Page:A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, Volume 2 (1903).djvu/353

This page needs to be proofread.
‎עבד
‎עבדקן
1035


‎(by ‎which ‎to ‎unfit ‎it ‎for ‎the ‎altar). ‎Ab. ‎Zar. ‎46b ‎יש ‎גבוה ‎אצל ‎במחובר ‎נ׳ ‎does ‎the ‎law ‎forbidding ‎the ‎use ‎in ‎divine ‎worship ‎of ‎objects ‎which ‎have ‎been ‎used ‎for ‎idolatrous ‎purposes ‎include ‎things ‎fixed ‎in ‎the ‎ground ‎? ‎Ib. ‎בנ׳ ‎שינוי ‎יש ‎does ‎change ‎of ‎form ‎restore ‎to ‎legitimate ‎use ‎objects ‎otherwise ‎forbidden ‎on ‎account ‎of ‎their ‎use ‎in ‎connection ‎with ‎idolatry? ‎a. ‎fr. ‎Nithpa. ‎נתעבד ‎same, ‎v. ‎supra. ‎Hif. ‎העביד ‎to ‎enslave, ‎oppress. ‎Yalk. ‎Ex. ‎162 ‎העבידו ‎וכ׳ ‎בכל ‎he ‎(Esau) ‎oppressed ‎him ‎with ‎all ‎sorts ‎of ‎troubles. ‎Pi. ‎עיבד ‎to ‎prepare, ‎esp. ‎to ‎dress ‎hides. ‎Sabb. ‎VII, ‎2 ‎(among ‎the ‎labors ‎forbidden ‎on ‎the ‎Sabbath) ‎והמעבד ‎עורו ‎את ‎dressing ‎the ‎hide ‎of ‎the ‎deer ‎(to ‎fit ‎it ‎for ‎parch- ‎ment). ‎Ib. ‎75b ‎מעבד ‎משום ‎חייב ‎is ‎guilty ‎of ‎a ‎Sabbath ‎offence ‎coming ‎under ‎the ‎category ‎of ‎tanning. ‎Gitt. ‎54b ‎לשמן ‎עיבדתין ‎לא ‎.. ‎גוילין ‎I ‎did ‎not ‎prepare ‎the ‎parchment ‎sheets ‎with ‎the ‎proper ‎intention; ‎a. ‎fr.

