Page:United States Statutes at Large Volume 43 Part 2.djvu/365

This page needs to be proofread.


1712 CONVENTION—NETHERLANDS EAST moms. C°“¤°**¤¤°'d¤'-*°°· 2. The parcelsinquestiou shall 2. De onderweigmlijke postbe subject in the country of des- pakketten zijn m et land van tination to all customs duties and estemming onderworpen aan alle all customs regulations in force in dat land van kracht_ zijnde in that country for the protection invoerrechten en voorschrlften op of its customs revenues, and the den invoer, ter verzekering van customs duties roperl charge- zijne douane-inkomsten en de able thereon shaH be oohected on daarop vallende mvoerrechten delivery, in accordance with the zullen bij de afgifte werden m.ge— customs regulations of the coun- vorderd in overeenstemming met try of destination. de douane-bepalmgen van het land van bestemming. ARTICI.E VIII. Airrixm. VIII. ¤t¤Ii°t°°u°° °f ‘°”" Each country shall retain to its Ieder land zal het geheele port own use the whole of the ostages en de kosten van bestelling, welke and delivery fees it colllects on het op genoemde pakketteninvorsaid parcels; consequently, this dert, voor zichzelf behouden; Convention will give rise to no bijgev<;l§‘geeft deze overeenkomst separate accounts between the geen a eidingitot het_opmaken two countries. van afzonderlij e rekenmgen tus- A schen de beide landen. Anricnn IX. A1z·r11m1. IX. ,,$§,§{"°“ °"””’*’°" 1. The parcels shall be con- 1. De postpakketten zullen sidered as a component part of worden beschouwd als een samenthe mails exch ed direct be- stellend deel van de rechtstreeks tween the Unitetlétates and the tusschen de Vereenigde Staten, Netherlands East Indies to be van Amerika en Nederlandschdespatched to destination by the Oost-Indie uitgewisselde postzencountry of origin at its cost and djngen en zijn door het land van by suc means as it provides, but oorsprong naar hunne bestemmust be forwarded at the option ming te verzenden met alle midof the despatching office, either delen, warrover het beschikt, in boxes or baskets prepared ex- maar moeten naar verkiezing van pressly for the purpose or in or- het afzendend kantoor verzonden dinary mail bags, to be marked worden, hetzij in kisten of man- "ParcelPost," and securely sealed den, uitsluitend voor dat doel with wax or otherwise, as may be vervaardigd, hetzij in gewone mutually provided by regulations postzakken, gemerkt ‘ Parcel hereunder. ost," en goed verzegeld moeten zijn met lak of op eenige andere wijze, als wederzi ds daarin wordt . voorzien, ingevolge de hiervoor bestaande bepalingen. ,,,,*}§§f’,$_ °' °‘“"" 2. Each country shall promptly 2. Ieder land behoort geregeld return empty to the despatching alle zoodanige kisten, manden en ofiice all such boxes, baskets or zakken ledig naar het afzendend bags; but the boxes and baskets kantoor terug te zenden, terwijl used occasionally by either Ad- de kisten en manden in voorkoministration may be used by the mende gevallen door eene der other Administration for return Administratien gebezigd, door de parcel post despatches. andere Adminsitratie kumien wor- ` den gebezigd voor de wederver— _ zendjng van postpakketten. P°°h¤¤· 3. Although parcels admitted 3. Ofschoon postpakketten, under this Convention will be toegelaten volvens deze overeen— transmitted sm aforesaid between komst verzonden zullen worden