Page:United States Statutes at Large Volume 27.djvu/900

This page needs to be proofread.

CONVENTION`-DANISH WEST INDIA ISLANDS. MAY 7, 1890. 877 hundred and five centimeters (or Lmngde og Bredde tilsammen three feet, six inches); greatest ikke udgipr mere end 180 Centilength and girth combined one meter (6 Fod engelsk Maal); Pakhundred and eighty centimeters kerne skulle derhos vaere ind- (or six feet); and must be sowrap- pakkede eller tillukkede saaledes, ped or enclosed as to permit their at deres Indhold let kan undercontents to be easily examined by seges af Post og Toldvazsenets postmastcrs and Customs Officers; Funktionmrer, hvorhos felgende and except that the following ar- Gjenstande ere udelukkede na ticles are prohibited admission to den heromhandlede Postudvex— the mails exchanged under this ling: Convention: Publications which violate the Tryksager, der kraanke Bestem- ¤¤¤1¤•rr¤1¤i¤i¤¤·i- copyright laws of the country of melseslandets Eftertrykslove; destination; liquids, poisons, ex- ilydende Sager, Gifte, explodeplosive or inilammable sub- rende og let antnendelige Stoffer, stances, iatty substances, those Fedtstoiler, let smeltende Stoifer; which easily liquefy; live or dead levende og d¢de Dyr, ikke tqiranimals, not dried, insects, and rede, Insekter og Krybdyr; Sukreptiles; confections,pastes,ii·uits kervarer, klaebrige Sager, Frugand vegetables which will easily ter og Vegetabilier, der let gaa i decompose, and substances which Forraadnelse, ildelugtende Sager; exhale a bad odor; lottery tick- Lotterisedler eller Cirkulwrer; ets or circulars; all obscene and alle utugtige og umoralske Gjenimmoral articles; other articles stande; saa og Sager, som paa which may destroy or in any way en eller anden Maude kunne damage the mails, or injure the ddelaegge eller beskadige Posten persons handling them. eller forulempe dem,` der have med denne at gjore. 2 All admissible articles of 2. Alle tilladelige Varer, der 8 Frgd¤¤¤t_fr·>¤¤ in merchandise mailed in one conn- afseudes eller modtages med P°° °°’° try for the other, or received in Posten fra det enc Land tildet one country from the other, shall andet skullc vaere fri for Tilbagebe tree from any detention or in- holdelse og Underscgelse af enspection whatever, except such hver Art med Undtagelse af den as is required for collection of for Toldintradernes Oppebersel customs duties, and shall be for- forncdne; de skullc befordres warded by the most speedy means hurtigst muligen til deres Beto their destination, being subject stemmelsted og ere ved deres Forin their transmission to the laws sendelse de paagjeldende Landes and regulations of each country, Love og Anordninger underrespectively. givne. Anrrcnn III. Anrrxnn III. 1. A letter or communication 1. Breve eller private Medde· ,_I·¤¤¤r¤l:·=·¤•mp¤¤y of the nature of personal corre- lelser mae ikke ledsuge, were "“"°• spoudence_ must not accompany, skrevne paa eller indlagte i nogen be written upon, or enclosed with Pakke. any parcel. 2. lf such be found, the letter 2. Findes saadanne Breve eller will be placed in the mails if Meddelelser, ville de, hvis de separable, and if inseparably at- kunne udsondres, blive overgivne tached, the whole package will til Brevposten, hvis ikke, vil hele be rejected. Pakken blive nwgtet Befordring. If, however, any such should Hvis alligevel sligt feilagtigen be inadvertently iorwarded, the blive beiordret, skal Bestemmelcountry of destination will collect seslandet opkraave dobbelt Porto double rates of postage according overensstcmmende med Verdensto the Universal Postal Union postkonventionen. Convention. ' 3. No parcel may contain par- 3. Ingen Pakke maa indeholde A,m,,,,,,_