Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/644

This page needs to be proofread.


2660 COMMERCE ANI) CONSULAR RIGHTS-FINLAND. FEI3.13,1934. ARTICLE I ¥utual fr~dom of Nationals of each High Con- reludence, busmess, re -. f h lIgion, etc., permitted. tractmg Party who con orm to t e laws and regulations of the other Party, shall be y,ermitted to enter, travel and resIde in its territory for the purpose of carrying on trade between the two countries; also for other purposes in so far as entry, travel and residence is or may be permitted by local law. The nationals of each of the High Contracting Parties within the territory of the other shall be permitted to engage in profes- sional, scientific, religious, phil- anthropic, manufacturing and commercial work of every kind, to carry on every form of com- mercial activity, to own, erect or lease and occupy appropriate buildings and to lease lands for residential, scientific, religious, philan thropic, manufacturing, commercial and mortuary pur- poses, and generally to do any- thing incidental to or necessary for the enjoyment of any of the foregoing privileges, upon the same terms as nationals of the state of residence in so far as may Most-favored-nation be permitted by localln.w . In no treatment. ddI case shall they be accor e ess favomble treatment in respect of any of the aforesaid matters than nationals of the most favored na- tion. They shall be permitted in pursuance of any of the aforesaid activities to appoint representa- tives, agents, or employees of their choice, subject to the local laws in relation to the immigration of aliens. EqualityortaIes,etc. The nationals of either High Contracting Party within the ter- ritory of the other shall not be subjected to the payment of any internal charges or taxes other or higher than those that are ex- acted of and paid by its nationals. Access to courts of justice. The nationals of each High Contracting Party shall enjoy freedom of access to the courts of justice of the other on conforming to the local laws, as well for the prosecution as for the defense of I ARTIKLA Kummankin Korkean Sopimus- puolen kansalaisten on saatava, noudattamalla toisen Sopimus- puolen lakeja ja saannoksia, tulla sen alueelle seka matkustaa ja oleskella siella. harjoittaakseen kauppaa molempien maiderJ. kes- ken; samoin II1uussakin tarkoi- tuksessa, mikali paikallinen Inki nyt tai vastedes salIii maahantu- lon, matkustuksen tai oleskelun. Kummankin Korkean Sopimus- puolen kansalaisten tulee saada toisen alueella ryhtyn. kaikenlai- seen ammatilliseen, tieteelliseen, uskonnolliseen, ihmisystavalli- seen, teolliseen ja kaupalliseen tyohon, harjoittaa kaikenlaatuis- to. kaupallista toirnintaa, omis- taa, rakentaa tai vllokrata ja llal- lita asianmukaisia rakenlluksia seka vuokrata maata asumis-, tieteellisiin, uskonnollisiin, ihrni- systavallisiin, teollisiin, kaupal- lisiin ja hautaustarkoituksiin seka yleensa tehdii kaikkea, mika kuu- luu satunnaisesti tni valtt.amat- tomasti minka tahansa edelHi- lueteltujen etujen nnuttimiseen, samoil1a ehdoilla kuin oIeskelu- valtion kansalaisten, mikali pai- kallinen laki sallii. Missaan ta- pauksessa eivat he sao. joutlla vahemman suositun kohtelun alaisiksi, rnitii tulee mihin ta- hansa edellamninituista seikoista, kuin suosituimman maan kansa- Jaiset. Heidan tulee saada, ul- komaalaisten maahantuloa kos- kevia paikallisia lakeja noudatta- mallo., valintansa mukaan kayt- t11a edustejia., asiamiehia tai apu- Iaisia harjoittaessaan mita tahan- sa edellamainituista toiminnoista. Kummankin Korkean Sopimus- puolen kansaiaisten maksettavak- si ei saa toisen Sopimuspuolen alueella panna muita tai suurem- pia sisaisiii. maksuja tai veroja, kuin mita vaaditaan oman maan kansalaisilta ja mita nama suo- rittavat. Kummankin Korkean Sopimus- puolen kansalaisten tulee saada vapaasti kaantya, paikallisia la- keja noudattamalla, toisen Sopi- muspuolen tuornioistuinten puo- leen kaikissa lain maaraamissa