Page:A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, Volume 2 (1903).djvu/64

This page needs to be proofread.
‎מועיל
‎מוצא
746


‎מועטm., ‎מועטת ‎f. ‎(=ממ; ‎מעט) ‎mall, ‎minute, ‎sparse. ‎מ׳ ‎דבר ‎itttle; ‎smallttspot ‎&c.). ‎Tosef. ‎Sot. ‎XV, ‎12, ‎sq.; ‎Tosef.. ‎B. ‎Bath. ‎II, ‎17 ‎מ׳ ‎ד׳ ‎בה ‎משייר ‎leaves ‎a ‎little ‎portion ‎(of ‎the ‎wall) ‎unfinished ‎in ‎remembrance ‎of ‎the ‎destruction ‎of ‎Jerusalem; ‎מ׳ ‎ד׳ ‎משיירת ‎leaves ‎off ‎a ‎little ‎portion ‎of ‎her ‎toilet. ‎Hag. ‎I, ‎5 ‎מ׳ ‎וזה ‎זה ‎if ‎he ‎has ‎little ‎of ‎both. ‎Ib. ‎8 ‎מ׳ ‎מקרא ‎שהן ‎the ‎Biblical ‎text ‎for ‎these ‎laws ‎is ‎sparse. ‎Gitt. ‎14a ‎מ׳ ‎מתנה ‎a ‎small ‎gift. ‎Sifra ‎Tsav, ‎ch. ‎XV, ‎Par. ‎11 ‎מ׳ ‎סמיכה ‎the ‎putting ‎on ‎of ‎hands ‎which ‎is ‎rarer ‎(than ‎waving, ‎being ‎confined ‎only ‎to ‎live ‎sacrifices); ‎מ׳ ‎תנופה ‎waving ‎which ‎is ‎rarer ‎(being ‎performed ‎by ‎one ‎person ‎only, ‎while ‎putting ‎hands ‎on ‎is ‎done ‎by ‎all ‎sharers ‎in ‎the ‎sacrifice); ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Pl. ‎מועטים, ‎מועטין; ‎מועטות. ‎Hag. ‎l. ‎c. ‎מ׳ ‎ונכסים ‎מרובים ‎אוכלים ‎many ‎eaters ‎(members ‎of ‎the ‎household ‎partaking ‎of ‎the ‎peaceofffering) ‎and ‎small ‎wealth. ‎Ib. ‎מ׳ ‎עולות ‎less ‎burnt-offerings ‎(than ‎peace-of- ‎ferings). ‎Ib. ‎11a ‎מ׳ ‎והלכות ‎. ‎. ‎. ‎מקרא ‎the ‎Rabbinical ‎laws ‎sparse ‎in ‎comparison ‎to ‎the ‎profuse ‎Bible ‎text ‎on ‎the ‎subject. ‎Arakh. ‎30b ‎מ׳ ‎שנים ‎. ‎יש ‎וכי ‎are ‎there ‎longer ‎and ‎shorter ‎years; ‎a. ‎fr. ‎- ‎Esp. ‎מועט, ‎ממועט ‎the ‎smaller ‎thing, ‎the ‎lesser ‎sphere. ‎R. ‎Hash. ‎4b, ‎a. ‎fr. ‎מרובה ‎תפסת ‎מתפסת ‎תפסת ‎תפסת ‎לא ‎if ‎you ‎take ‎hold ‎of ‎the ‎larger ‎tthing.. ‎you ‎may ‎ose ‎your ‎hold, ‎if ‎of ‎the ‎smaller, ‎you ‎will ‎hold ‎it, ‎i. ‎e. ‎where ‎the ‎interpretation ‎is ‎doubtful, ‎select ‎the ‎smaller ‎number; ‎Y. ‎Yoma ‎II, ‎end, ‎40a ‎הממ׳. ‎Sifra ‎Vayikra, ‎N'dab., ‎ch. ‎XIII, ‎Par. ‎XII ‎הממ׳ ‎the ‎least ‎portion ‎thereof. ‎Y. ‎Keth. ‎III, ‎27a ‎bot. ‎ממ׳ ‎הקטן ‎בושת ‎the ‎disgrace ‎of ‎a ‎minor ‎is ‎the ‎less ‎grave ‎thing; ‎ib. ‎ממ׳ ‎ונזקו ‎and ‎the ‎indemnity ‎he ‎gets, ‎is ‎smaller; ‎a. ‎fr.

