Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/648

This page needs to be proofread.


2664 COMMERCE AND CONSULAR RIGHTS-FINLAND. FEB . 13, 1934. Equality or cXJj()rt charges. country. Nor shall any such duties, charges or conditIOns af- fectin~ importations be made effective retroactively. Each of the High Contracting Parties binds itself uncondition- ally to impose no higher or other duties or charges and no other conditions, restrictions or pro- hibitions on the exportation of any article to the territory of the other Party than are or shall be imposed on the exportation of any like article to any other for- eign country. No discrimiDfltion ", Nothing in tIns Treaty shall to health, pollee, or • I.h revenue laws. be construed to restrIct t 1e rIg t of either High Contracting Party to impose on such terms as it may see fit, and subject to the sole requirement that there shall be no arbitrary discrimination against the other Party as com- pared with any other foreign country where similar conditions prevail, prohibitions or restric- tions deSIgned to protect human, animal, or plant life and health, or reg~lations for the enforcement of police or revenue lnws of the United States or of Finland relat- ing to imports the importation, . A gricultural quamn- transpor.tation, or salo of which is tIDe. prohibited or restricted, nor shall anything in this Treaty be con- strued to restrict the measures applicable in either the United States or Finland to soods of agri- cultural plants which, on account of their origin, are deemed not to thrive in the territory of the re- spective countries. Exl.cD~ion or advan- Neither Hi~l Contracting t os I(lVen to IIny ., • oilier foreign country. Party shall esta hsh or mmntam restrIctions on imports from or exports to the territory of the other Party which are not applied to the import and export of any like article originating in or des- tined for any other country. Any withdrawal of an import or export rE'striction which is granted even temporarily by one of the olevan tavaran, luonnon- tai teol- lisuustuotteiden tuonnille. Myos- kaan ei mitaan naita tuontiin kohdistuvia maksuja, rasituksia tai ohtoja saa soveltaa taannoh- tivasti. Kumpikin Korkea Sopimus- puoli sitoutuu ehdottomasti ole- maan maaraamiitta mitaan suu- rempia tahi muita maksuja tai rasituksia ja mitaan muita ehtoja, rajoituksia tai ldeltoja minliaiin tavaran viennille toison Korkcan Sopimuspuolen alueelle, kuin mita on pantu tai vastedes pannaan minka samanlaisen tavaran vien- nille hyvansa mihin muuhun vie- raasoen maahan tahansa. Minkaan tassa sopimuksessa ei ole selitettava rajoittavan kum- mankaan Korkean Sopimuspuo- len oikeutta maarata, sopiviksi nakemilliUin ehdoilla ja noudat- taen ainoe..staan vaatimusta, ettei saa tapahtua mitaan mielival- taista syrjintaa toista Sopimus- puolta kohtaan verrattuna mihin tahansa muuhun maahan, jossa samanlaiset olosuhteot vallitse- vat, kieltoja ja rajoituksia, joiden tarkoitukscna on suojelln. ihmisten henkea jn. tf,rvcytta tai el:1imia ja kasveja ja niiden torveytta, tahi antan. saannoksia sellaisten Yh- dysvaltain tlli Suomen poliisitai verolakien toimeenpanosta mitka koskevot tuontitavaroita, joiden maahantuoIiti, kuljetus taimyynti on kiellettya tai rajoitettua, cika myosk:1an ole minkaan tiissa sopimuksessa selitattava rajoit- tavan niita toimenpiteita, joita sovelletaan joko YhdysvaHoissa tai Suomessa sellaisiin maanvil- jelyskasvien siemeniin, joiden al- lmperansa vuoksi ei katsota me- nestyvan SOi.Jimuspuolten alueilla. Kumpikaan Korkea Sopimus- puoH ei saa asettaa tai yllapitaa sellaisia rajoituksia toisen sopi- muspuolen alueelta tuleville tuon- titavaroille tai sinne lahetettaville vientitavaroille, jollaisia 01 sovel- leta mista tahansa muusta maasta peraisin olevan tai sinne aiotun mink a tahansa muun tavaran viennille ja tuonnille. Jokainen vienti- t .aI tuontirajoituksen pe-