Page:United States Statutes at Large Volume 43 Part 2.djvu/367

This page needs to be proofread.


x ,1m 1714 coNvaN*r1oN—NiaTHERLANns EAST moms. *%% covered should after verification mochten wordenppgemerkt, zulby a second omcer, be corrected len, na vergehgking door een and noted for report to the tweeden ambtenaar, worden herdes atching office on a form steld en aan het afzendend kan— "Vgrification Certificate" which toor worden bericht door middel should be sent in a special en- van_een formuher ‘fBencht van velope. Bevmding " hetwelk m een byzonhleren omslag zal worden verzon- . en. N¤¤r¤¤¤i1>¢¤fv=¤¤¤*- 4. If a parcel advised on the 4. Indien een postpakket, verbill be not received after the non- meld op de advieslijst, niet wordt receipt has been verified by a ontvangen, zal, nadat de nietsecond oiificer the ent on the ontvangst door een tweeden ambbill should be cancelledy and the tenaar is vastgesteld, de infact reported at once. op de advieslijst worden oorgehaald en het feit dade- · lijk worden medegedeeld. nemmepcswge. 5. If a parcel be observed to be 5. Bhgkt voor een postpakket insufficiently prepaid, it must niet vol oende vooruit betaald te not be taxed with deficient pos- zijn, dan wordt het niet met het tage, but the circumstance must ontbrekende port bezwaard, maar be reported on the verification moet de aanielgenheid op het certificate form. bericlgd van evinding worden verm . 1>m¤g¤¤r¤¤ls· 6. Should a parcel be received 6. Wordt een posgpakket in in a damaged or imperfect condi- beschadngden of min er goeden tion, full particulars should be toestand ontvangen, dan zal van reported on the same form. een en ander volledig mededee— · Erden gedaan op hetzelfde orm er. Hj;¤s¤¤¤¤¤¤¤ <>f ds- 7. If no verification certificate 7: Indien geen bericht van °' or note of error be received, a bevmding wordt ontvan en, zal arcel mail shall be considered as de pakketzending worclen be- Suly delivered, having been found schouwd als behoorlijk afgeleverd on examination correct in all en onderzoek in all opzichten respects. in 0 e bevonden te zijn. Aarxcuz XII. Aarrxm. XII._ ‘¤¤°‘l“¥*° d¤“'°*· 1. If a parcel cannot be de- 1. lndien een postpakket niet livered as addressed or is refused aan het op egeven adres kan the sender shall be consulted worden afgeliverd of geweigerd through the Administration of is, zal de afzender door de Adthe coimtriy of origin as to its ministratie van het land van disposal. f within six months oorsprong worden geraadpl d of the despatch of a notice of omtrent de wijze, waaro non-delivery the office of desti- daarover wenscht te beschigrken. nation has not received instruc- Indien het kantoor van bestemtions from the sender, or if de- ming binnen zes maanden na liverly; to the address indicated het verzenden van een bericht by the sender in his repl can- van onbestelbaarheid een opnot be effected, the parcel shall dracht van den afzenger heeft be returned to the office of origin. ontvangen, of indien de aflevering aan het door den afzender in zijn antwoord 0 ge even adres met kan pleats h)eb§en, zal het postpakket naar het kantoor van oors ron worden te ezonden. rersxmnnemaeies. 2. When the contents _ of a 2.pW&§1D8€I 'de i-llhgud van parcel which cannot be dehvered een onbestelbaar postpakket, on-