Page:A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, Volume 2 (1903).djvu/30

This page needs to be proofread.
‎למד
‎למין
712


למד I, ‎למד ‎(b. ‎h.) ‎1) ‎to ‎be ‎joined, ‎affixed ‎to, ‎v. ‎Pi. ‎- ‎2) ‎to ‎accustom, ‎train. ‎Part. ‎pass. ‎למוד, ‎f. ‎למודה; ‎pl. ‎למודים, ‎למודין; ‎למודות. ‎Y. ‎Ter. ‎IV, ‎42a ‎ל׳ ‎שהוא ‎כמות ‎according ‎to ‎what ‎he ‎is ‎used ‎to. ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎4 ‎וכ׳ ‎מבית ‎ל׳ ‎אינה ‎she ‎is ‎not ‎used ‎(to ‎handle ‎T'rumah) ‎from ‎her ‎father's ‎house. ‎Dem. ‎IV, ‎4 ‎וכ׳ ‎ל׳ ‎. ‎. ‎. ‎. ‎ואם ‎but ‎if ‎a ‎priest ‎or ‎the ‎poor ‎are ‎habitual ‎guests ‎at ‎his ‎table. ‎Sifra ‎K'dosh. ‎Par. ‎3, ‎ch. ‎VI, ‎v. ‎לימוד; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎3) ‎to ‎learn, ‎study. ‎Ab. ‎II, ‎5 ‎הביישן ‎לא ‎וכ׳ ‎למד ‎he ‎who ‎is ‎bashful ‎will ‎not ‎learn, ‎nor ‎can ‎the ‎hot- ‎tempered ‎teach, ‎v. ‎ביישן. ‎Ib. ‎IV, ‎1 ‎אדם ‎מכל ‎הלומד ‎he ‎who ‎learns ‎from ‎everybody. ‎Ib. ‎20 ‎דלד ‎הל׳ ‎he ‎who ‎studies ‎at. ‎an ‎early ‎age; ‎זקן ‎הל׳ ‎who ‎begins ‎to ‎study ‎at ‎an ‎advanced ‎age. ‎Ib. ‎I. ‎9 ‎לשקר ‎ילמדו ‎. ‎. ‎. ‎. ‎. ‎שמא ‎lest ‎through ‎them ‎(your ‎intricate ‎cross-examinations) ‎they ‎may ‎be ‎led ‎tto ‎tell ‎a ‎lie. ‎Taan. ‎7a; ‎Macc.110a ‎וכ׳ ‎למדתי ‎הרבה ‎Ihave ‎learned ‎much ‎from ‎my ‎teachers, ‎more ‎from ‎my ‎colleagues, ‎and ‎m ‎ost ‎from ‎my ‎pupils; ‎a. ‎v. ‎fr. ‎-- ‎B. ‎Mets. ‎71a, ‎a. ‎fr. ‎הא ‎למדת ‎here ‎you ‎learn, ‎i. ‎e. ‎this ‎proves. ‎[Targ. ‎EEsth. ‎I, ‎1 ‎למד ‎אתה ‎מכאן ‎from ‎tthis ‎you ‎will ‎learn.]] ‎Pi. ‎למדד, ‎לימד ‎1)toyoin; ‎to ‎arrange. ‎Sabb. ‎125b ‎ולמדום ‎צאו ‎go ‎out ‎and ‎place ‎them ‎(the ‎building ‎stones) ‎in ‎order ‎(for ‎sitting ‎thereon ‎the ‎next ‎day). ‎-- ‎V. ‎לימודים, ‎-- ‎2) ‎to ‎train, ‎accustom. ‎Hor. ‎13b ‎וכ׳ ‎עצמו ‎אדם ‎ילבד ‎man ‎should ‎train ‎his ‎body ‎(to ‎relieve ‎his ‎bowels) ‎early ‎in ‎the ‎morning ‎&c. ‎Nidd. ‎66b ‎וכ׳ ‎בתוך ‎אדם ‎ילמד ‎לעולם ‎man ‎should ‎make ‎it ‎a. ‎rule ‎in ‎his ‎house; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Part. ‎pass. ‎מלומד, ‎f ‎מלומדת; ‎pl. ‎מלומדים, ‎מלומדין; ‎מלומדות ‎trained. ‎experienced. ‎Snh. ‎109a ‎top ‎(in ‎Chald. ‎dict.) ‎הוא ‎בניסין ‎דמל׳ ‎for ‎he ‎has ‎ex- ‎perience ‎in ‎miracles. ‎Taan. ‎25a. ‎Succ. ‎29a ‎במכות ‎שמל׳ ‎מפני ‎הן ‎(not ‎במכותיהן; ‎Ms. ‎M. ‎שרגילין) ‎because ‎they ‎(the ‎Jee ‎s) ‎have ‎experience ‎in ‎afffictions; ‎a. ‎e. ‎- ‎3) ‎to ‎teach, ‎instruct; ‎to ‎argue. ‎Keth. ‎50a ‎ומלמדה ‎. ‎. ‎. ‎הלומד ‎he ‎who ‎studies ‎the ‎Law ‎and ‎teaches ‎it. ‎Pes. ‎112a ‎תורה ‎למדני ‎teach ‎me ‎the ‎Law; ‎מלמדך ‎איני ‎I ‎will ‎not ‎teach ‎thee. ‎Ib. ‎.. ‎מלמד ‎כשאתה ‎וכ׳ ‎למדהו ‎. ‎. ‎when ‎thou ‎teachest ‎thy ‎son, ‎teach ‎him ‎from ‎a ‎revised ‎(correct) ‎copy. ‎Snh. ‎19b ‎וכ׳ ‎לי׳ ‎ומשה ‎ילד ‎אהרן ‎Aaron ‎begot ‎(his ‎sons), ‎but ‎Moses ‎taught ‎them, ‎therefore ‎they ‎are ‎recorded ‎under ‎his ‎name; ‎a. ‎v. ‎fr. ‎-- ‎תינוקות ‎מלמד ‎primary ‎teacher. ‎Ib. ‎17b. ‎B. ‎Bath. ‎21a ‎ת׳ ‎מלמדי ‎teachers. ‎=על ‎זכות ‎׳ ‎to ‎argue ‎in ‎faavor ‎of, ‎to ‎plead ‎for; ‎חובה ‎ל׳ ‎to ‎plead ‎agatnst. ‎Sabb. ‎32a ‎מלמד ‎ואחד. ‎. ‎. ‎מלמדים ‎. ‎. ‎. ‎ואפי׳ ‎ניצול ‎זכות ‎עליו ‎and ‎even ‎if ‎nine ‎hundred. ‎. ‎. ‎plead ‎against ‎him, ‎and ‎one ‎(good ‎deed) ‎for ‎him, ‎he ‎will ‎be ‎saved; ‎a. ‎v. ‎fr. ‎-- ‎Esp. ‎(in ‎textual ‎interpret.) ‎to ‎lead, ‎hint, ‎throw ‎light ‎on. ‎Sifra ‎Emor ‎Par. ‎4, ‎ch. ‎IV ‎. ‎. ‎. ‎תושב ‎אומר ‎הייתי ‎וכ׳ ‎התושב ‎על ‎ולי׳ ‎שכיר ‎בא ‎I ‎might ‎have ‎thoughtttoshab ‎(Lev. ‎XXII, ‎10) ‎meant ‎one ‎hired ‎for ‎a ‎limited ‎period; ‎there- ‎fore ‎sakhir ‎(ibid.) ‎comes ‎in ‎to ‎throw ‎light ‎on ‎toshab ‎that ‎it ‎means ‎one ‎bought ‎for ‎life; ‎Kidd. ‎4a; ‎Yeb, ‎70a. ‎-- ‎Sifra.. ‎introd. ‎ללמד ‎הכלל ‎מן ‎יצא ‎is ‎specified ‎for ‎the ‎sake ‎of ‎il- ‎ustration, ‎v. ‎כלל. ‎Meil. ‎11b, ‎a. ‎fr. ‎מלמדין ‎אין.. ‎. ‎כתובים ‎טשני ‎ttwo ‎verses ‎which ‎coincide ‎(teach ‎the ‎same), ‎prove ‎nothing, ‎cannot ‎serve ‎as ‎an ‎illlustration ‎for ‎similar ‎cases; ‎a. ‎fr. ‎Hithpa. ‎התלמד ‎to ‎pratice. ‎Gitt. ‎24b; ‎Zeb. ‎2b ‎בסופרים ‎וכ׳ ‎להתלמד ‎העשויים ‎it ‎treats ‎of ‎scribes ‎who ‎are ‎in ‎the ‎habit ‎of ‎writing ‎documents ‎merely ‎for ‎practice. ‎Gitt. ‎60a ‎בה ‎להתל׳ ‎לכתוב ‎to ‎write ‎one ‎portion ‎of ‎the ‎Penta- ‎teuch ‎for ‎a ‎child ‎for ‎practicing ‎purposes; ‎a. ‎fr.

