Page:A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, Volume 2 (1903).djvu/608

This page needs to be proofread.
‎צמת
‎צנוע
1290


‎creating ‎fermentation); ‎v. ‎צפד. ‎Sabb. ‎109a ‎. ‎. ‎. ‎שנגפה ‎מי ‎ביין ‎צומתה ‎(Ar. ‎בחומן) ‎he ‎whose ‎hand ‎or ‎foot ‎was ‎struck, ‎may ‎apply ‎wine ‎(vinegar) ‎to ‎reduce ‎the ‎swelling ‎(on ‎the ‎Sabbath). ‎Pi. ‎צימת ‎[to ‎press ‎together,] ‎1) ‎to ‎heap ‎up, ‎store, ‎save. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎83, ‎end ‎מבזבז ‎ואתה ‎מצמתים ‎אבותיך ‎thy ‎ancestors ‎saved, ‎and ‎thou ‎squanderest; ‎Yalk. ‎ib. ‎140 ‎מצמצמין; ‎Yalk. ‎Chr. ‎1074 ‎מצומצמים ‎(read ‎מצמ׳). ‎-- ‎2) ‎to ‎gather ‎together, ‎summmon ‎to ‎a ‎meeting. ‎Y'lamd. ‎to ‎Gen. ‎XLVI, ‎28 ‎quot. ‎in ‎Ar. ‎(play ‎on ‎צמתד, ‎Cant. ‎IV, ‎1) ‎בצמאה ‎. ‎. ‎מצמתן ‎שהוא ‎he ‎summons ‎them ‎to ‎the ‎synagogues, ‎and ‎they ‎drink ‎the ‎words ‎of ‎the ‎Law ‎with ‎thirst. ‎-- ‎Part. ‎pass. ‎מומת; ‎pl. ‎מצומתים, ‎מצובתין ‎a)restrained, ‎abstemmious, ‎self-controlledt. ‎Cant. ‎R. ‎to ‎VI, ‎7(ref.to ‎צמת, ‎ib.) ‎שבכם ‎המצ׳ ‎ועל ‎הצנועין ‎על ‎of ‎the ‎chaste ‎and ‎self-controlled ‎ammong ‎you. ‎- ‎b) ‎sum- ‎moned ‎to ‎folloaw, ‎follouwer. ‎Pesik. ‎Ha ‎omer, ‎p. ‎70b ‎(ref. ‎to ‎צמים, ‎Job ‎V, ‎5) ‎לו ‎המצ׳ ‎וכל ‎אברהם ‎Abraham ‎and ‎all ‎his ‎followers; ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎28; ‎Pesik. ‎R. ‎s. ‎18; ‎Yalk. ‎Job ‎898. ‎Nif. ‎נצמת ‎to ‎be ‎guashed; ‎(denom. ‎of ‎צמיתות) ‎to ‎be ‎sold ‎for ‎ever, ‎not ‎to ‎be ‎recovered ‎in ‎the ‎jubilee. ‎B. ‎Mets. ‎7a ‎(ref. ‎to ‎לצמיתת, ‎Lev. ‎XXV, ‎30) ‎וכ׳ ‎נצמתת ‎יובל ‎שם ‎שאין ‎מי ‎that ‎which ‎without ‎the ‎law ‎concerning ‎the ‎jubilee ‎would ‎be ‎sold ‎for ‎ever, ‎is ‎recovered ‎by ‎dint ‎of ‎the ‎jubilee; ‎רצאת ‎נצמתת ‎אינה ‎. ‎. ‎זו ‎which ‎excludes ‎a ‎case ‎like ‎this ‎(a ‎sale ‎for ‎sixty ‎years), ‎where ‎the ‎sale ‎would ‎not ‎be ‎perpetual ‎even ‎if ‎the ‎law ‎of ‎jubilee ‎did ‎not ‎exist ‎at ‎all.