עבד I, ‎עביד ‎ch. ‎same ‎(corresp. ‎to ‎h. ‎עשה) ‎1) ‎to ‎do, ‎labor; ‎to ‎make; ‎to ‎act. ‎Targ. ‎Gen. ‎I, ‎7. ‎Ib. ‎XXXI, ‎26; ‎a. ‎v. ‎fr. ‎-- ‎Ber. ‎60b ‎לטב ‎רחמנא ‎דעביד ‎כל ‎. ‎. ‎. ‎לעולם ‎Ms. ‎M. ‎(ed. ‎עביד ‎לטב; ‎v. ‎Rabb. ‎D. ‎S. ‎a. ‎l. ‎note ‎3) ‎man ‎should ‎train ‎himself ‎always ‎to ‎say, ‎Whatever ‎the ‎Merciful ‎One ‎does, ‎is ‎for ‎good; ‎Yalk. ‎Job ‎893 ‎עביד ‎לטב. ‎. ‎כל. ‎Tem. ‎4b ‎מהני ‎עביד ‎אי, ‎v. ‎הני. ‎Yeb. ‎37a ‎וכ׳ ‎תקנתא ‎רבנן ‎עבוד ‎מי ‎(not ‎עביד) ‎have ‎the ‎Rabbis ‎adopted ‎special ‎measures ‎for ‎priests ‎&c.? ‎Ib. ‎כרבנן ‎עבדינן ‎we ‎act ‎(decide) ‎in ‎accord- ‎ance ‎with ‎the ‎opinion ‎of ‎the ‎Rabbis. ‎Keth. ‎60b ‎עבדי ‎לא ‎וכ׳ ‎דחנקן ‎נשי ‎women ‎will ‎not ‎do ‎such ‎a ‎thing ‎as ‎strang- ‎ling ‎their ‎children. ‎Kidd. ‎50a ‎וכ׳ ‎דמשוי ‎אינש ‎ע׳ ‎לא ‎a ‎man ‎will ‎not ‎declare ‎himself ‎a ‎wrongdoer; ‎a. ‎v. ‎fr. ‎-- ‎2) ‎to ‎do, ‎fare, ‎prosper. ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎5, ‎end ‎עביד ‎את ‎מה ‎how ‎art ‎thou ‎?; ‎עבידא ‎ארעא ‎ומה ‎and ‎how ‎does ‎the ‎field ‎fare?; ‎תורין ‎מה ‎עבדין ‎how ‎are ‎the ‎oxen ‎? ‎Ib. ‎טב ‎לב ‎ע׳ ‎he ‎assmmes ‎cheer- ‎fulness. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎13 ‎ארעא ‎עבדת ‎. ‎שיחתן ‎כל ‎all ‎the ‎talk ‎of ‎people ‎turns ‎on ‎the ‎land ‎(material ‎prosperity)נ ‎the ‎land ‎is ‎doing ‎well' ‎(crops ‎promise ‎to ‎be ‎good); ‎the ‎land ‎is ‎not ‎doing ‎well'; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎3) ‎to ‎spend ‎time. ‎Y, ‎Shebi. ‎VIII, ‎38b ‎top ‎וכ׳ ‎במערתא ‎טמיר ‎עביד ‎he ‎remained ‎hidden ‎in ‎a ‎cave ‎&c.; ‎ib. ‎IX, ‎38d. ‎Y. ‎Shek. ‎V, ‎48d ‎top ‎עבדת ‎וכ׳ ‎טמירא ‎she ‎(the ‎ass) ‎remained ‎hidden ‎with ‎them ‎&c.; ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎60 ‎גבוון ‎עבדת; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Part. ‎pass. ‎עביד; ‎f. ‎עבידא ‎made, ‎liable ‎to, ‎likely, ‎used ‎to. ‎Y. ‎Peah ‎III, ‎17d ‎bot. ‎ע׳ ‎היך ‎how ‎did ‎it ‎happen ‎(i. ‎e. ‎in ‎what ‎case ‎would ‎it ‎make ‎a. ‎practical ‎difference ‎for ‎the ‎slave)? ‎R. ‎Hash. ‎22b, ‎a. ‎e. ‎לאיגלויי ‎דע׳ ‎מילתא, ‎v. ‎גלי. ‎Shebu. ‎46a, ‎v. ‎גזם; ‎a. ‎fr. ‎Aff. ‎אעביד, ‎rPa. ‎עביד ‎1) ‎to ‎make, ‎produce. ‎Targ. ‎O. ‎Ex. ‎XXXII, ‎10 ‎אעביד ‎ed. ‎Berl. ‎(oth. ‎אעביד; ‎Y. ‎אעבד). ‎Ib. ‎XXX, ‎37; ‎a. ‎fr. ‎--Lev. ‎R. ‎s. ‎2a, ‎end, ‎v. ‎infra. ‎-- ‎2) ‎to ‎cause ‎to ‎prosper. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎13 ‎ארעא ‎תעביד ‎מרי ‎. ‎. ‎. ‎תפלתן ‎כל ‎וכ׳ ‎all ‎the ‎prayers ‎of ‎men ‎turn ‎on ‎the ‎earth ‎(mundane ‎affairs); ‎Lord, ‎make ‎the ‎land ‎(crop) ‎thrive, ‎make ‎the ‎land ‎prosper; ‎a. ‎e. ‎- ‎3) ‎to ‎work ‎through. ‎Part..pass. ‎מעבד, ‎מנבדא. ‎B. ‎Mets. ‎116b ‎דמע׳ ‎טינא ‎thoroughly ‎kneaded ‎clay. ‎thpe. ‎איתעביד, ‎איעביד ‎to ‎be ‎done; ‎to ‎be ‎made, ‎become. ‎Targ. ‎Gen. ‎XXIX, ‎26. ‎Targ. ‎Koh. ‎VIII, ‎4. ‎Targ. ‎Ps. ‎LXII, ‎4; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Lam. ‎R. ‎to ‎II, ‎2 ‎וכ׳ ‎לאיעבדא ‎בעית ‎(not ‎לאיבדא, ‎לעיבדא) ‎dost ‎thou ‎want ‎to ‎be ‎made ‎a ‎senator? ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎28, ‎end ‎וכ׳ ‎אאתע׳. ‎. ‎דעביד ‎מאן ‎he ‎who ‎made ‎the ‎comes ‎, ‎is ‎now ‎to ‎become ‎a ‎bather ‎&c.; ‎Esth. ‎R. ‎to ‎VI, ‎10 ‎האי ‎בלן ‎עביד.. ‎מעביד ‎גברא ‎(corr. ‎acc.); ‎a. ‎fr. ‎[Zeb. ‎75b ‎דאיעבד, ‎read; ‎דאיערוב, ‎v. ‎ערב ‎I.]-- ‎V. ‎דדיעבד.

