Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/1765

This page needs to be proofread.


RECIPROCAL TRADE-SWEDEN. MAY 25, 1935. 3771 Tull- Grund for Tullsats ta- Stat. n:r Artiklarnas beniimning berak- i Kronor xeo:r ningeo ur 162 387 RMosfat frr 174 439 Bensin 100 liter 0:10 Aom. ForbehiUl gores for accis och aodra piUagor i sambaod med inre mn.rknadsrcglering. 111" 177 449 Svavel fritt iiI" 227 ur M-l Fotografisk film, framkallad: kinenlatografisk film 100 kg 1580:- 230 552 Kimrok Javen s.k . carbon black! och likartade svarta fiirgamneo, ej sarskilt niimnda 100 kg 5:- ur 261 591 Tandpulver och tandpasta 100 kg 100:- ur 264 595 RaktvaJ. och rakkram 100 kg 50:- ur 296 661 II udal" och skino: beredda, lacke- rade: i styeken viigande minst 1 kg 100 kg 150:- ur 297 664 d:o i stycken vagandc mindre an 1kg 100 kg 200:- ur 328 698 Gummiklackar och gummisdor till skodon 100 kg 50:- 333 705 Driv- och transportremmar, innehillande kautschllk, guttaperka eller balata. 100 kg 35:- ur 336:2 709 Ytterdack eller delar dartill 100 kg 100:- 344 767 Skovlar och ugnsspadar, skruvt- vingar, skruvknektar och hyvel- stockar; avensom skaft till yxor, slaggor, hammare, korpar, krat- tor, skyffiar, spadar, grepar, hackor, liar och hogafHar 100 kg 5:- til" 395 901 Bomull, okardad fri 649 1221 Slip-, bryn- och polerstenar, icke naturliga, ej sarskilt namnda 100 kg 25:- Anm. For deo handelse vardetull infOres, skall bindningen a vse en tullsats av 15 procent av v!irdet. 661 1242 Smargel-, glas-, sand- o('h annat slip- eller polerpapper, aven ned- skuret, utstansat eHer pa annat satt tillformat 100 kg 10:- 662 1243 Polerdllk, jamval i tillklippta, till- skurna eHer utstansade styckcn, aven med si)mnadsarbete 100 kg 35:- 823 1480 Blad till ra.lssfw;ar och till ba~filar for hand- eHer maskinkraft 100 kg 60:- 111" 896 1571 Koppar, oarbetad fri Ill" 968 1721 Siittmaskiner samt delar och till- behor, ej sarskilt namnda fria ur 977 1739 Plogar, aven angplogar, arder oc11 alvluckrare 100 kg 6:;- ur 977 1740 Harvar och andra harvliknande akerbrllksredskap 100 kg 6:- ur 977 1741 Skordemaskiner 100 kg 6:- Anm. For artiklar, hfinfOrliga till tulltaxen: I" 977 (stat.n:ris 1739- 1741) skall hl11en i varje fall motsvara millst 15 procent av varans ya.rde.