צמת ‎ch. ‎same, ‎1) ‎to ‎contract, ‎detain; ‎to ‎reduce ‎a ‎swelling. ‎- ‎Hull. ‎93b ‎ליה ‎צמתי ‎מצממת ‎they ‎have ‎the ‎effect ‎of ‎condensing ‎the ‎surface ‎of ‎tthe ‎flesh ‎(binding ‎the ‎blood ‎in ‎the ‎veins). ‎Sot. ‎20b ‎צמית ‎פחדא, ‎v. ‎ביעתותא. ‎Sabb. ‎109a ‎בחלא ‎ליה ‎צמית ‎קא ‎was ‎bathing ‎his ‎foot ‎in ‎vinegar ‎(on ‎the ‎Sabbath) ‎to ‎reduce ‎the ‎swelling; ‎a. ‎e. ‎- ‎2) ‎to ‎assemble, ‎meet. ‎Y. ‎Dem. ‎I, ‎22a ‎top ‎וצמתון ‎עליהון ‎גזר ‎he ‎conjured ‎them ‎(the ‎mice), ‎and ‎they ‎came ‎together. ‎Pa. ‎צמית, ‎Af. ‎אצמית ‎to ‎assemble, ‎call, ‎summon ‎to ‎a ‎meeting. ‎Y. ‎Peah ‎VIII, ‎21a ‎top ‎וכ׳ ‎מצמית ‎(or ‎מצמית), ‎v. ‎סכן ‎II. ‎Y. ‎Succ. ‎V, ‎beg. ‎55a ‎וכ׳ ‎קהלא ‎מעמתא ‎מיעול ‎. ‎. ‎. ‎לוי ‎ד׳ ‎R. ‎L. ‎and ‎R. ‎J. ‎. ‎. ‎. ‎received ‎(alternately) ‎two ‎Selas ‎to ‎go ‎around ‎and ‎call ‎the ‎congregation ‎together ‎for ‎R. ‎J. ‎(to ‎listen ‎to ‎his ‎lecture); ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎98 ‎למצמתא ‎(not ‎צמצ׳). ‎Ib. ‎s. ‎22 ‎לון ‎מצמית ‎. ‎. ‎. ‎עד ‎while ‎he ‎was ‎collecting ‎them ‎(picking ‎up ‎the ‎scattered ‎loaves). ‎Y. ‎Sot. ‎I, ‎17b ‎bot. ‎אזל ‎וכ׳ ‎ליה ‎ובת ‎he ‎(Absalom) ‎went ‎and ‎summoned ‎(to ‎ac- ‎company ‎him) ‎two ‎men ‎at ‎a ‎time, ‎until ‎he ‎had ‎collected ‎two ‎hundred ‎men; ‎Num. ‎R. ‎s. ‎9. ‎Y. ‎Kidd. ‎IV, ‎end, ‎66d ‎פריטין ‎ליה ‎ומצמית ‎and ‎saved ‎a ‎little ‎money. ‎thpa. ‎אטמת, ‎thpe. ‎אצטמית ‎1) ‎to ‎be ‎gathered ‎together, ‎meet. ‎Snh.109b ‎וכ׳ ‎קמת ‎מצטמתין ‎דהוו ‎יומא ‎Ar. ‎(missing ‎in ‎ed.) ‎on ‎that ‎day ‎when ‎the ‎Korahites ‎were ‎to ‎meet, ‎she ‎(On's ‎wife) ‎arose ‎and ‎gave ‎him ‎wine ‎to ‎drink ‎&c. ‎-- ‎2) ‎to ‎be ‎pressed, ‎want. ‎Lam. ‎R. ‎to ‎I, ‎1 ‎(רבתי) ‎צטמיתינן ‎Ar., ‎v. ‎צמצם.

צן, ‎v. ‎צגן, ‎צגן.

צנא, ‎צנא, ‎v. ‎צינא.

צנא ‎m. ‎(v. ‎צינא ‎I) ‎basket ‎(of ‎palm ‎leaves). ‎Taan. ‎9b ‎דתמרי ‎צ׳ ‎מלא ‎a ‎basketful ‎of ‎dates; ‎Pes. ‎88a. ‎Hull. ‎57a ‎צ׳ ‎דאינקורי ‎a ‎basket ‎(coop) ‎of ‎birds, ‎v. ‎אינקורא. ‎B. ‎Mets. ‎25a ‎ופירי ‎בצ׳ ‎when ‎one ‎found ‎a ‎basket ‎by ‎the ‎side ‎of ‎fruits. ‎Ib.לצ׳ ‎אוגנין ‎ליה ‎דאית ‎when ‎the ‎basket ‎has ‎rims ‎by ‎which ‎to ‎handle ‎it; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Meg. ‎28b ‎סיפרי ‎דמלי ‎צ׳ ‎a ‎basket ‎full ‎of ‎books, ‎a ‎man ‎full ‎of ‎earning, ‎but ‎without ‎method. ‎Ib. ‎7a, ‎v. ‎חריף. ‎-- ‎Pl. ‎צצגיא, ‎v. ‎צינא ‎I.

