Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/656

This page needs to be proofread.


2672 COMMERCE AND CONSULAR RIGHTS-FINLAND. FEB . 13,1934. Commercial travelers recognized. \,Ieutificatiun, etc. Consular officers. Recepti(ln of. ARTICLE XVIII Commercial travelers repre- senting manufacturers, merchants and traders domiciled in the ter- ritory of either High Contracting Party shall on their entry into and sojourn in the territory of the other Party and on their departure therefrom be accorded the most-favored-nation treat- ment in respect of customs and other privileges and of all charges and taxes of whatever denomina- tion applicable to them or their samples. Commercial travelers, for the purpose of this article, slwll be understood to include representa- tives of commercinl concerns who are traveling for the purpose of soliciting orders. Either High Contracting Party may require, fiS a condition for granting the privileges mentioned III Paragraph 1 of this article, the presentation of an authentic document establishing the iden- tity and authority of the commer- cial traveler. For this purpose any of the following documents, issued in the country where tho commercial concern represented is domiciled, shall be accepted as satisfnctory to the authorities of the country of destination: a) a certificate issued by the official authority designated for the purpose; b) a certificate issued by a Chamber of Commerce, or . c) a signed statement, issued by the concern or concerns repre- sented, in which cnse it may be required to be certified by a con- sular officer of the country of destination. ARTICLE XIX Each of the High Contracting Parties n.grees to receive from the other, consular officers in those of its ports, places and cities, where it may be convenient and which are open to consular repre- sentatives of any foreign country. Enjoyment of rights, Consular officers of each of the etc.• accorded most fa· vored nation. High Contracting Parties shall, after entering upon their duties, XVIII ARTIKLA Kauppamatkustajille, j0 tka edustavat jommankumman Kor- kean Sopimuspuolen alueello, asu- via tehtailijoita, kauppiaita ja liikemhhia, on heicHin saapues- saan tois(m Sopimuspuolell aIu- eelle, oleskellessaan siella ja sielta lahtiessaan, myonnettava suosi- tuimmuus tulleihin ja muihin etuoikeuksiin ja kaikkiin maksui- hin seka vcroihin nahden, olkoot ne minkanimisin. tahansa, joita sovelletnan hcihin tai heidan naytteisiinsa. Kauppamatkustajiin on Himan artiklan mielessa ymmarrettava kuuluvan kauppaa harjoittavien liikkeiden edustajat, jotka mnt- kustavat hankkimassa tilauksia. Kumpikin Korkea Sopimus- puoli voi, ehtono, taman artiklan 1 kohdassa mainittujen etuoikeuk- sien antamiseen, vaatia, etta esite- taan oikeaperain~n asiaki:j~, josta kauppamatkustaJ an henkilollisyys ja valtuudet kayvat ilmi. Tiita varten on jokainen seuraavassa mainituista, edustetun liikkeen kotimaassa annetuista asinpape- reista, hyvaksyttiiva maarapaikka- maan viranomaisia tyydyttaviina todisteena: a) asianomaisen viranomaisen antama todistus; b) kauppakamarin antama to- distus; tai c) edustetun liikkeen tai edus- tettujen liikkeiden allekirjoittama ilmoitus, missa tapaukses~a voi- dann siihen vaatia miHirapaik- kamnan konsuliviranomaisen lail- listus. XIX ARTIKLA Kumpikin Korkea Sopimus- puoli sallii toisen Sopimuspuolcn asettna konsulivirknmiehiii niihin satama- ja muihin paiklmihinsa ja kaupunkeihinsa, jotka lmtsotaan siihen sopiviksi ja ovat avoinna minka tahansa vieraan maan kon- suliedustajille. RyhdyttYiilin hoitamaan vir- katehtaviaan kummankin Kor- kean Sopimuspuolen konsulivir-