למר II ‎m., ‎למדה, ‎למידה ‎f.) ‎aocustomed. ‎Tanh. ‎Noah ‎2 ‎ל׳ ‎שהיה ‎מה ‎(של׳ ‎מה) ‎what ‎each ‎was ‎used ‎to ‎eat ‎(ed. ‎Bub. ‎ib. ‎למוד). ‎-- ‎2) ‎(of ‎persons) ‎learning, ‎argiiing. ‎- ‎Pll. ‎למדין, ‎למי׳. ‎Nidd. ‎22b ‎הימנה ‎ל׳ ‎אין ‎. ‎. ‎. ‎ג״ש ‎כל ‎fromm ‎an ‎analogy ‎of ‎textual ‎words ‎(v. ‎גזרה) ‎which ‎are ‎not ‎free ‎for ‎interpretation ‎(being ‎necessary ‎to ‎tthe ‎subject ‎proper), ‎you ‎cannot ‎derive ‎any ‎general ‎rule; ‎ib. ‎ומשיבין ‎ל׳ ‎we ‎may ‎derive ‎a ‎rule, ‎but ‎it ‎is ‎open ‎to ‎argitment; ‎a. ‎ir. ‎-- ‎חכמים ‎לפני ‎הל׳ ‎those ‎who ‎were ‎permitted ‎to ‎argue ‎before ‎the ‎scholars ‎(e. ‎g. ‎Levi ‎before ‎Rabbi). ‎Moil. ‎9b; ‎Snh. ‎17b ‎(v. ‎Rabb. ‎D. ‎S. ‎a. ‎l. ‎note ‎3). ‎Men. ‎80b ‎רבי ‎לפני ‎ל׳. ‎--- ‎3) ‎(of ‎subjects) ‎having ‎light ‎thrown ‎upon, ‎defined. ‎Pes. ‎25b, ‎a. ‎e. ‎למד ‎ונמצא ‎ללמד ‎בא ‎זה ‎הרי ‎(a ‎proverbial ‎phrase; ‎behold ‎this ‎one ‎commes ‎as ‎a ‎teacher ‎and ‎tturns ‎out ‎a ‎learner) ‎this ‎is ‎intended ‎to ‎throw ‎ight ‎(on ‎the ‎case ‎of ‎a ‎violated ‎be- ‎trothed) ‎and ‎is ‎at ‎the ‎same ‎time ‎receiving ‎light. ‎-- ‎Sifra. ‎introd. ‎מעניינו ‎הל׳ ‎דבר ‎something ‎which ‎is ‎clearly ‎under- ‎stood ‎from ‎tthe ‎context; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Y. ‎Kidd. ‎I ‎59a ‎למידה ‎עבריה ‎מעבריה ‎ל׳ ‎ועברי ‎חורין ‎מבת ‎the ‎case ‎of ‎the ‎lbriya ‎(that ‎a. ‎Hebrew ‎handmaid ‎can ‎be ‎acquired ‎by ‎a ‎written ‎deed) ‎is ‎learned ‎from ‎that ‎of ‎a ‎free ‎woman, ‎and ‎that ‎of ‎the ‎Ibri ‎(he ‎Hebrew ‎bondsman) ‎from ‎thr ‎briya; ‎ל׳ ‎נמצא ‎מל׳ ‎consequently ‎a ‎case ‎may ‎be ‎illustrated ‎by ‎one ‎itself ‎defined ‎(only ‎indirectly) ‎by ‎analogy; ‎a. ‎fr.

