Page:United States Statutes at Large Volume 32 Part 2.djvu/671

This page needs to be proofread.

1908 TREATY—DENMARK. Jammer 6, 1902. hired or salaried, to the detriment Tilegnelse af betroet Gods begaaet of their employers; larceny; ob- af lejede eller lonnede Personer taining money, valuable securities til Skade for dem, i hvis '1‘jeneste or other property by false pre- de staa; Tyveri; Tilvendelse ved tenses, or receiving money, valu- falske Foregivender af Penge, able securities, or other property, Vzerclipaipirer eller andre Ejende e, knowin the same to have been eller tagelse af Penge, Vaerdiembezzid, stolen or fraudulently prapirer eller andre Ejendele med obtained, when such act is made idende om, at det Modtagne er criminal by the laws of both coun- erholdt ved Tyveri, Tile else af tries and the amount of money or betroet Gods eller andet gliedragethe value of the property fraudu- risk Forhold, forsaavidt Handlinlently obtained or received is not en er strafbarefter beggie Landes less than $200. or Kroner 7 40. iove og Pengebelobet e er Veerdien af de svigalgtigt tilvendte eller modtagne jendele ikke er · under 3 200 eller Kroner 7 40. B'°*°h°* "'”'·°‘°· 7. Fraud, or breach of trust by . 7. Svigagltige Handlinger eller a bailee, banker, agent, factor, Brud paa il id, der begaaes af trustee or other person acting ·in en Depositarius, Bankier, Agent, aiiduciary ca ity or director or Factor, Vierge, Kurator elle1· member or oiiiibzr of any company, anden Person, der handler som when such act is made criminal by Fiduciarius, eller af en Bestyrer, the laws of the countries, and the et Medlem eller en Embedsmand amount of money or the value of i et _Selskab, forsaavidt Handlin the property misappro riated is gan er strafbar efter beg eLandes not less than $200. or Kiioner 740. ve, og Pengebelobet 51er Vaardien af de uretmmssigt tilvendte §jendelezi.lk)ke er under $200. eller roner . P""·"""‘ _ 8. Perjury; subornation of per- 8. Meued; F orledelsetil Mened. lm'}'- · B“’°·°'“· 9. Rape;abduction;kidnapping. _ 9. Voldtmgt; Bortforelse; Bar- ‘ nerov. ,,£f¥l“‘*°““°”*"°°‘*’· 10. Malicious destruction of, or 10. Forssetlig Odelaeggelse eller attempt todestroy, railways, trains F orsog paa Odelaeggelse af Skinor cars., bridges, dwellings, public ncvcje, Sporvo ne eller Wagediiices, or other buildin s, when gener, Broer, lgaaninger, offentthe act endangers humaniife. ige Bygnin er eller andre Byg- ` mnger, naarilandlingen medforer cd i ed p Fare for Menneskeliv. .,.,.,f'°' °°"""" 11. Crimes committed at sea: S611. Forbrydelser begaaede til . $§ P'*•°>'· (a) Piracy, by statute or by the a) Sorovcri, cfter Loven eller law of nations. Folkeretten; B°'°"·°‘°· (b) Revolt, or conspiracy to re- b) Mytteri ombord paa et Skib volt, by two or more persons on i rum Somod Skibsforerens Mynboard a ship on the high seas dighed, eller derpaa rettet Sam- - against theauthorityof the master. menrottelse af to eller Here Personermpwmwug vessels, (C)-Wrongfully’ sinking or de- c) Hretmaessig Suenkning eller stroymgavessel at sea,orattempt- Tilintetgorelse af et Skib 1 Seen ing to o so. eller herpaa rettet F orsog; bmA$•¤1¤¤ vn shin d) _Assault on board a ship on dg Vold sgerninger ombord ` the high seas with intent to do et kib i rum So udovede i deli: grievous bodily harm. Hensigzts at tiligje en storre Le- · _ _ gems kadige e. mrs ¤¤¤¤¤s· src- 12. Crimes and offenses against 12. Forb dclser og Forseelser _ the laws of both countries for the mon be gelliandes Love betrzefsupression of slavery and slave- fende lgndertrykkelse af Slaveri trading. og Slavehandel.