Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/954

This page needs to be proofread.


2970 PARCEL POST AGREEMENT-NETHERLANDS INDIA. June 14. 1934. October 4. 1934. of the parcel to the sender. The letter is, however, marked for the collection of postage due from the addressee at the regular rate. ar~~!s~be~~bhTarmstroBot (talk)1. .The two Administrations ad- VIse each other, by means of the List of Prohibited Articles pub- lished by the International Bu- reau of the Universal Postal Union, of all prohibited articles. However, they do not assume, on that account, any responsibility towards the customs or police authorities, or the sender. Insurance. Maximum. Limitation. Indemnity. Allowance t(J sender. Amount restricted. ARTICLE VI. I~SURANCE. Parcels may be insured up to the amount of 500 francs gold or its equivalent in the currency of the country of origin. However, the Chiefs of the Postal Admin- istrations of the two contracting countries may, by mutual con- sent, increase or decrease this maximum amount of insurance. A parcel cannot I!ive ris£' to the right to an indemnity higher than the actual value of its COIl- tents, but· it is permissible to insure it for only part of that value. ARTICLE VII. INDEMNITY. 1. Except in the cases men- tioned in the section following, the Administrations are responSI- ble for the loss of insured parcels mailed in one of the two con- tracting countries for delivery in the other and for the loss, abstrac- tion of or damage to their con- tents, or a part thereof. The sender or other rightful claimant, is entitled on this ac- count to an indemnity corre- sponding to the actual amount of het pakket aan den afzender ten gevolge hebben. De brief wordt op de gewone wijze met port belast, welk port door den ge- adresseerde verschuldigd is. De beide Administratien doen elkander, door middel van de "Liste des Objets Interdits ", uitgegeven door het Interna- tionaal Bureel van de Wereld- postvereeniging, mededeeling van aIle verboden artikelen. Evenwel aanvaarden zij uit dien hoofde geenerlei aansprakelijkheid te- genover de douane, de politie- autoriteiten of den afzender. ARTlKEL VI. AANGEGEYEN W AARDE. Pakketten kunnen worden ver- zonden met ('en aanl!egeven waarde van ten hoogste 500 goud- franken of de tegenwaarde daar- van ;n de munt van het land van oorsprong. Evenwel kunnen de Hoofden van de Postadministra- tien van beide contracteerende Landen bij onderling goedvin- den, dit maximum-bedrag van d.' aangegeven waarde verhoog:£'n of verlagen. Voor een pakket kan g£'£'n hoo- gere schadevergo(lding worden ,rerkregen dan de werkelijke waarde van den inhoud daarvan; evenwel is het geoorloofd slecht., een gedeelte van die waarde aan te geven. ARTIKEL VII. SCIIADEVERGOEDIXG. 1. Met uitzondering van de ge- vallen g£'noemd in de volgende paragrauf, zijn de Administra- tien verantwoordelijk voor het verloren gaan van pakketten met aangegeven waarde. terpostbe- zorgd in een van beid£' contractee- rende landen en bestemd voor het andere land, zoomede voor het verlies, de berooving of de be- schadiging van hun inhoud of een gedeelte daarvan. De afzender. of andere recht- hebbende, heeft deswege recht op een schadevergoeding overeenko- mende met het werkelijke 1x>drag