Open main menu

Page:First Lessons in the Tie-chiw Dialect.pdf/57

This page needs to be proofread.
44
 
70 Boards
七塊枋
00000 00000Chit kaw pang
80 Cakes
八丨粿
00000 00000Poĭ kaw kuey
90 Pieces of pork
九丨猪肉
00000 00000Kaou kaw tŭr bă
10 Button
一粒鈕
00000 00000Chĕk liĕp niw
20 Grains of rice
二丨米
00000 00000Naw liĕp bi
30 Mangoes
三丨榱
00000 00000Sa liĕp sñuai
40 Beans
四丨荳
00000 00000Si liĕp taou
50 Pearls
五丨珠
00000 00000Gñou liĕp chu
60 Onions
六丨葱頭
00000 00000Lak liĕp chang taou
70 Chillies
七丨辣椒
00000 00000Chĭt liĕp hĭem chie
80 Peppers
八丨楜椒
00000 00000Poĭ liĕp hou chie
90 Pills
九丨藥丸
00000 00000Kaou liĕp iĕ i
10 Bundle of chopsticks
一把著
00000 00000Chĕk pèy tŭr
20 Bundles of sugar cane
二丨樜
00000 00000Naw pèy chia
30 Handfuls of rice
三丨米
00000 00000Sa pèy bi
10 Piece of cloth
一疋布
00000 00000Chĕk pĭt pou
10 Umbrella
一枝雨傘
00000 00000Chĕk ki hou sua
20 Chattas
二丨凉傘
00000 00000Naw ki ney sua
30 Bearing poles
三丨平擔
00000 00000Sa ki poi ta
40 Bamboos
四丨竹
00000 00000Sa ki tek