Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/1767

This page needs to be proofread.


RECIPROCAL TRADE-S'VEDEN. \ MAY 25, 1935. 3773 Tull- Grund for Tullsats ta- Stat. n:r Artiklarnas beniimning beriik- i Kronor xen:r ningen 984 1757 Cylindrar, slidskl\p och kolvar, bearhetade, siirskilt inkommande, avsedda for angrilaskiner, motorer, kylmaskiner, pumpar, sprutor och dylika maskiner 100 kg 35:- Anm. For vara, hiinforlig till detta nummer, vilken infores for att ersatta en utsliten eller eljest ob- rukbar del till en tidigare infOrd maskin, utgor tullen 75 procent av den tull, som eljest skulle hava utgĀ§.tt. For elektrotekniskt andamlH arbetat kol, ej sii.rskilt niimnt, vagande per stycke: 3 kg eHer darover: 1017 1847 grafiterat 100 kg 3:- 1018 1848 andra slag fria ur 1056 1907 Automobiler fOr personbefordran Ad valo- 20 pro- rem cent ur 1056 1911 Underreden till automobiler -\.d valo- 20 pro- rem cent ur 1056 1912 Delar till automobiler, ej sarskilt niimnda Ad valo- 15 pro- rem cent 1057 1916 For tillverkning eller samman- sattning av automobiler avsedda delar och tillbehor med undantag av underreden och karosserier Ad valo- 14 pro- rem cent Anm. Till detta nummer hii.nfores aven for tillverkning eller samman- sittning av automobiler avsett material av kautschuk, spll.nad- simne och glas