Page:United States Statutes at Large Volume 39 Part 2.djvu/518

This page needs to be proofread.


CONVENTION—DENMARK. AUGUST 4, 1916. 1711 similar agent or agents appointed melt at overlevere til en lignende on behalf of the United States, Befuldmaegtiget eller Befuldthe territory, dominion, property, maegtigede, som er udnaevnte paa and appurtenances which are de Forenede Staters Vegne, Terceded hereby, and for doing any ritorium, Hyijhedsret, Ejendomsother act which may be necessary ret 0 Appertinentier, som herved in regard thereto. Formal de- overdrages, og til at foretage livery of the territory and prop- enhver anden Handling, som i erty ceded shall be made imme- denne Henseende maatte vaere diately after the payment by the nodvendig. Formel Overlevering United States of the sum of af det overdragne Territorium og money stipulated in this conven· Ejendom skal linde Sted umiddeltion; but the cession with the bart efter, at de Forenede Stater right of immediate possession is har betalt det i denne Konvention nevertheless to be deemed com- stipulerede Pengebelgzfbg men plete on the exchange of I'HtlflC3.· Overdragelsen med Ret til umidtions of this convention without delbar Besiddelsestagelse skal such formal delivery. Any Dan- ikke desmindre anses at vaere D§!‘;,;,j*g§n;,*;°;{*c' °* ish milita or naval forces fuldstaendig ved Udvekslingen ` which ma ylge in the Islands ceded af Ratilikationerne til denne Konshall be withdrawn as soon as vention uden saadan formel Overmay be practicable after the for- levering. Alle danske landeller mal delivery. it being however Somilitaere Styrker, som maatte understood that if the persons beiinde sig-lpaa de overdragne (Der, constituting these forces, after skal trae res tilbage, saa snart having terminated their Danish dette lader sig g¢re efter den forservice, do not wish to leave the melle Overlevering, idet man dog Islands, they shall be allowed to er enig om, at dersom de Persoremain there as civilians. ner, som udg¢r saadanne Styrker, efter at have afsluttet deres danske Tjeneste, ikke ¢nsker at forlade Qerne, skal det vaere dem tilladt at forblive der som Civil- _ personer. Article 5. Artikel 5. * In full consideration of the ces- Som fuldt Vedgplag for dm §§,*Qjf‘;’,{‘§§€_},§f°m“"°4 sion made by this convention, the ved denne Konvention skete Ynited States agrees to pay, Overdragelse gaar de Forenede within ninety days from the date Stater ind paa at bctale, inden 90 of the exchange of the ratilica— Dage fra Datoen for Udvekslin— tions of this convention. in the en af Ratifilcationerne af denne ('ity of \Vashington to the diplo· Iéonvention. i Staden lVashington matic representative or other til llans Blajestaet Kongen af agent of llis Majesty the King of Danmarks diplomatiske Reprae- Denmark duly authorized to re- sentant eller anden Befuldmaeg— ceive the money. the sum of tiget. som er hehorig bemyndiget tweritvtive million dollars in til at modtage Pengene, en Sum gold coin of the United States. af 25 Millioner Dollars i de Forende Staters Guldmont. Article 6. Artikel 6. Danish citizens residing in De danske Statsborgere, der be- £§?,§§§y$§Q§§s“f§Q?; said islands may remain therein bor de naevnte Ger, kan efter eget $6¢¤¤éd· or may remove therefrom at will, Valg blive boende eller flytte derretaining in either event all their fra, idet de i det ene som i det rights of property, including the andet Tilfaelde bevarer alle deres right to sell or dispose of such Ejendomsrettigheder, deri indbe— property or its proceeds; in case fattet Retten til at saelge eller they remain in the Islands. they raade over saadan Ejendom eller