מועיל, ‎v. ‎יעל. ‎- ‎[Med. ‎14b ‎מוועיל ‎דקא, ‎v. ‎מעל,]

מופיון, ‎Y. ‎Ab. ‎Zar. ‎I, ‎40a, ‎v. ‎בוקיון.

מופלא ‎m. ‎(פלא) ‎1) ‎concealed, ‎hidden; ‎miraculous. ‎Hag. ‎13a ‎(quot. ‎fr. ‎Ben ‎Sira) ‎וכ׳ ‎ממך ‎במ׳ ‎search ‎not ‎into ‎that ‎which ‎is ‎concealed ‎from ‎thee ‎(mysteries ‎of ‎theosophy); ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎8 ‎(v. ‎פליאה). ‎Midr. ‎Till. ‎to ‎Ps. ‎III; ‎a. ‎e. ‎-- ‎Pl. ‎מופלאים, ‎מופלאין. ‎Snh. ‎16b ‎(play ‎on ‎פלתי) ‎מעשיהן ‎שמ׳ ‎for ‎their ‎proceedings ‎are ‎wonderful; ‎Ber. ‎4a ‎ברבריהם ‎שמ׳. ‎-- ‎Trnsf. ‎(in ‎the ‎phrase ‎לאיש ‎סמוך ‎מ׳, ‎arisen ‎from ‎איש ‎יפלא ‎כי, ‎Lev. ‎XXVVII, ‎2) ‎a ‎child ‎whose ‎power ‎of ‎dis- ‎crimination ‎is ‎uncertain. ‎Tem. ‎2b ‎לאיש ‎הסמוך ‎מ׳ ‎לרבות ‎ish ‎(Lev. ‎l. ‎c.) ‎is ‎used ‎in ‎connection ‎with ‎vows ‎(ערכין) ‎in ‎order ‎to ‎include ‎'a ‎doubtful ‎person ‎next ‎to ‎a ‎man', ‎i. ‎e. ‎a ‎boy ‎near ‎the ‎age ‎of ‎religious ‎majority; ‎Num. ‎R. ‎s. ‎I0; ‎Naz. ‎62a; ‎a. ‎e. ‎-- ‎Ib. ‎29b ‎דרבנן ‎לאיש ‎סמוך ‎מ׳ ‎the ‎rule ‎that ‎the ‎vow ‎of ‎a ‎boy ‎of ‎twelve ‎years ‎of ‎age ‎is ‎valid ‎is ‎merely ‎a ‎rabbinical ‎enactment. ‎-- ‎2) ‎distinguished, ‎esp. ‎muffla, ‎a. ‎special ‎expert ‎assessor ‎at ‎court ‎to ‎whom ‎questions ‎of ‎law ‎are ‎referred, ‎instructing ‎yuudge. ‎Hor. ‎I, ‎4 ‎(if ‎a ‎court ‎gave ‎a ‎wrong ‎decision) ‎שם ‎ביד ‎של ‎מ׳ ‎היה ‎לא ‎in ‎the ‎absence ‎of ‎the ‎mufla. ‎Ib. ‎4b ‎וכ׳ ‎פטורין ‎נמי. ‎. ‎. ‎מ׳ ‎היה ‎לא ‎so ‎also, ‎if ‎the ‎muffta ‎was ‎absent, ‎they ‎cannot ‎be ‎made ‎responsible ‎for ‎their ‎decision, ‎because ‎they ‎ought ‎to ‎have ‎informed ‎them- ‎selves ‎and ‎did ‎not ‎do ‎so ‎(therefore ‎their ‎judgment ‎was ‎not ‎a ‎legal ‎act ‎at ‎all). ‎Y. ‎Snh. ‎I, ‎19a ‎top ‎שלהן ‎ומ׳ ‎הוא ‎היה ‎וכ׳ ‎he(the ‎questioner) ‎and ‎the ‎mufla ‎of ‎the ‎courtt(to ‎whom ‎the ‎question ‎had ‎been ‎referred) ‎went ‎to ‎&c.; ‎Tosef. ‎ibo ‎VII, ‎1;Tosef. ‎Hag.II, ‎9 ‎מופלגג ‎ed. ‎Zuuck. ‎(Var. ‎מופלא). ‎Sifre ‎Deut. ‎152 ‎(ref. ‎to ‎יפלא, ‎Deut. ‎XVII, ‎8) ‎הכתוב ‎שבמ׳ ‎מלמד ‎מדבר ‎this ‎intimates ‎that ‎the ‎text ‎speaks ‎of ‎the ‎mufa; ‎Snh. ‎87a ‎top ‎(Rashit ‎מומחה). ‎Cant. ‎R. ‎to ‎III, ‎7; ‎Num. ‎R. ‎s. ‎11 ‎(ref. ‎to ‎סריס, ‎II ‎Kings ‎XXV, ‎19) ‎וכ׳ ‎ב״ד ‎של ‎מ׳ ‎זה ‎the ‎saris ‎means ‎the ‎mufta ‎of ‎the ‎court, ‎who ‎is ‎called ‎saris ‎(mediator) ‎&c., ‎v. ‎סרס ‎II. ‎-- ‎Pl. ‎מופלאין. ‎Hor. ‎7a ‎Ms. ‎M. ‎a. ‎Rashi ‎(ed. ‎מופלין). ‎Midr. ‎Till. ‎to ‎Ps. ‎l. ‎c. ‎ב״ד ‎מופלאי.