עבד ‎m. ‎(b. ‎h.; ‎preced. ‎wds.) ‎slave, ‎servant. ‎Kidd. ‎20a ‎וכ׳ ‎עברי ‎ע׳ ‎הקונה ‎he ‎who ‎buys ‎a ‎Hebrew ‎slave, ‎has, ‎so ‎to ‎say, ‎bought ‎a ‎master ‎over ‎himself. ‎Sabb, ‎89a ‎יש ‎כלום ‎וכ׳ ‎שנותן ‎ע׳ ‎dare ‎a ‎servant ‎salute ‎his ‎master ‎(first)? ‎Snh. ‎58b ‎(ref. ‎to ‎Prov. ‎XII, ‎11) ‎וכ׳ ‎לאדמה ‎כע׳ ‎. ‎. ‎אם ‎if ‎a ‎man. ‎makes ‎himself ‎a ‎slave ‎to ‎the ‎soil, ‎he ‎will ‎be ‎satisfied ‎with ‎bread ‎&c. ‎Kidd. ‎I, ‎3 ‎וכ׳ ‎נקנה ‎כנעני ‎ע׳ ‎a ‎Canaanite ‎(gentile) ‎slave ‎is ‎acquired ‎by ‎money, ‎by ‎deed ‎&c. ‎Ib. ‎III, ‎13 ‎. ‎. ‎ממזר ‎ע׳ ‎הולד ‎if ‎a ‎bastard ‎marries ‎a ‎slave, ‎the ‎child ‎is ‎a ‎slave; ‎ממזר ‎ע׳ ‎זה ‎הרי ‎the ‎child ‎is ‎a ‎bastard ‎slave ‎(subject ‎to ‎the ‎disabilities ‎of ‎both). ‎Shebu. ‎47b ‎כמלך ‎מלך ‎ע׳ ‎a ‎king's ‎officer ‎is ‎like ‎a ‎king ‎(the ‎inferior ‎person ‎is ‎raised ‎by ‎association ‎with ‎a ‎superior); ‎a. ‎v. ‎fr. ‎-- ‎Pl. ‎עבדים. ‎Kidd. ‎22b ‎(ref. ‎to ‎Lev. ‎XXV, ‎55) ‎לע׳ ‎ע׳ ‎ולא. ‎לי ‎כי ‎the ‎children ‎of ‎Israel ‎are ‎my ‎servants', ‎but ‎they ‎must ‎not ‎make ‎them- ‎selves ‎servants ‎of ‎servants ‎(of ‎human ‎beings). ‎Ab. ‎I, ‎3 ‎וכ׳ ‎כע׳ ‎ההיו ‎אל ‎be ‎not ‎like ‎the ‎servants ‎that ‎wait ‎upon ‎their ‎master ‎for ‎the ‎sake ‎of ‎getting ‎their ‎fare ‎(reward), ‎v. ‎פרס; ‎a. ‎fr.