צנבראי, ‎צנבריי, ‎v. ‎סנבראי.

צנה, ‎צינה I ‎f. ‎(b. ‎h.; ‎v. ‎צנן) ‎polished ‎buckler ‎or ‎cuirass ‎(cmp. ‎סנוורתא). ‎Midr. ‎Till. ‎to ‎Ps. ‎I ‎וכ׳ ‎תל. ‎. ‎. ‎מנין ‎whence ‎do ‎we ‎learn ‎to ‎include ‎the ‎fourth ‎side ‎(as ‎pro- ‎tected)? ‎We ‎read ‎(Ps. ‎V, ‎13) ‎aas ‎with ‎a ‎cuirass ‎&c.' ‎Ib. ‎to ‎Ps. ‎XXXV, ‎2 ‎וכ׳ ‎וצ׳ ‎למגן ‎וכי ‎(ed. ‎Bub.) ‎do ‎Ineed ‎buckler ‎and ‎cuirass?; ‎Yalk. ‎ib. ‎722. ‎Tanh. ‎Naso, ‎ed. ‎Bub. ‎27 ‎(ref. ‎to ‎Ps. ‎XCI, ‎4) ‎בתורה ‎סוחר ‎שהוא ‎מי ‎לכל ‎נעשה ‎אני ‎צ׳ ‎I ‎am ‎a ‎cuirass ‎to ‎whosoever ‎travels ‎about ‎with ‎the ‎Loaw; ‎Yalk. ‎Ps. ‎842; ‎Tanh. ‎Naso ‎23. ‎Ex. ‎R. ‎s. ‎40 ‎(ref. ‎to ‎צנן, ‎Josh. ‎XV, ‎37) ‎[read;] ‎צ׳ ‎שהוא ‎צנן ‎Jerusalem ‎is ‎surnamed ‎Zenan, ‎because ‎it ‎is ‎a ‎cuirass ‎(the ‎Temple ‎being ‎a ‎protection) ‎;a. ‎e.

צנה II, ‎צינה II ‎f. ‎(v. ‎צנן) ‎stinging ‎palm, ‎stone- ‎palm ‎(whose ‎wood ‎is ‎very ‎hard ‎and ‎thorny). ‎- ‎Pl. ‎צעים, ‎צנין, ‎צי׳. ‎Y. ‎B. ‎Mets. ‎II, ‎end, ‎8d ‎זית ‎ועצי ‎צ׳ ‎לא ‎. ‎. ‎. ‎קורדום ‎if ‎one ‎finds ‎an ‎axe, ‎he ‎may ‎use ‎it ‎for ‎chopping ‎ordinary ‎wood, ‎but ‎not ‎for ‎stone-palms ‎and ‎olive ‎trees; ‎Tosef. ‎ib. ‎II, ‎22 ‎צנם ‎ed. ‎Zuck. ‎(Var. ‎נון, ‎read; ‎צנה ‎or ‎נין). ‎Succ. ‎III, ‎1 ‎כשרות ‎. ‎. ‎. ‎ציני ‎the ‎palms ‎of ‎the ‎Iron ‎Mount ‎are ‎fit ‎(for ‎the ‎festive ‎wreath), ‎expl. ‎ib. ‎32b; ‎Erub. ‎19a.

