Page:United States Statutes at Large Volume 34 Part 3.djvu/126

This page needs to be proofread.


2966. PARCELS-POST CONVENTION—DENhIARK. origin, excelpt that no packet Tjeneste. Dog maa ingen Pakke must excee fifty dollars ($50) overstige i Vaerdi 50 Dollars eller or its equivalent in value, 4 det tilsvarende Belob elleriVaegt pounds 6 ounces [or 2 kilograms] 2 Kilogra·m (4 Pund 6 Unzer, enin weight, nor the following di- gelsk Va-rgt) og heller ikke overmensions: Greatest length in any skride folgende Dimensioner: direction, three feet six inches stérste Lzengde i hvilkensomhelst [105 centimeters]; greatest length Retning 105 Centimeter (tre F od and girth combined, six feet [180 seks ommer, engelsk Maal). centimeters]; and must he so Pakkernes Omslag og Indpakning wrapped or inclosed as to permit maa vaare saaledges, at Indholdet their contents to be easily exam- let kan undersoges af Toldfunkined by customs officers and by tionaererne og af de paagaeldende Q postmasters duly authorized to do Postfunktionaerer. so; and except that the following articles are prohibited: Armies pmmtimi. Publications which violate the Folgende Genstande kunne ikke copyright laws of the country of sendes i Pakkepostenz trykte Sadestination; poisons, and explo- ger, der kraenke Bestemmelsessive or inilammable substances; landets Love om den littermre fatty substances;liquids, and those- Ejendomsret; Gifte og eksplosive which easily liquefy; confections eller let antaendeli eStoil`er; Fedtand pastes; live or dead animals, stoifer, iiydende Sager og Sager, except dead insects and reptiles som let gaae over i ilydende when thorou hly dried, and live Form; Sukkerbagvzerk og Konbees enclose<§ in appropriate re- fekt; levende eller d6de Dyr med { ceptacles; fruits and vegetables Undtagelse af déde Insekter og which easily decom ose, and sub- Krybdyr ii fuldstazndig t6rret stances which exhale a bad odor; Stand samt levende Bier, indeslottery tickets, lottery advertise- luttede i dertil egnede Beholdere; ments or lottery circulars; all Frugt og Grontsager, som let obscene or immoral articles; arti- gaae i Forradnelse; ildelugtende cles which may in any way da1n· Sager; Lotterisedler, Lotterimedage or destroy the mails, or injure delelser eller Lottericirkulaerer; the persons handling them. alle obskéne eller umoralske Sagefz Genstande som paa nogen Maade kunne beskadige eller 6delzeggc Postforsendelserne eller _ skade de Personer som behandle dem. Am·1e1.m 111. Anrixar. 1II. C,,‘,;_§’,§:,§,‘§’,‘j,§j‘j€Qf;f‘“°‘ Aletteror commuuicationof the BPBVG eller Meddelelser, der ' nature of personal correspondence have Karakter af personlig Kormust not accompany, be written l‘€Sp0¤dimce, uma ikke medfélge, on, or inclosed with any parcel. skrives udenpaa eller indlzegges i nogen Pakke. R€5°°'*°¤· If such be found, the letter will Hvis saadanne findes. ville de, be placed in the mails if separable, hvis de kunne skilles fra Pakken, andif thecommunication beinsep- blive befordrede szerskildt; men arably attached, the whole package hvis Meddelelsen ikke kan skilles will be rejected. If, however. any fra Pakken, skal hele Forsendelsen, such should inadvertently be for- naegtes Modtagelse. Hvis alligewarded, the country of destination vel en saadan Foisendelse ved may collect, on the letterorletters, Uagtsomhed skulde blive freindouble rates of postage according sendt, kan Bestemmelseslandet to the Universal Postal Conven- opkraéve dobbelt Porto for Brevet tion. eller Brevene overensstemmende med Verdenspostkonventionens Bestemmelser.