Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/1771

This page needs to be proofread.


RECIPROCAL TRADE-SWEDEN. MA Y 25, 1935. 1930 Ars tariffiag rubrik Varubcteekning Tullsate 301 Jiirns,'amp 1.25 dollar per ton 302 (k) Fcrrokrom, innehftllande 3 proeent kol elIer mera 1.25 cent per pound Ii kromhalten 302 (k) Fcrrokrom, innehiillande mindre un 3 proeent kol, samt krommetall 25 procent 303 304 305 (1) 315 316 (a) 316 (a) ViHljiirn i form av rllstanger oeh delar darav mcd undantag av skrotiindar, stl\.ngjarn oeh rundjarn i ringar eller stanger, slabs, amnen, smaltstycken eller andra former av valljarn, mindre foradlat an stlingjlirn men mera forad- lat an tackjarn, utom gjutgods; alIa har upp- raknade med ett yarde ovcr 2~ men ej over 3% cents per pound ovcr 3}'2 men ej over 5 cents per pound over 5 cente per pound StAI i form av got, grovvalsade eller grovsmid- da amnen, blooms oeh slabs, oberoende av till- verkningsfOrfarandet; stansblock och stans- amnen; billets oeh stanger, yare sig solida eller ihAliga; axeliimnen; pressade, klippta eller hejade amnen, 80m med avseende pA. yarde eller beskaffenhet ej blivit ytterligare foradlade genom nagon pAfoljande process cller operation efter hejningen; hejarsmide, sanksmide; gevarspipsiimnen, ej i stanger; armeringsjarn i stanger; alIa slag och former av i torrsands-, ler- eller jarnformar gjutet st!Hgjutgods; tunnpl!!, grovplAt samt etA1, ej sarskilt namnda; alIa har uppraknade med ett yarde over 2% men ej over 8 cents per pound Den tilHiggstull, som skall pataggas, uttagas oeh betalas, jiimlikt rubr. 305 (1) for jam och stftl i de material oeh varuslag, vilka upprak- nats oeh beskrivits under rubrikerna 303, 304, 307, 308, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 322, 323, 324, 327 och 328, och med ett yarde over 3% men ej over 8 cents per pound, skall utga med Valstriid: Nit-, skruv-, stangsel- och annan valsad trad av sUU eller viUljarn, yare sig rund, oval, fyrkantig eller av annan sektion, spik- oeh somtract samt plattriid upp till 6 tum i bredd, fardig att dragas eller valsas till trAd eller band, samtliga i rullar eller i annan form, med ett yarde over 2% men ej over 4 cents per pound over 4 cents per pound Rund dragen tract av sU.l eller valljiirn med ett yarde over 6 cents per pound All plattriid oeh allt st/u i strips ej mer an 16 tum i bredd, yare sig i IAnga eller korta langder, i ringar eller i annan form, och yare sig valsat eller draget genom dragskivor eller valsar eller framstallt pI\. annat satt: ej tjockare an YIoo tum tjockare an Ytoo tum men ej tjockare an ~oo tum 0.5 cent per pound 0.8 cent per pound 1.0 cent per pound 20 procent 4 procent 0.3 cent per pound 0.6 cent per pound 20 procent 15 procent 20 procent 3777