Page:United States Statutes at Large Volume 43 Part 2.djvu/364

This page needs to be proofread.


coNvEN·r1oN-NETHERLANDS EAST menus. 1711 In the Netherlands East Indies In Nederlandsch·Oost—Indié I U ! Nm-*“'•¤°= Em for a parcel not exceeding rkilo— voor elk kpostpakket het gewicht gram in weight 175 cents (N. E. van 1 ogram niet te boven . currency); for a parcel exceed- gaande 175 centen (N. O. I. ing 1 kilogram up to the weight courant); voor elk pakket meer of 5 kilograms, 225 cents (N. E. dan 1 tot en met 5 kilo am I. cmrency). . wegende 225 centen (N. I. courant). The parcels shall be promptly De postpakketten zullen door D°“'°"· delivered to addressees at the het aangewezen postkantoor post office of address in the coun- tijdig aan de geadresseerden wortry of destination free of charge den uitgereikt, vrij van port; for postage; but the country of maar het land van bestemming destination may, at its option, mag naar verkiezing wegens den levy and collect from the ad- binnenlandschen dienst en de_ 1¤¢¤ri<>r service dresses for interior service and bestelling, van den geadresseerde am delivery a chartg; the amount of een recht heffen en invorderen which is to be ed accordinilto waarvanhet bedrag is vast te stelits own regulations but w 'ch len overeenkomstig zijne eigene shall in no case exceed five cents reglementen, naar dat in geen in the United States or 12} geval vijf centenin de Vereemgde cents in the Netherlands East taten van Amerika of 12} Indies for each parcel whatever cent in Nederlandsch-Oost-Indié _ its weight. voor elk postpakket, ongeacht het gewicht, mag te boven gaan. ARTICLE VI. ARTIKEL VI. 1. The sender may, at the time 1. De afzender kan bij de B°°°‘*"°'p°°““’ .of mailing the package, receive a aanbieding van het pakket een certificate of mailing from the bewijs van ter post bezorging post office where the package is ontvangin van het kantoor, mailed. glvgaar et pakket wordt aangeo en. 2. An acknowledgement of the 2. Een bericht van de uitrei— d°‘§$:'},Y"'°d“m°“‘ °' delivery of a parcel shall be king van een postpakket za.l op returned to the sender when re- verzoek aan den afzender Worden quested, but either country may toegezonden, maar elk der beide require of the sender prepayment lan en mag daarvoor van den of a fee therefor not exceeding 5 afzender vooruitbetaling vordecents in the United States or ren van een bedrag, niet te 12§ cents in the Netherlands bovengaande 5 centen in de East Indies. Vereenigde Staten van Amerika of 12% cent in Nederlandsch— Oost-Indié. ARTICLE VII. Airrmm. VII. 1. The sender of each parcel 1. De afzender, van elk post- C°s°°mS°°"l"°ti°° shall make a customs declaration pakket moet eene douaneverklain du licate, upon a special form ringin tweevoudopmaken,u1ts1uiprovided for the puglpose, giving tend op een daarvoor mgericht the address, a gener description formulier, vermeldendehet adres, of the arcel, an accurate state- eene algemeene beschrijving van ment ol) the contents and value, het postpakket, een nauwkeunge date of mailing and the senders opgaaf van den inhoud en van e s` ature and place of residence; waarde, den datum van ter post wlixilch declaration must accom- bezoigging en de handteekening pany the parcel to destination. van en afzender, zoomede zijne woonplaats, welke verklaring het postpakket tot zijne bestemmmg meet vergezellen.