Page:United States Statutes at Large Volume 34 Part 3.djvu/127

This page needs to be proofread.


` # T JUNE 30,1906. PAR(JELS—P()ST COl\VEl\TION—DENMARK. 2967 No parcel may contain parcels Ingen Pakke maa indeholde, Addmsintended for delivery at an address Pakker, der ere bestemte til at other than that borne by the parcel udleveres efter en anden Adresse itself. If such inclosed parcels be end den, som Pakken selv baerer. detected,theymustbesentforward Opdages saadanne indlagte Paksingly, charged with new and dis- ker, skulle de fremsendes enkeltvis tinct parcels-post rates. og belastes med ny saerskilt Pakkepostporto. ARTICLE IV. ARTIKEL IV. The packages in question shall De omhandlede Pakker skulle i C°“°°“°¤ °"*““¤° be subject in the country of desti- Bestemmelseslandet vaere under- . nation to all customs duties and all ivne alle de i dette Land gaelcustomsregulationsinforceinthat dende Toldafgifter og Toldlove. country for the protection of its Folgende portosatser, der altid customs revenues, and to the fol- skulle erlaegges forud med det ( lowingratesof postage, whichshall fulde Beléb, komme til Anvenin all cases be required tobe FULLY delse, nemlig: PREPAID, viz: I In the United States; for a ar- ~ I de Forenede Stater for en cel not exceeding one pound Bias Pakke, der i Vaegt ikke overgrams] inweight,12cents; and for skrider et Pund (455 Gram), 12 ‘ each additional pound [455 grams] Cents og for hvert overskydende or fraction of a pound, 12 cents: Pund (455 Gram) eller Del deraf ‘ 12 Cents. In Denmark; for a. parcel not I Danmark for en Pakke hvis exceeding in weight one kilogram Vaegt ikke overskrider 1 Kilo- 60 ore, and for other parcels, 1 gram, 60 Ore og for andre Pakkrone. ker 1 Krone pr. Pakke. Aarrcuz V. Anrixm. V. The sender of each package For hver Pakke skal Afsen- _¤¤¤¤<>¤¤S¤¤¤1¤r¤» must niakea Customs Declaration, deren udfaerdige en 'I`olddeklara— tm"` upon a special form provided tion paa en hertil indrettet sacrfor the purpose [see Form 1, "A" lig Blanket (See vedfojede For- -"°**’· P—*‘”*· annexed hereto], giving the ad- mular 1, A), indeholdendc Pakdress, a general description of the kens Adresse, en almindelig parcel, an accurate statement of Beskrivelse af den, en néjagtig the contents and value, date of Angivelse af Indholdet og dets mailing, and the sender’s signature Vazrdi, Afsendelsensdatum og and place of residence; which Afsenderens Underskrift og Op- ` declaration must accompany the holdssted; denne Deklaration skal parcel to destination. medfélge Pakken til dens Bestem- Either country may authorize melsessted. the postoffice where the package Ethvert af Landene kan be- R*>°°iP*· is mailed to deliver to the sender myndige det Postkontor, hvor of the package at the time of Pakken indlcveres, til ved Indiemailing, a certificate of mailing veringen at ive Pakkens Afon a form like Form 2 annexed sender et Infleveringsbevis aa hereto. en Blanket som vedféjede Eldr- The sender of a package may mular 2. have the same registered by Afsenderen af en Pakke kan R¤5i¤*¤'— paying the registration fee re- faa den sendt under Anbefaling quired for registered articles in mod herfor at erlaegge det i the country of origin, and, on Afsendelseslandet szedvanlige Andemand therefor, will receive a befalingsgebyr; paa. F orlan gende return receipt, without addi- kan han uden nogen T illaegsgebyr tional charge. erholde et Modtagelsesbevis. ' vox. xxxxv, rr 3--9