למה ‎eheretof, ‎v. ‎מה.

למה ‎ehyf, ‎v. ‎מה.

למה ‎(v. ‎למא ‎II) ‎naught, ‎vanity. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎2 ‎(ref. ‎to ‎תהו, ‎Gen. ‎I, ‎2) ‎כלום ‎ולא ‎לל׳ ‎שהיה ‎who ‎was ‎reduced ‎to ‎naught. ‎and ‎nothing ‎(on ‎account ‎of ‎his ‎sin, ‎v. ‎כלום). ‎Y'lamd. ‎to ‎Ex. ‎V, ‎4, ‎quot. ‎in ‎Ar. ‎(play ‎on ‎למה ‎ib.) ‎ל׳ ‎ודבריכם ‎ל׳ ‎אתם ‎you ‎are ‎vanity, ‎and ‎your ‎words ‎are ‎vanity; ‎Yalk. ‎Ex. ‎176 ‎דבריכם ‎ל׳ ‎אתם ‎'ל׳. ‎Cant. ‎R. ‎to ‎I, ‎7 ‎(play ‎on ‎שלמה, ‎ib.) ‎טטלא ‎וכ׳ ‎בעיני ‎ל׳ ‎אעשה ‎that ‎I ‎may ‎not ‎appear ‎a ‎nonentity ‎in ‎tthe ‎sight ‎of ‎&c., ‎a. ‎e..

למואל ‎(b. ‎h.) ‎pr. ‎n. ‎m. ‎Lemuel, ‎homileticul ‎surname ‎of ‎Solomon. ‎Cant. ‎R. ‎to ‎I, ‎1 ‎בלבו ‎לאל ‎שנם ‎ל׳ ‎(not ‎לבו ‎בכל) ‎he ‎was ‎surnamed ‎lL. ‎because ‎he ‎spoke ‎against ‎God ‎in ‎his ‎heart ‎(saying, ‎I ‎may ‎take ‎many ‎wives ‎and ‎yet ‎not ‎be ‎seduced ‎tto ‎sin); ‎Koh. ‎R. ‎to ‎I, ‎1. ‎Num. ‎R. ‎s. ‎10.

למוד, ‎v. ‎למד. ‎[למוד ‎Targ. ‎II ‎Esth. ‎I, ‎8 ‎ed. ‎Amst., ‎v. ‎לכד

למוד, ‎למודים, ‎למודין, ‎v. ‎לימור, ‎לימודים.

למידה ‎f. ‎(למד) ‎study. ‎Yeb. ‎109b ‎(ref. ‎to ‎Deul. ‎V, ‎1) ‎בל׳ ‎ישנו ‎בעשייה ‎שישנו ‎כל ‎whoever ‎is ‎bound ‎to ‎execute. ‎(the ‎laws) ‎is ‎bound ‎to ‎study ‎them; ‎Yalk. ‎Deut. ‎829.

למין, ‎לימן, ‎לימין ‎m. ‎(~~) ‎aoves, ‎bay. ‎Esth. ‎a. ‎to ‎I, ‎8 ‎וכ׳ ‎מבקשת ‎aאח ‎בל׳ ‎עולות ‎היו ‎ספינית ‎שתי ‎two ‎ships ‎attempting ‎tto ‎enter ‎the ‎harbor(from ‎diferent ‎directions); ‎one ‎desires ‎a ‎northe ‎n ‎wind ‎&c. ‎Y. ‎Yoma ‎III, ‎41a ‎למינה ‎יפו ‎של ‎the ‎harbor ‎of ‎Japho. ‎Y. ‎Gitt. ‎I, ‎43b ‎bot. ‎של ‎למינה ‎קסרין ‎of ‎Cesarea. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎31 ‎בל׳ ‎עומדת ‎שתהא ‎. ‎אם ‎if ‎a ‎man ‎wants ‎to ‎build ‎a ‎ship ‎able ‎to ‎stand ‎in ‎the