Page:United States Statutes at Large Volume 43 Part 2.djvu/366

This page needs to be proofread.


CONV'ENTION—NETHERLAN'DS EAST INDIES. 1713 the exchange offices of the two op de bovenomschreven wijze tuscountries, they should be so care- schen de uitwisselingskantoren fully packed as to be safely trans- van de beide landen behooren zij mitted in the open mails of either zoo zorgvuldig verpakt te zijn, country, both in going to the ex- dat zij veilig verzonden kunnen change office in the count of worden in de open zendingen van origin and to the office of adlgess elk der landen, zoowel naar het in the country of destination. uitwisselingskantoor in het land van oorsprong als naar het aangewezen kantoor in het land van bestemming. 4. Each despatch of a parcel 4. Elke pakketpostzending D°°°“P“"°““· post mail must be accompanied moet vergezeld gaan van een in y a descriptive list in duplicate tweevoud op te maken geleidelijst of all the lparcels sent, showing van alle verzonden ostpakketten distinctly the list number of eac duidelijk aangevende het nummer parcel, the name of the addressee van inschrijving van elk postwith address of destination, the pakket, den naam van den weiight and the declared contents gieadresseerde, met aanwijzing van an value. These lists must be e bestemming, het gewicht en de numbered serially commencing omschrijving van den inhoud en with No. 1 for the first list of eac de wararde. Deze lijsten moeten calendar year and must be en- opvolgend worden genummerd, te closed in one of the boxes or bags beginnen met N0; 1 voor de of each despatch. eerste lijst van elk kalenderjaar en moeten gesloten worden in een van de kisten of sakken van elke zending. ` · ARTICLE X. ARTIKEL X. The stipulations of this Con- De bepalinien van deze over- E‘°“°“¥°°*“°°* vention apply exclusively to the eenkomst heb en uitsluitend bemails herein rovided for and to trekking op de hierbij omschreven be exchanged) between the post postzendingen, welke worden uitofiice of San Francisco and such gewisseld tusschen den postdienst other offices within the United van San Francisco en die kan- States as may be designated here- toren in de Vereenigilrp Staten, after by ·the Postal Administra— welke door de Posta inistratie tion of the United States and the van de Vereenigde Staten daarofliccs of Tandjong Priok, Soera- voor kunnen worden aangewezen ba`a and Makasser and such other en de kantoren te Tandjong offices as may be designated here- Priok, Soerabaja en Makasser en after b the Postal Administra— die andere kantoren, welke nadertion 02] the Netherlands East hand zullen worden aangewezen Indies. door de Postadministratie van Nederlandsch~Oost—Indié. Am·1cLn XI. Airrrmszr. XI. 1. As soon as the mail shall 1. Zoodra de zending het kan- R¤°°i¤°°‘¤>¤”¤~ have reached the office of destina- toor van bestemming heeft betion that office shall check the reikt, zal dat kantoor de inhoud contents of the mail. van de zending onderzoeken. _ 2. In the event of the parcel 2. In het geval dat de advies- subsmutepmelbiu bill not havin been received a lijst niet mocht worden ontvansubstitute shoigd be at once pre- gen, zal onverwijld een daarvoor pared. in de plaats tredende advieslijst . worden samengesteld. _ 3. Any errors in the entries on 3. Alle verg1ssingen_ m__de in- O°¤°°**¤¤ ¤*¤¤‘¤¤· the parcel bill which may be dis- schrijvingen op de advieslqst, die