The Indian Biographical Dictionary (1915)/Rahim Shah, Mian

Rahim Shah, Mian Sir, Khan Bahadur (1897), K.C.I.E., (1911). Address: Kheka Kheb, Peshawar, India.