Page:United States Statutes at Large Volume 32 Part 2.djvu/670

This page needs to be proofread.

TREATY——DENMARK. JANUARY 6, 1902. 1907 persons who, having been charged at udlevere Personer, som ere sigwith or convicted of any of the tede for eller kendte skyldige i crimes and offenses specified in the no en af de i naeste Artikel opregfollowing article, committed with- nede Forbrydelser og Forseelser, in the jurisdiction of one of the begaaede indenfor den ene af de contracting parties, shall seek an contraherende Parters Jurisdik— asylum or be found within the ter- tion, og som soge Tililugt eller ritories of the other: Provided blive antrufne indenfor den andens that this shall only be done upon Territorium, forudsat at der foresuch evidence of criminality as, ligger et saadant Bevis for Skyld, according to the laws of the place at er, Hoge Lovene paadet Sted, where the fugitive or person so hvor den ortromte eller Anklacharged shall befound, would jus- gede antrmffes, deri vilde indetify is or her apprehension and oldes tilstraekkelig Hjemmel til commitment for trial if the crime at paagribe denne og stille ham or offense had been there com- eller hende for Retten, hvis Formitted. brydelsen eller Forseelsen var begaaet der. · Anriouz II. Anrmnn H. Extradition shall be granted for Udlevering skal indrommes for Exmummcnmes. the following crimes and offenses: folgende Forbrydelser og Forseel— 1. Murder, comprehending as- ser: M¤1’d*>¤‘»<¤¢¢- sassination, parricide, infanticide, 1. Mord, deri indbefattet Snig— and poisoning; attempt to commit mord, Foraeldremord, Barnemord mur er; the killing of a human og Giftmord; Forsog paa Mord; being, when such act is punishable Ombringolse af et menneskeligt in the United States as voluntary Vaesen, naar saadan Handling er manslaughter, and in Denmark as strafbar i de Forenede Stater som manslaughter. girszetligt Drab ogi Danmark som ra . 2. Arson. 2. Brandsfiftelse. Arson. 3. Robbery, definedtobethe act 3} Roveri, bestemt som den Robberymc. of feloniously and forcibly taking Handling, hvorved Nogen i ond from the person of another money Hensigt og med Magt berover en or goods, by violence or putting Anden Pen eller Ejendele. det him in fear; burglary, also house- were sig V€H€AHV3Dd€lS(¥ af V old breaking or shopbreaking. eller ved at indgyde ham Frygt; lndbrudstyveri. 4, Forggry, or the utterance of4. Dokumenttulsk eller Svlgug- Fwzerr. forggdpg grgjhg fgrggtygrfnlsj- tig Bl'llg' af falske D0l<l1m€Ht€I‘; fjgnigjgn Of? Official ggtg of govern- Ef[0I‘g‘($l'€ls€ 0ll€l` FOI‘f8lSl{lllHg' af ment, of public authorities, or of R€§€l'lDg€US, offentlige Myndigcourts of justice, or the utterance he Us €ll*¥l' D0lI1St0 BS Oihcid 6 of the thing forged or falsiiied. Aktstykker, eller svigagtig Brug af det saaledes Eftergjorte eller Forfalskede. 5. The counterfeiting, falsify- 5. Efoerg6relse, Forfalskning Couurerfeieiug, em. ing or altering of money whether eller Forandring af Penge. det com or paper, or of instruments were sig Mont eller Papirpenge of debt created by national, state, eller af Gzeldsforskrivninger udprovincial or municipal govern- stedte af nationale Stats- Provinsments, or of coupons thereof, or ellerKommunal-myndighedereller of bank-notes, or the utterance or af dertil horende Ku ns, eller af circulation of the same; or the Banknoter, eller Udgvelse eller counterfeiting, falsifying or alter- Saetten i Oinlob af saadanne; eller ing of seals of state. Eftergorelse. Forfalskning elle1· Forandring af Statens Se l. 6. Embezzlement by public of- 6. Tilegnelse af betroetéods be- Embezzlement, inficers; embezzlement by persons gaaet af offentlige Embedsmzend; °°"‘°°°‘