Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/982

This page needs to be proofread.


2998 PARCEL POST AGREEMENT-NETHERLANDS INDIA. . Tune H. Hl34. O('tobl'r 4. 1934. Accounting. 3. In the case of parcels origi- nating in the United States of AmerIca which are sent to Neth- erlands India for onward dis- patch to a third country, the Ad- ministration of the Umted States of America shall pay to the Ad- ministration of Netherlands In- dia such credits as shall be noti- fied by the latter Administration. 4. The terminal charO'es and transit rates above specifi'ed may be reduced or increased on three months' previous notice given by one country to the other. The reduction or increase shall hold good for at least one year. ARTICLE 11. AcCOrNTDiG. 1. Each Administration shall prepare quarterly an account showing the sums due for parcels sent by the other Administration. 2. These accounts accompaniec1 by the parcel bills and, if any, copies of verification notes re- lating thereto shall be submitted to the examination of the corre- sponding Administration in the course of the quarter following the quarter to which they relate. 3. The compilation, transmis- sion, verification and acceptance of the accounts must he effected as early as possible and the pay- ment resulting from the balance must be made at the latest before the l'xpiration of three months following the date of the sending of the accounts by the creditor Administration. 4. Payment of the balances due on these accounts between the two Administrations shall be ef- fected by means of drafts on New York or on Bandoeng, or in any other manner which may from time to time be agreed upon be- tween the Chiefs of the Postal 3. Ingeval pakketten afkomstig nit de Vereenigde Staten van Am e r i k a naar Nederlandsch- Indie worden verzonden ter ver- dere doorzending naar een derde land, vergoedt de Administratie van de Vereenigde Staten van Amerika aan de Administratie van Nederlandsch-Indie de vel'- goedingen, welke door de laatste Administratie worden opgegeven. 4. De hierboven genoemde eind- taksen en transitvergoedingen kunnen worden verlaagd of ver- hoogd, op voorwaarde, dat daar- van door het eene land dric maan- den tevoren aan het andere land kennis wordt. gegeven. De verla- ging of v('rhoogjng geldt voor tenmimte een juar. ARTIKEL 11. AFREKENIXG. 1. Elke Administratie maakt kwartaalsgewijs een rekening op van de oedragen verschuldigd yoor de door de andere Admini- fitratie verzonden pakketten. 2. Deze rekeningen, welke Yer- gezeld gaan van de pakketpostad- viezcn en, eventueel, van afschrif- ten van do daarop betrekking hebben<1e berichten van bevin- ding, worden in den loop van het kwartaal volgende op dat, waarop zij betrekking hebben, aan het onderzoek van de andere Admini- ~tratie onderworpen. 3. De samcnstelling, verzen- ding, veri fica tie en goedkeuring van de rekeningen moeten in den kortst mogelijken tijd geschieden en de Letaling ,·an hot saldo moet plaats vind(,ll binnen een termijn van uiterlijk drie maanden vol- gende 0i) den datum van V('l'zen- ding vnn de rekeningen door de Administratie die te vorderen heeft.. 4. De verr(>kening tusschen de beide Administratiihl van de op deze rekeningen verschnldigde saldi geschi('dt door middel van wissels op New York of op Ban- doeng', of op eenige andf're van tijd tot tijd tusschen de Hoolden vun (Ie PostadministratiCn van