310)

sadness: 71 (III. v. 128)

salt: 44 (II. iii. 50)

salt-butter: 41 (II. ii. 295)

scall: 50 (III. i. 123)

Scarlet and John: 7 (I. i. 179)

scut: 99 (V. v. 20)

sea-coal: 17 (I. iv. 9)

secure: 31 (II. i. 240)

seese: 12 (I. ii. 13)

semi-circled farthingale: 56 (III. iii. 68, 69)

shaft . . . bolt: 63 (III. iv. 24)

she-Mercury: 34 (II. ii. 83)

shent: 18 (I. iv. 38)

shift: 14 (I. iii. 35)

ship-tire: 56 (III. iii. 60)

short knife: 32 (II. ii. 19)

show . . . colour: 81 (IV. ii. 172)

shrewd: 39 (II. ii. 237)

shuffle: 32 (II. ii. 26)

simple though: 9 (I. i. 226)

simples: 19 (I. iv. 65)

simply: 53 (III. ii. 81)

Sir: 1 (I. i. S. d.)

Sir Pandarus: 15 (I. iii. 81)

sirrah: 10 (I. i. 283)

sith: 38 (II. ii. 199)

skirted: 16 (I. iii. 91)

slice: 5 (I. i. 137)

'slid: 63 (III. iv. 24)

slighted: 67 (III. v. 9)

small: 2 (I. i. 49)

so . . . respect: 48 (III. i. 58)

softly-sprighted: 17 (I. iv. 25)

something: 93 (IV. vi. 22)

soon at night: 17 (I. iv. 8, 9)

sot: 50 (III. i. 119)

sound: 86 (IV. iv. 63)

speciously: 66 (III. iv. 113)

sprag: 75 (IV. i. 85)

stale: 43 (II. iii. 30)

stamps: 63 (III. iv. 16)

stand (lose time): 58 (III. iii. 133)

stand (shooting position): 107 (V. v. 260)

stand . . . terms: 41 (II. ii. 312, 313)

Star-chamber matter: 1 (I. i. 2)

state: 63 (III. iv. 5)

stay: 8 (I. i. 213)

stoccadoes: 31 (II. i. 233)

straight: 5 (I. i. 119)

style: 41 (II. ii. 302)

suddenly: 72 (IV. i. 6)

sufferance: 75 (IV. ii. 2)

swinged: 105 (V. v. 203)

sympathy: 23 (II. i. 7)

takes: 85 (IV. iv. 33)

taking: 60 (III. iii. 190)

tall: 18 (I. iv. 26)

tap: 13 (I. iii. 11)

tasking: 93 (IV. vi. 30)

tender: 8 (I. i. 215)

tester: 16 (I. iii. 94)

that: 70 (III. v. 94)

the revolt of mine: 16 (I. iii. 109)

the sport: 11 (I. i. 304)

thorough: 89 (IV. v. 32)

throughly: 20 (I. iv. 95)

thrummed: 78 (IV. ii. 82)

tightly: 15 (I. iii. 86)

tire-valiant: 56 (III. iii. 60)

to-night: 59 (III. iii. 171)

took't: 32 (II. ii. 13)

to-pinch: 86 (IV. iv. 59)

toys: 18 (I. iv. 46)

traverse: 43 (II. iii. 25)

tricking: 87 (IV. iv. 81)

trot: 19 (I. iv. 64)

trow: 21 (I. iv. 137)

truckle-bed: 88 (IV. v. 7)

turn: 62 (III. iv. 2)

turtles: 25 (II. i. 83)

udge: 7 (I. i. 192)

uncape: 60 (III. iii. 175)

uncomeliness: 25 (II. i. 60)

united ceremony: 94 (IV. vi. 52)

unkennel: 60 (III. iii. 174)

unseasoned: 37 (II. ii. 176)

unweighed: 23 (II. i. 23)

urchins: 86 (IV. iv. 51)

use: 77 (IV. ii. 59)

vagram: 47 (III. i. 25)

varletto: 90 (IV. v. 66)

veneys: 11 (I. i. 298)

very: 29 (II. i. 181)

very note: 7 (I. i. 173)

via: 36 (II. ii. 161)

vizaments: 2 (I. i. 39)

vizards: 87 (IV. iv. 72)

vlouting-stog: 50 (III. i. 120)

wag: 13 (I. iii. 7)

walk: 99 (V. v. 29)

ward: 40 (II. ii. 262)

warrener: 18 (I. iv. 28)

waste: 83 (IV. ii. 230)

welkin: 16 (I. iii. 99)

well-favoured: 41 (II. ii. 290)

whether: 50 (III. ii. 3)

whiting-time: 58 (III. iii. 141)

whitsters: 54 (III. iii. 15)

wight: 13 (I. iii. 21)

wink: 100 (V. v. 54)

with: 70 (III. v. 113)

withal: 17 (I. iv. 12)

wittol: 41 (II. ii. 317)

wittolly: 40 (II. ii. 288)

woodman: 99 (V. v. 30)

worts: 5 (I. i. 125)

wot: 34 (II. ii. 91)

Yead: 6 (I. i. 162)

yearn: 68 (III. v. 45)

yoke: 29 (II. i. 180)

yokes: 102 (V. v. 113)