מופלג, ‎v. ‎פלג. ‎[Tosef. ‎Hag. ‎II, ‎9, ‎v. ‎preced.]

מופת ‎m. ‎(יפת, ‎cmp. ‎יפה) ‎confirmation, ‎evidence; ‎mir- ‎acle. ‎Sifre ‎Deut. ‎83 ‎בארן ‎מ׳. ‎.. ‎בשמים ‎אות ‎oth ‎(sign) ‎refers ‎to ‎a ‎phenomenon ‎in ‎the ‎heavens, ‎. ‎. ‎. ‎. ‎mofeth ‎to ‎one ‎on ‎earth. ‎Snh. ‎93a ‎מ׳ ‎להם ‎שנעשה ‎אנשים ‎men ‎in ‎whose ‎be- ‎half ‎a ‎miracle ‎was ‎effected. ‎Y. ‎ib. ‎XI, ‎end, ‎30a; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Hull. ‎10b ‎הדור ‎מ׳ ‎thou ‎prodigy ‎of ‎the ‎generationl ‎-- ‎Pl. ‎מופתים, ‎מופתין. ‎Tanh. ‎Sb'moth ‎23.

מופת, ‎מופתא ‎ch. ‎same. ‎Targ. ‎O. ‎Deut. ‎XIII, ‎2; ‎a. ‎e. ‎-- ‎Pl. ‎מופתין, ‎מופתיא. ‎Ib. ‎Deut. ‎VI, ‎22. ‎Targ. ‎O. ‎Ex. ‎IV, ‎21; ‎a. ‎fr.

מוץ ‎(cmp. ‎מצץ) ‎to ‎suck. ‎- ‎Part. ‎מייץן. ‎Sabb. ‎134a ‎האי ‎מ׳ ‎דלא ‎ינוקא ‎an ‎infant ‎that ‎does ‎not ‎suck. ‎Ib. ‎133b ‎אומנא ‎מ׳ ‎דלא ‎a ‎surgeon ‎(circumciser) ‎that ‎fails ‎to ‎suck ‎the ‎blood ‎out ‎of ‎the ‎wound. ‎-- ‎Ab. ‎Zar. ‎32a ‎וכ׳ ‎להו ‎ומייעי ‎and ‎they ‎(the ‎earthen ‎vessels) ‎resorb ‎the ‎wine ‎(Ms. ‎M. ‎דמצי ‎עד ‎וכ׳, ‎v. ‎מצי). ‎מון, ‎1mper. ‎of ‎מצץ.