עב, ‎עבד, ‎עביד II, ‎עבדא ‎ch. ‎1) ‎same. ‎Targ. ‎Gen.IX, ‎25 ‎(O. ‎ed. ‎Berrl. ‎עבד; ‎ed. ‎Vien. ‎עבד). ‎Ib. ‎26; ‎a. ‎fr. ‎- ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎86 ‎לתרויהון ‎ע׳... ‎זבין ‎ע׳ ‎a ‎slave ‎(Potiphar) ‎buys, ‎the ‎son ‎of ‎a ‎handmaid ‎(the ‎Ishmaelite) ‎sells, ‎and ‎the ‎free ‎man ‎(Joseph) ‎is ‎the ‎slave ‎of ‎both; ‎Koh. ‎R. ‎to ‎X, ‎7. ‎Gitt. ‎13a, ‎a. ‎e. ‎וכ׳ ‎בהפקרא ‎ע׳, ‎v. ‎הפפקרא; ‎a. ‎fr. ‎- ‎[Y. ‎Ber. ‎IV, ‎7a ‎ע׳ ‎נפק, ‎read; ‎עובדא.]-- ‎Pl. ‎עבדין, ‎עבדיא, ‎עבדי. ‎Targ. ‎Gen. ‎XXIV, ‎25. ‎Targ. ‎Is. ‎LIV, ‎17. ‎Targ. ‎Prov. ‎XII, ‎9; ‎a. ‎fr. ‎- ‎B. ‎Kam. ‎97a ‎וכ׳ ‎דאינשי ‎ע׳ ‎תקיף ‎הוהused ‎to ‎seize ‎slaves ‎of ‎men ‎against ‎whom ‎he ‎had ‎a ‎claim ‎&c. ‎Kidd. ‎70a ‎רגיל ‎ע׳ ‎אינשי ‎דקרי ‎he ‎is ‎in ‎the ‎habit ‎of ‎calling ‎people ‎slaves; ‎a. ‎fr. ‎- ‎2) ‎worshipper. ‎Ned. ‎62b ‎דנורא ‎ע׳ ‎fire-worshipper ‎(Geber); ‎a.e.

עבדו, ‎v. ‎עבדותא.

עבדות ‎f. ‎(preced. ‎wds.) ‎slavery, ‎servitude; ‎status ‎of ‎a ‎slave. ‎Y. ‎Kidd. ‎I, ‎59d ‎בעבדותו ‎שהוא ‎עד ‎שש ‎בסוף ‎אחת ‎(not ‎בעבודתו) ‎one ‎declaration ‎at ‎the ‎end ‎of ‎the ‎sixth ‎year, ‎while ‎he ‎is ‎still ‎a ‎slave ‎by ‎law. ‎Pes. ‎X, ‎5 ‎(in ‎the ‎Passover ‎night ‎service) ‎לחרות ‎מע׳ ‎הוציאנו ‎he ‎led ‎us ‎forth ‎from ‎slavery ‎to ‎freedom; ‎Kidd. ‎22b. ‎Hor. ‎10a ‎אתם ‎כמדומין ‎וכ׳ ‎ע׳ ‎. ‎ששררה ‎yoa ‎seem ‎to ‎believe ‎that ‎Iplace ‎a ‎rulership ‎upon ‎you ‎(by ‎appointing ‎you ‎to ‎office), ‎I ‎place ‎serv- ‎itude ‎upon ‎you ‎(ref. ‎to ‎I ‎Kings ‎XII, ‎7); ‎a. ‎fr.

עבדותא, ‎עבדו ‎ch. ‎same. ‎Targ. ‎O. ‎Ex. ‎XIII, ‎3; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Gitt. ‎86a ‎(in ‎a ‎deed ‎of ‎sale) ‎לעבדו ‎מוצדק ‎דנן ‎עבדא ‎this ‎save ‎is ‎lawfully ‎a ‎slave.

עבדן ‎m. ‎(עבד ‎Pi.) ‎hide-dresser, ‎tanner. ‎Kel. ‎XXVI, ‎s ‎ע׳ ‎של ‎(עורות) ‎hides ‎in ‎the ‎tanner's ‎possession ‎(intended ‎for ‎sale ‎to ‎mechanics). ‎Sabb. ‎I, ‎8; ‎a. ‎e. ‎- ‎Pl. ‎עבדנין. ‎Kel. ‎XV, ‎1 ‎הע׳ ‎עריבת ‎(ed. ‎Dehr. ‎העובדן) ‎a ‎trough ‎used ‎by ‎tanners.

עבדקן ‎m. ‎(comp. ‎of ‎עב ‎a. ‎דקן; ‎cmp. ‎זלדקן) ‎thick- ‎bearded. ‎Snh. ‎100b ‎(Mss. ‎F. ‎a. ‎K. ‎דקן ‎עב), ‎v. ‎סכסן.