Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/975

This page needs to be proofread.


PARCEL POST AGREEMENT-NETHERLANDS INDIA June 14. 1034. October 4,1934. 2991 the manner prescribed in the foregoing paragraph. ARTICLE 5. RECEPTACLES. 1. The Postal Administrations of the two contracting countries shall provide the respective bags necessary for the dispatch of their parcels and each bag shall be marked to show the name of the office or country to which it belon1!s. 2. Bags must be returned emp- ty to the dispatching office by the next mail. Empty bags to be re- turned are made up in bundles of ten, enclosing nine bags in one. The total number of bags returned shall be entered on the relative parcel bills. 3. In case ten percent of the total number of bags used durin~ the year have not been returne<1, the value of the missing bags must be repaid to the Adminis- tration of origin. ARTICLE 6. METHOD OF EXCHANGE OF PARCELS. 1. The parcels shall be ex- changed, in sacks duly fastened and sealed, by the offices ap- pointed by agreement between the two Administrations, and shall be dispatched to the coun- try of destination by the country of origin at its cost and by such means as it provides. 2. Insured parcels shall be en- closed in separate sacks from those in which ordinary parcels are contained, and the labels of sacks containing insured parcels shall be marked with such dis- tinctive symbols as may from time to time be agreed upon. kantoor yan bestemming het navraagformulier aan en wordt het bericht van ontvangst behan- deld op de in de voorgaande para- graaf yoorgeschreven wijze. ARTIKEL 5. YERZENDINGSl\IIDDELEN. 1. De Postadministrati(~n van Receptacles. beide contracteerende landen leveren de onderscheidene zak- ken, welke yoor de verzending van haar pakketteJl nooding Zijll ; elke zak wordt gemerkt met den naam van het kantoor of het land, waaraan hij toebehoort. 2. De zakken moeten per kee- rendemail ledig aan het kantoor van afzending worden terugge- zonden. De ledige zakken wor- den teruggezonden in bundels van tien stnks, negen zakken in een zak verpakt. Het totaal nan tal teruggezonden zakken wordt op de betrekkelijke pak- ketpostadviezen ingeschreven. 3. Ingeval tien percent van het totaal aantal in een jaar ge- bruikte zakken niet is teruggezon- den, moet de waarde van de ont- brekende zakken aan de Admini- stratie van oorsprong worden vergoed. AUTIKEL G. WIJZE YAN UITWISSELING YAN I'AKKETTEN. 1. De pakkett<>n worden uit- Method of exchange . ld' b1 1°'k I of parcl'lso gcwlsse m e 1001' 1) ges ot{'n en verzegelUe zakken door de- kantoren, daartoe in onderling overleg tusschen de beide Admini- strati(in aangewezcn; zij worden door het land van oorsprong op diens kosten en met de middelen waarover het beschikt, naar het land yan bestemming verzonden. 2. Pakketten met aangegeven waarde worden gesloten in afzon- derlijke zakken, waarin geen gewone pakketten worden opge- nomen; de labels van de zakken, welke de pakketten met aangege- ven waarde bevatten worden van zoodanige kenteekenen voorzien als van tijd tot tijd wordt over- eengekomen.