Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/660

This page needs to be proofread.


2676 COMMERCE AND CONSULAR RIGHTS-FINLAND. FEB . 13, 1934. Ad interim officers. Upon the death, incapacity, or absence of a consular officer having no subordinate consular officer at his post, secretaries or chancellors, whose official char- acter may have previously been made known to the government of the State where the consular function was exercised, may tem- porarily exercise the consular function of the deceased or inca- pacitated or absent consular offi- cer; and while so acting shall enjoy all the rights, prerogatives and immunities granted to the incumbent. ARTICLE XXIII Communications C I ffi t' nnl f with officials for pro- OnSllnr 0 c~rs, na10 S 0 tooting countrymen of the State by wIucll they are ap- consuls. pointed, may, within their re- spective consular districts.. address the authorities, National, State, Provincial or Municipal, for the purpose of protecting their coun- trymen in the enjoyment of their ril?hts accruing by treaty or other- WIse. Complaint may be made for the infraction of those rights. Failure upon the part of the proper authorities to grant redress or to accord llfotection may jus- tify interpOSItion through the diplomatic channel, and in the absen~e ~f a diplomatic repre- sentative, a consul general or the consular officer stationed at the capital may apply directly to the government of the country. ARTICLE XXIV Notarial8cts, etc., by Consular officers may, in pur- consular officers. suance of the laws of their own countryz take, at any appropriate place Wlthin their respective dis- tricts, the depositions of any occupants of vessels of their own country, or of any national of, or of any person having permanent residence within the territory of, Authentications, etc. their own country. Such officers may draw up, attest, certify and authenticate unilateral acts, deeds and testamentary dispositions of their countrymen, and also con- tracts to which a countryman is a party. They may draw up, attest, certify and authenticate written instruments of any kind Konsulivirkamiehen kuollessa taikka ollessa esteellinen tai poissa voivat, ellei ole alempiarvoista konsulivirkamiesta hanen sijaan- sa, sihteerit tai kanslistit, joiden viralHnen asema olisi oleva enna- kolta ilmoitettu sen valtion hal- litukselle, missa konsulintehtavia on suoritettu, valiaikaisesti hoitaa kuolleen taikka estyneena tai poissa olevan konsulin virkateh- tavia; siten toimiessaan he saavat nauttia kaikkia niita oikeuksia, etuuksia j a erikoisvapauksia, jotk a myonneta3.n viran varsinaiselle haltijalle. XXIII ARTIKLA Konsulivirkamiehet, jotka ovat nimittajavaltionsa kansalaisia, saavat, kukin konsulipiirissaan, ldiantyii. valtion, osavaltion, maa- Imnnan ja kunnan virnnomaisten puoleensuojellakseenmaansa klln- salaisia naille sopimuksen perus- taella tai muuten kuuluvien oikeuksien nautinnassa. Valitus saadaan tehda naita oikeuksia loukattaessa. JOB asianomaisten viranomaisten puolelta ei suoda oikaislla tai sUOll1nantoa, voidaan asiaan puuttua diplomaattista tieta, ja ellei diplomaattista edus- tajaa ole, voi paakonsuli tni paakaupungissa toimiva konsuli- virkamies kaantya suoraan maan hallituksen puoleen. XXIV ARTIKLA Konsulivirkamiehet saavat oman maansa lakien mukaisesti kaikissa sopivissa paikoissa asianomaisissa piireissaan oUaa valallisiakin todistuksie. oman maansa alusten kaikelta laiva- vaelta tai oman ml1ansa kansalai- silta taikka sen alueella vaki- tuisesti asuvilta henkiloilta. Konsulit saavat laatia, todistaa, varmentaa ja oikeiksi vahvistaa maansa kansalaisten yksipuolisia asiakirjoja, luovutuskirjoja ja j alkisaannosmaarayksia seka myos sopimuskirjoja, joissa hei- dan maansa kansalainen on sopi- muspuolena. He saavat laatia, todistaa, varmentaa ja oikeiksi