Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/667

This page needs to be proofread.


COMMERCE AND CONSULAR RIGHTS-FINLAND. FEB . 13, 1934. 2683 PROTOCOL At the moment of signing the Trea~y of FriendshipbCommerce and Consular Rights etween the United States of America and the Republic of Finland, the under- signed Plenipotentiaries duly au- thorized by their respective Gov- ernments have agreed as follows: 1) Wherever the term "consu- lar officer" is used in this Treaty it shall be understood to mean Consuls General, Consuls, Vice Consuls and Consular Agents to whom an exequatur or other docu- ment of recognition has been is- sued pursuant to the provisions of paragraph 3 of Article XIX, pro- vided however that the customs courtesies accorded to consular officers under Article XXVII shall apply to consular officers en route to their post for the first time, prior to the receipt of an exequa- tur. 2) Upon entering into force of the accompanying Treaty of Friendship, Commerce, and Con- sular Rights, the Agreement ef- fected by exchange of notes be- tween the United States and Fin- land, signed at Washington, D.C ., on May 2, 1925, and also the Agreement effected by exchange of notes between the United States and Finland, signed at Washing- ton~ D.C., on December 21, 1925, sharI cease to be operative. In faith whereof the under- signed Plenipotentiaries have signed the present Protocol and affixed thereto their respective seals. Done in duplicate each in the English and Finnish lan~ages, both authentic, at Washing!.on, D.C., the thirteenth day of Feb- ruary, 1934. POYTXKIRJA Allekirjoittaessaan Amerikan Yhdysvaltain ja Suomen Tasa- vallan kesken tehdyn ystavyys-, kauppa- ja konsulisopimuksen allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, ovat sopi- neat seuraavasta: Protocol. 1) Kun tassasopimuksessakay- "Consular officer", tetaan "konsulivirkamies" sanaa, defined. tarkoitetaan paakonsuleita, kon- suleita, varakonsuleita jakonsulia- siamiehia, joille on myonnetty XIX artiklan 3 kohdassa edelly- tetty eksekvaatturi tai muunlai- nen tunnustuskirja; kuitenkin Anti, p. 2673 . edellytetaan, etta XXVII artik- lassa konsulivirkamiehille myon- nettyja tullikohteliaisuuksia on sovellettava virkapaikkaa.nsa ensi kerran, ennen eksekvaatturin saa- mista matkalla oleviin konsulivir- kamiehiin. 2) Taman ystavyys-, kauppa- Former Agreements . kulis.k . ul abrogated. Ja ons opunu sen vounaant - lessa Yhdysvaltnin ja Suomen kes- ken noottienvaihdolla 2 piiivana toukokuuta 1925 Washin~tonissa tehty sopimus seka niinikaan noottienvaihdolla 21 paivana jou- 1u k u uta 1925 Washingtonissa tehty sopimus lakkaavat olemasta voimassa. Vakuudeksi asianomaiset tay- Signatures. sivaltaiset edustajat ovat taman poytakirjan allekirjoittaneet ja sineteillaan varustaneet. Tehtiin Washingtonissa, D.C ., kolmantenatoista paivana. helmi- kuuta 1934 kahtena kappaleena englanniksi ja suomeksi, jotka mo- lemmat tekstit ovat todistusvoi- maisia. [SEAL] CORDELL HULL [SEAL] L. ASTR<i1r[