Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/961

This page needs to be proofread.


PARCEL POST AGREEMENT-NETHERLANDS INDIA June 14. 1934. 2977 • October 4, 1934. cel made after it has been posted if the sender has not already paid the special fee to obtain an advice of deli very. 3. A fee may also be charged at the option of the country of origin, in connection with any complaint of any irregularity which prima facie was not due to the fault of the Postal Service. fende een pakket met aangegeven waarde, een recht worden ge- heven, indien de afzender niet reeds het bijzondere recht voor een bericht van ontvangst heeft voldaan. 3. Eveneens kan door het land PI~itY van oorsprong een recht worden geheven voor klachten omtrent onregelmatigheden, welke op het eerste gezicht niet aan een fout van den Postdienst zijn te wijten. com· ARTICLE X. ARTIIi:EL X. RECALL AND CHANGE OF ADDRESS. TERUGVORDERING }~N WIJZIGING VAN 00=.' a nd change of ADRES. So long as a parcel has not been delivered to the addressee, the sender may recall it or cause its address to be changed. The Postal Administration of the country of origin may collect and retain, for this service, the charge fixed by its regulations. The re- quests for recall or change of address of parcels to be delivered in the United States of America shall be addressed to the Central Administration at Washington; those relating to parcels for de- livery in Netherlands India shall be addressed to the office of desti- nation. ARTICLE XI. CUSTOMS CHARGES. The parcels are subject to all customs laws and regulations in force in the country of destina- tion. The duties collectible on that account are collected from the addressee on delivery of the parcel in accordance with the customs regulations. ARTICLE XII. CUSTOMS CHARGES TO BE OANCELLED. The customs charges on par- cels sent back to the country of origin or redirected to another country shall be cancelled both in Netherlands India and the United States of America. Zoolang een pakket niet aan den geadresseerde is afgeleverd, kan de afzender het terugvorderen of het adres daarvan doen wijzi- gen. De Postadministratie van het land van oorsprong kan hier- voor het bij haar reglementen vastgestelde recht invorderen en behouden. De verzoeken om 1.e- rugvordering of wijziging van adres van pakketten bestemd voor de Vereenigde Staten van Amerika moeten worden gericht aan de "Central Administra- tion " te 'Vashington, die betref- fende pakketten bestemd voor Nederlandsch-Indic aan de kanto- ren van bestemming. AUTIKEL XI. DOUANERECHTEN. Allowed, on request. Customs charges. De pakketten zijn onderwor- ImIJC?Sed by ('ountry pen aan aUe douane- wetten en of destmation. - reglementen, welke in het land van bestemming van kracht zijn. De uit dien hoofde te heiren rechten worden van den geadres- seerde bij de aflevering van het pakket ingevorderd overeenkom- stig de douanereglementen. ARTIKEL XII. O!llTHEFFING VAN DOUA:SERECHTE..~. De douanerechten, waarmede Cancelation, if Fe- de naar het land van oorsprong turned, or redirected. teruggezonden of naar een ander land nagezonden pakketten zijn bezwaard, worden zoowel in Nederlandsch-Indie als in de Vereenigde Staten van Amerika afgeschreven.