Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/649

This page needs to be proofread.


COMMERCE AND CONSULAR RIGHTS-FINLAND. FEB . 13, 1934. 2665 Parties in favor of the articles of a third country shall be applied immediately and unconditionally to like artIcles originating in or destined for the other Contracting Party. In the event of rations or quotas being established for the Importation or exportation of articles restricted or _prohibited, each of the High Contracting Parties agrees to grant for the importation from or exportation to the territory of the other Party an equitable share in the allocation of the quantity of restricted goods which may be authorized for importation or exportation. ARTICI.. E VIII

Merchandise the growth, prod-

uce or manufacture of either of the High Contracting Pa.rties, after importation into the terri- tory of the other Party, shall not be subjected to other or higher interna.! taxes or charges, or to other or higher charges in respect of warehousing or other facilities, than those payable under like circumstances and conditions on like articles of national origin. ARTICLE IX Any advantage of whatsoever kind which either High Contract- ing Party may extend to any article, the growth, produce or manufacture of any foreign coun- try, whether such favored State shall have been accorded such treatment gratuitously or for com- pensation, shall simultaneously and unconditionally, without re- quest and without compensation, lie extended to the like article the growth, produce or manufac- ture of the other High Contract- ing. J?arty, from whatever place arrIvmg. ARTICLE X ruutus, jonka toinen Sopimus- puoli myontaa vaikkapa valiaikai- sestikm jonkun koimannen maan tavarainhyvaksi, on viipymattaja ilman ehtoja sovellettava saman- laisiin toisesta Sopimuspuolesta peraisin oleviin tai sinne aiottui- hin to. varoihin. Siina tapaukses- sa, etta maarioita tai lriintioita asetetaan rajoitettujen tai kiel- lettyjen tavarain tuonnille tai viennille, kumpikin Korkea Sopi- muspuoli suostuu myontamaan tuonnille toisen Sopimuspuolen alueelta tai viennille sinne koh- tuullisen osuuden jaettaessa sita rajoitettujen tavarain maaraa, joka ehka myonneHian tuontia tai vientia vartcn. VIII ARTIKLA Equitable allocation. Kummankann Korkean Sopi- Equality of internal I . I taxes, etc. muspuo en tavarOlta, uonnon- tai teollisuustuotteita ei toisen Sopimuspuolell alueelle tuotuina sao. asettaa muiden tahi suurem- pien sisaisten verojen tahi maksu- Jen taikka varastointia tai muita helpotuksia koskcvien muiden ta- hi suurempien maksujen alaisiksi, kuin mita samojen olosuhteiden ja ehtojen vallitessa on makset- tava samanlaisista alkuperaltaan kotimaisista tavaroista. IX ARTIKLA K'kk'dtI· t . Extension of ndvan- 0.1 1 C U , 0 Iva po. ne mln- ta~esp:i\'ento8nyother kalaatuisia tahansa, jotka toinen foreign country. Korkea Sopimuspuoli ulottaamin- ka tahansa vieraan maan mihin tavaraan, luonnon- tai teollisuus- tuotteisiin hyvansa, olipa tallai- nen kohtelu myonnetty siten suo- situlle valtiolle korvauksetta tai vastavuoroisen kohtelun korvauk- sena, on samaHa aikaa ja ilman ehtoja, pyytamatta ja korvauk- setta, ulotettava toisen Korkean Sopimuspuolen samanlaiseen ta- varaan, luonnon- tai teollisuus- tuotteisiin, saapuivatpa nc mists paikasta tahansa. X ARTIKLA The stipulations of tlus treaty Taman sopimuksen kumman- f:xceptional treat· regarding the trcatment to be kin Korkean Sopimuspuolen toi- ment. accorded by each High Contract- sen kaupalle myonnettavaa koh-