Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/966

This page needs to be proofread.


2982 PARCEL POST AGREEMENT-NETHERLANDS IXDIA. June H, W34. OcTob£'r 4, 11 .134. Charges. Credits. /'Q.•I, p. 29~fl. Parcel in transit. In case of rcforward· ing, etc. Ante, p. 2978. Parcels to or from a third country. ARTICLE XX. CHARGES. 1. For each parcel exchanged between the contracting- countries, the dispatching Office credits to the Office of destination, in the parcel bills, the quotas due to the latt('r, and indicated in the Regu- lations of Execution. 2.Thesumstobepaidfora parcel in transit, that is, a parcel destined either for a possession or for a third country, are like- wise indicated in the Hegulations of Execution. 3. In case of reforwarding or return to origin of n parcel, if new postage and new insurance fees (in the case of i llsured par- cels) a re collected by the redis- patching Office, the parcel is treated as if it had originated in that country. Otherwise, the re- dispatching Office recovers from the other Office the quota due to it, namely, as the case may be: (a) the cl~arges prescribed by sf'ction 1 above; (b) the charges for reforward- ing or return; (c) the customs clearance, de- livery and storage char~es pro- vided for by Articles XIII, XIV and XV. In case of reforwarding or re- turn to a third country, the ac- crued charges, that is, such of the charges mentioned in (a), (b) and (c) above as are applicable, shall follow the parcel, but in the case that the third country con- cerned refuses to assume the charges because they cannot be collected from the addressee or sender, as the case may be, or for any other reason, they shall be charged back to the country of origin. ARTIKEL XX. RECHTEX. 1. V 001' elk tus.<;chen de con- tractecrcnde landen uitgewisseld pakkct vergoedt de Administratie van afzcnding aan die van best('mming, op dl3 pakketpost- adviezen, de aan laatstbedoelde Administratie verschuldigde be- dragen, welke in het Reglement van Uitvoering zijn aangegeven. 2. Dc te Leta len bcdragen voor ('en transitpakket, dat is een pak- ket bestemu voor ('en bezitting of voor cen derde land, zijn eveneens in het Heglement ,-an Uitvoering uangegeven. 3. lngeval van nazending of terugzending naar het kantoor nm oorsprong, wordt het pakket, indien door de nazendende Ad- ministratie nieuw port en nieuw recht wegens aangegevcn "mardo (in het geval van pakketten met aangegeven waarde) zijn geheven, behunueld alsof het van dat land afkomstig was. In overige gevallen brengt de nazend{'nde Administratie aan de andere Ad- ministratie het aan de eel'ste vcrschuldigdc aandeel in rekening namelijk in voorkomende geval- len: (a) de aandeelen bedoeld in paragraaf 1 him'boven; (b) de aandcelen wegens na- of t('rugzending; (c) het recht wegens vrijma- king door de donane, het afleve- ringsrecht en het bewaarloon, bedoeld in de Artikelen XIII, XIV en XV. Ingeval Yan na- of terugzen- ding naal' ('en d~rde lawl blij ft het pakket bezwaard m('t de daarop ge\'allen kosten bedoel<l onder (a), (b) en (c) hierboven, voorzoover zij van to('passing' zijn; ingeval lwt betrokken derde land weigert de kosten voor zijn rekening tc nCll1('n, omdat zij, in voorkomende gevallen, van den geadr('sse('rde of van d('n afzen- del' dan weI om eenige andere reden niet Inmnen worden inge- vorderd, worden zij w('(ler aan het land vnn oorsprong in reke- ning gebracht.