מוץ ‎m. ‎(b. ‎h.; ‎מצץ) ‎[sucked ‎out, ‎dry,] ‎chaf. ‎Midr. ‎Till. ‎to ‎Ps. ‎I, ‎4וכ׳ ‎שבבקעה ‎כמ׳ ‎תאמר ‎אם ‎you ‎might ‎think ‎like ‎the ‎chaffa' ‎in ‎the ‎valley ‎in ‎which ‎there ‎is ‎yet ‎some ‎moisture ‎&c. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎83, ‎end ‎וכ׳ ‎והמ׳ ‎והקש ‎התבן ‎the ‎straw, ‎tthe ‎stubble ‎and ‎the ‎chaff ‎were ‎disputing ‎with ‎one ‎another. ‎Midr. ‎Till. ‎to ‎Ps. ‎II; ‎a. ‎e. ‎-[Tosef. ‎Ter. ‎III, ‎17 ‎מןהמ ‎ed. ‎Zuck. ‎from ‎the ‎grain ‎before ‎itt ‎is ‎threshed; ‎v., ‎however, ‎רימה.]

מוץ, ‎מוצא I ‎ch. ‎same. ‎Targ. ‎Is. ‎XXIX, ‎5 ‎(ed. ‎Lag. ‎מן). ‎Targ. ‎Hos. ‎XIII, ‎3; ‎a. ‎fr. ‎-l[Targ. ‎Ps. ‎LXIX, ‎21 ‎מוצא, ‎som ‎ed., ‎read; ‎מרעא, ‎v. ‎מרע ‎II. ‎]-- ‎Y. ‎Snh. ‎X, ‎27d ‎bot. ‎אאהן ‎וכ׳ ‎דבגויה ‎מ׳ ‎the ‎chaff ‎which ‎remains ‎there ‎(after ‎the ‎straw ‎is ‎removed) ‎undermines ‎the ‎walls.

מוצא II ‎pr. ‎n. ‎pl. ‎IMotsa, ‎near ‎Jerusalem ‎(also ‎named ‎Colonia). ‎Succ. ‎IV, ‎5. ‎Y. ‎ib. ‎54b ‎bot. ‎וכ׳ ‎ממצייא ‎מ׳ ‎מהו ‎what ‎is ‎Motsa? ‎Mamtsia ‎. ‎named ‎Colonia; ‎Bab. ‎ib. ‎45a ‎וכ׳ ‎מ׳ ‎ליה ‎קרי ‎. ‎. ‎קלניא ‎מקום ‎the ‎place ‎was ‎named ‎Co-- ‎lonia, ‎but ‎why ‎does ‎our ‎Tanna ‎call ‎it ‎Motsa? ‎(Answ.; ‎as ‎if ‎מוציא) ‎וכ׳ ‎דמיפק ‎איידי ‎because ‎its ‎inhabitants ‎are ‎exemmmpt ‎from ‎royal ‎taxes, ‎he ‎calls ‎it ‎A, ‎(v. ‎Sm. ‎Ant. ‎s. ‎v. ‎Colonia).

מוצא III ‎m., ‎pl. ‎constr. ‎מוצאי ‎(b. ‎h.; ‎יצא) ‎exit; ‎מ׳ ‎שבת(abbrev. ‎מוצ״ש,מו״ש) ‎the ‎night ‎following ‎he ‎Sabbath; ‎יוט ‎מ׳ ‎the ‎niight ‎following ‎a ‎Holy ‎Day. ‎Tosef. ‎Sabb. ‎III, ‎5; ‎Hull. ‎15a, ‎a. ‎e. ‎במוש ‎יאכל ‎(or ‎למויוש) ‎may ‎be ‎eaten ‎after ‎the ‎Sabbath ‎is ‎past. ‎Bets. ‎30b; ‎Sabb. ‎45a ‎יו״ט ‎מ׳ ‎עד ‎וכ׳ ‎האחרון ‎not ‎before ‎the ‎end ‎of ‎the ‎last ‎day ‎of ‎the ‎(Suc- ‎coth) ‎festival; ‎a. ‎v. ‎fr. ‎-- ‎שביעית ‎מ׳ ‎the ‎period ‎beginning ‎with ‎the ‎end ‎of ‎the ‎Sabbatical ‎year. ‎Shebi. ‎IV, ‎2. ‎R. ‎Hash. ‎9a; ‎a. ‎fr.