צנה, ‎צינה III ‎(b. ‎h.; ‎צנן) ‎cold. ‎Tosef. ‎Ohol. ‎II, ‎6 ‎ומת ‎צ׳ ‎עליו ‎נכנסה ‎he ‎caught ‎cold ‎on ‎it ‎(on ‎the ‎trepanned ‎skull) ‎and ‎died. ‎Y. ‎Sabb. ‎XIV, ‎14c ‎bot. ‎מתים ‎. ‎. ‎. ‎תשעים ‎וכ׳ ‎בצ׳ ‎ninety-nine ‎men ‎die ‎from ‎cold ‎to ‎one ‎by ‎the ‎hands ‎of ‎heaven; ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎16. ‎B. ‎Mets. ‎107b ‎(ref. ‎to ‎חלי ‎כל, ‎Deut. ‎VII, ‎15) ‎צ׳ ‎זו ‎that ‎means ‎cold. ‎Tosef. ‎Sabb. ‎IIIIV), ‎5 ‎צינתן; ‎Y. ‎ib. ‎III, ‎6b ‎top ‎ציננתה, ‎v. ‎פוג ‎h.; ‎a. ‎rr. ‎-- ‎Pl. ‎צנים, ‎צנין, ‎צי׳. ‎Y. ‎B. ‎Kam. ‎VIII, ‎beg. ‎6b ‎וכ׳ ‎צ׳ ‎או ‎שלג ‎עליו ‎הטיל ‎if ‎he ‎put ‎snow ‎or ‎ice-cold ‎water ‎&c.; ‎ib. ‎bot. ‎ונן. ‎Ex. ‎R. ‎s. ‎25, ‎beg. ‎וכ׳ ‎חמים ‎בקש ‎. ‎. ‎. ‎כ׳ ‎בקש ‎(not ‎גחלים) ‎if ‎he ‎wants ‎ice-water, ‎he ‎gets ‎it ‎(out ‎of ‎the ‎milliariumm); ‎if ‎he ‎wants ‎hot ‎water ‎&c.; ‎(Tanh. ‎Vayera ‎10 ‎צצונן ‎. ‎. ‎. ‎חמין). ‎- ‎פחים ‎צ׳ ‎(adopted ‎from ‎Prov. ‎XXII, ‎5) ‎blowing ‎cold ‎winds, ‎cold ‎draughts; ‎[oth. ‎opin.; ‎ופ ‎צ ‎cold ‎and ‎heat, ‎vv. ‎פח ‎II]. ‎B. ‎Mets. ‎l. ‎c.; ‎Ab. ‎Zar. ‎3b; ‎Ketb. ‎30a; ‎B. ‎Bath. ‎144b ‎שמים ‎בידי ‎הכל ‎פ׳ ‎מצ׳ ‎חוץ ‎everything ‎is ‎in ‎the ‎power ‎of ‎heavens ‎(comes ‎from ‎no ‎fault ‎of ‎man), ‎except ‎sickness ‎from ‎cold ‎droughts, ‎as ‎we ‎read ‎(Prov. ‎l. ‎c.) ‎&c.; ‎Yalk. ‎Prov. ‎960 ‎ופ׳ ‎מצ׳.

צנון ‎m. ‎(v. ‎צנן) ‎(full ‎grown, ‎round) ‎radish. ‎Ber. ‎36a; ‎Erub. ‎28b, ‎v. ‎פוגלא. ‎Ber. ‎57b. ‎Ab. ‎Zar. ‎11a ‎אוכל ‎מחתך ‎צ׳ ‎radishes ‎cut ‎(digest) ‎the ‎food. ‎Kil. ‎I, ‎5 ‎(differ. ‎fr. ‎נפוץ). ‎Makhsh. ‎IV, ‎6 ‎שבמערה ‎צ׳ ‎radishes ‎that ‎grow ‎in ‎the ‎water ‎of ‎a ‎cavern; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Pl. ‎צנונות. ‎Sabb. ‎II, ‎2 ‎צ׳ ‎שמן ‎radish- ‎oil. ‎Tosef. ‎ib. ‎II, ‎3 ‎בלבד ‎צ׳ ‎שמן ‎אלא ‎. ‎. ‎. ‎יעשו ‎מה ‎what ‎shall ‎the ‎Alexandrians ‎do ‎who ‎have ‎only ‎radish ‎oil ‎(for ‎their ‎lamps)? ‎Kil. ‎I, ‎9; ‎Y. ‎ib. ‎27b; ‎a. ‎e.

צנוע ‎m. ‎(b. ‎h.; ‎צנע) ‎retired, ‎discreet, ‎chaste, ‎decorous.