Open main menu
This page has been proofread, but needs to be validated.
196
11The Tragedy of Hamlet,
 

list (noun): 5 (I. i. 98); 112 (IV. v. 99)

list (vb.): 19 (I. iii. 30)

livery: 122 (IV. vii. 79)

living: 138 (V. i. 321)

loggats: 130 (V. i. 101)

long . . . king: 1 (I. i. 3)

long purples: 125 (IV. vii. 170)

lose your voice: 9 (I. ii. 45)

luxury: 30 (I. v. 83)

 

machine: 44 (II. ii. 123)

made milch: 60 (II. ii. 548)

main: 42 (II. ii. 56); 106 (IV. iv. 15)

make oppression bitter: 62 (II. ii. 614)

make your wantonness your ignorance: 69 (III. i. 154)

mandate: 99 (III. iv. 204)

margent: 144 (V. ii. 162)

mark: 3 (I. i. 43)

market: 107 (IV. iv. 34)

marry: 21 (I. iii. 90)

marshal: 99 (III. iv. 205)

mart: 4 (I. i. 74)

master: 98 (III. iv. 169)

masterly report: 122 (IV. vii. 96)

matin: 30 (I. v. 89)

matter: 47 (II. ii. 197); 58 (II. ii. 511)

mazzard: 130 (V. i. 97)

means: 44 (II. ii. 127); 117 (IV. V. 213)

meed: 143 (V. ii. 149)

meet: 34 (I. v. 171)

merely: 13 (I. ii. 137)

mess: 141 (V. ii. 90)

metal: 75 (III. ii. 117)

miching mallecho: 77 (III. ii. 148)

mine ease: 142 (V. ii. 110)

mineral: 101 (IV. i. 26)

mining: 97 (III. iv. 148)

ministers of grace: 25 (I. iv. 39)

mobled: 59 (II. ii. 533)

model: 140 (V. ii. 50)

modesty: 57 (II. ii. 470)

moiety competent: 5 (I. i. 90)

moist star: 6 (I. i. 118)

mole: 24 (I. iv. 24)

moon: 124 (IV. vii. 145)

mope: 94 (III. iv. 81)

moor: 94 (III. iv. 67)

more above: 44 (II. ii. 126)

more . . . love: 39 (II. i. 119)

more rawer: 143 (V. ii. 130)

mortal coil: 66 (III. i. 67)

mote: 5 (I. i. 112)

motion: 94 (III. iv. 72); 125 (IV. vii. 157)

mould: 69 (III. i. 162)

mountebank: 124 (IV. vii. 141)

mouth: 71 (III. ii. 3)

mouths: 108 (IV. iv. 50)

move: 78 (III. ii. 194)

mows: 54 (II. ii. 390)

much: 109 (IV. v. 13)

muddied: 111 (IV. v. 81)

muddy-mettled: 61 (II. ii. 602)

murdering-piece: 112 (IV. v. 95)

mutes: 76 (III. ii., S. d.)

mutine: 94 (III. iv. 83)

mutines: 138 (V. ii. 6)

my will: 114 (IV. v. 136)

 

naked: 120 (IV. vii. 44)

napkin: 149 (V. ii. 302)

native: 10 (I. ii. 47)

native hue: 67 (III. i. 84)

nature's livery: 24 (I. iv. 32)

naught: 77 (III. ii. 158)

nave: 59 (II. ii. 526)

neighbour'd . . . humour: 40 (II. ii. 12)