Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/1671

This page needs to be proofread.


COMMERCIAL RELATIONS-CZECHOSLOVAKIA. jejich uzemfmi a ddavami, FilipinskYmi ostrovy a zonou Panamskeho kanalu sobe navzajem anebo republice Kubanske. Spojene Staty Americke nebudou se dovolavati ustanovenf tato prozatfmni dohody, aby dos8.hly vyhod, ktere byly nebo by mohly byti republikou Ceskoslovenskou poskytnuty Rakousku nebo Ma- darsku. Spojene Staty Americke nebudou se dovol8.vati tato prozathnn( dohody, aby dos8.hly vyhod, ktere republika Ceskoslovenska poskytuje v pfitomne dobe obchodu Jugoslavie a Rumunska, dokud nedojde k uspokojive dohode v teto vcci v podrobne obchodni. dohode mezi obema zememi. 5. Nic v teto dohode nema byti vykladano jakozto omezeni prava kterekoliv z obou zemi zavesti vhodna opatfeni, zakazy nebo omezeni 1/ tykajici se vefejne bezpecnostij 2/ z duvodu mravnosti a lidskosti; 3/ k ochrane zivotu lidskych, zvifecich a rostlinnych; 4/ tykajici se zbozi vyrobeneho ve veznicich; 5/ tykajici se uplatnovani ztikonu policejnich a duchodovych anebo 6/ vztahujici se no. kontrolu vyvozu anebo prodeje pro vyvoz zbrani, munice nebo v8.lecnych potfeb a v mimofftdnych pfipadcch i vsech dodavek vojenskYch. 6. Tato dohoda vstoupi v platnost dne 1. kvetna 1935 a bude platiti do te doby, dokud nebude nahrdena podrobnejsi obchodni dohodou nebo definitivni obchodni a plavebni smlouvou nebo dokud nebude vypovezena kteroukoliv Z obou zemi ve lhute np,jmene 30-ti denni. Pfijmete, Excelence, ujisteni me hluboke ucty. CIS. 1165/35 Jebo Excelenci, Dr FERDINAND VEVERKA Alimoradny 1l/Jslanec a splnomocneny minisir republiky CeskosloL1enske. SLOVUTNEMU STATNfMU TAJEMNIKU, Washington, D. G. EXCELLENCY, THE CZECHOSLOVAK LEGATION, Washington, D. G., ~Jarch 29, 1935. 8677 Referring to recent conversations concerning the commercial rela- ('i:hn~\TarmstroBot (talk)f~~n by tions between the United States of America and the Czechoslovak Republic, I have the honor to confirm and make of record by this note my understanding that pending the conclusion of a definitive agreement governing the commercial relations between the United States of America and the Czechoslovak Republic, the commercial agreement of October 29, 1923, as prolonged by the agreement signed December 5, 1924, shall be amended to read as follows: 1. With respect to customs duties or charges of any kind imposed on or in connection with importation or exportation, and with respect