Open main menu

Contents

Khmer scriptEdit

បទនគររាជ

សូមពួកទេវត្តា រក្សាមហាក្សត្រយើង
អោយបានរុងរឿង ដោយជ័យមង្គលសិរីសួស្តី
យើងខ្ញុំព្រះអង្គ សូមជ្រកក្រោមម្លប់ព្រះបារមី
នៃព្រះនរបតី វង្សក្សត្រាដែលសាងប្រាសាទថ្ម
គ្រប់គ្រងដែនខ្មែរ បុរាណថ្កើងថ្កាន។

ប្រាសាទសីលា កំបាំងកណ្តាលព្រៃ គួរអោយស្រមៃ
នឹកដល់យសស័ក្តិមហានគរ ជាតិខ្មែរដូចថ្ម
គង់វង្សនៅល្អរឹងប៉ឹងជំហរ យើងសង្ឃឹមពរ
ភ័ព្វព្រេងសំណាងរបស់កម្ពុជា
មហារដ្ឋកើតមាន យូរអង្វែងហើយ។

គ្រប់វត្តអារាម ឮតែសូរស័ព្ទធម៌ សូត្រដោយអំណរ
រំឮកគុណពុទ្ធសាសនា ចូរយើងជាអ្នក
ជឿជាក់ស្មោះស្ម័គ្រតាមបែបដូនតា
គង់តែទេវត្តា នឹងជួយជ្រោមជ្រែង
ផ្គត់ផ្គង់ប្រយោជន៍ឱយ ដល់ប្រទេសខ្មែរ ជាមហានគរ។

Transliteration (ALA-LC)Edit

Pad Nagar Rāj

Sūm buak devttā raksā mahāksatr yoeṅ
Qoy pān ruṅ rẏaṅ ṭoy jăy maṅgal sirī suastī
Yoeṅ khñuṃ braḥ qaṅg sūm jrak krom mláp braḥ Pāramī
Nai braḥ Naraptī vaṅs ksatrā ṭael sāṅ prāsād thma
Gráp graṅ ṭaen Khmaer purāṇ thkoeṅ thkān.

Prāsād sīlā kaṃ pāṃṅ kaṇṭāl brai
Guar qoy sramai nẏk ṭál yassăkti Mahā Nagar
Jāti Khmaer ṭūc thma gáṅ vaṅs nau lqa rẏṅ pʹẏṅ jaṃhar
Yoeṅ sāṅghẏm bar bhăbv breṅ saṃṇāṅ rapás Kambujā
Mahā raṭṭh koet mān yūr qaṅveṅ hoey.

Gráp vatt qārām ḹ tae sūr săbd dharm
Sūtr ṭoy aṃ ṇar raṃ ḹk guṇ buddh sāsnā
Cūr yoeṅ jā qnak jẏa jâk smoḥ smăgr tām paep ṭūn tā
Gáṅ tae devttā nẏṅ jūy jrom jraeṅ phgád phgaṅ pra yojna° oy
Ṭál prades Khmaer jā Mahā Nagar.

Transcription (BGN/PCGN)Edit

Bât Nôkôr Réach

Som puŏk tévdda rôksa môha ksâtr yeung
'Aôy bân rung rœăng daŏy chŏy môngkôl srei suŏsdei
Yeung khnhŏm preăh ângk sôm chrôk Kraŏm mlóp preăh Barômei
Ney preăh Nôrôptei vôngs ksâtra dêl sang prasat thmâ
Króp Krông dên Khmêr bŏran thkaeung thkan.

Prasat seila kâmbăng kândal prey
Kuŏr 'aôy sramey nœ̆k dál yôs săk Môha Nôkôr
Chéat Khmêr doch thmâ kóng vôngs nŏu l'â rœ̆ng pœ̆ng châmhôr
Yeung sang Khœ̆m pôr phoăpv préng sâmnang rôbás Kâmpŭchéa
Môha rât kaeut méan yur 'angvéng hey.

Króp vât 'aram lœ tê su săpt thôr
Sotr daŏy 'âm nâr rum lœk kŭn pŭt sas na
Chor yeung chéa 'nâk thœă theăk smaŏh smăkr tam bêp donta
Kóng tê tévdda nœ̆ng chuy chroŭm chrêng phkót phkông prâ yoŭch aôy
Dál prâthés Khmêr chéa Môha Nôkôr.

French lyricsEdit

Que le ciel protège notre Roi
Et lui dispense le bonheur et la gloire.
Qu'il règne sur nos coeurs et sur nos destinées,
Celui qui, héritier des Souverains bâtisseurs,
Gouverne le fier et vieux Royaume.

Les temples dorment dans la forêt,
Rappelant la grandeur du Moha Nokor.
Comme le roc, la race khmère est éternelle,
Ayons cofiance dans le sort du Campuchéa,
L'Empire qui défie les années.

Les chants montent dans le pagodes
A la gloire de la Sainte foi Bouddhique.
Soyons fidèles aux croyances de nos pères.
Ainsi le ciel prodiguera-t-il tous ses bienfaits
Au vieux pays khmer, le Moha Nokor.

English translationEdit

Heaven protect our King
And give him happiness and glory
To reign over our souls and our destinies,
The one being, heir of the builder Sovereigns,
Guiding the proud old Kingdom.

Temples are asleep in the forest,
Remembering the splendour of Moha Nokor.
Like a rock the Khmer race is eternal.
Let us trust in the fate of Kampuchea,
The empire which challenges the ages.

Songs rise up from the pagodas
To the glory of the holy Buddhist faith.
Let us be faithful to our ancestors' belief.
Thus heaven will lavish its bounty
Towards the ancient Khmer country, the Moha Nokor.

External linksEdit