Open main menu
Het Wilhelmus
by Marnix van St. Aldegonde, translated from Dutch by Wikisource
This is the text of the national anthem of the Netherlands in its oldest form. It has been changed nowadays into modern Dutch, but the words remain the same.

Usually, only the first and sometimes also the sixth verse is sung.


Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen Bloedt,
Den Vaderland ghetrouwe
Blijf ick tot inden doet;
Een Prince van Orangien
Ben ick vry onverveert.
Den Coninck van Hispangien
Heb ick altijt gheeert.
William of Nassau
Am I of native[1] blood,
True to the fatherland
I remain into death;
A prince of Orange
am I, quite fearless.
The King of Spain
I have always honoured.
In Godes vrees te leven
Heb ick altijt betracht,
Daerom ben ick verdreven
Om Land, om Luyd ghebracht:
Maer Godt sal my regeren
Als een goet Instrument,
Dat ick sal wederkeeren
In mijnen Regiment.
To live in fear of God
Is what I've always done.
That's why I've been expelled
Deprived of [my] land and people:
But God will govern me
Like a good instrument,
So that I may return
To my government
Lijdt U, mijn Ondersaten,
Die oprecht zijn van aert,
Godt sal u niet verlaten
Al zijt ghy nu beswaert:
Die vroom begheert te leven,
Bidt Godt nacht ende dach.
Dat Hy my cracht wil gheven
Dat ick u helpen mach.
Maintain courage, my subjects,
Who are righteous by nature,
God will not leave you
Although you are in trouble now:
The one who desires a pious life,
Should pray to God night and day
That he may give me the power
With which I can help you
Lijf ende goed al te samen
Heb ick u niet verschoont,
Mijn Broeders, hooch van Namen,
Hebbent u oock vertoont:
Graef Adolff is ghebleven,
In Vrieslandt in den Slach,
Sijn siel int eewich leven
Verwacht den jonghsten dach.
Neither [my] body nor possessions together
Have I spared for you,
My brothers, whose names are exalted,
Have shown you the same:
Count Adolf has fallen,
In the battle in Friesland,
His soul in eternal life
Awaits the Day of Judgement
Edel en Hooch gheboren
Van Keyserlicken stam:
Een Vorst des Rijcks vercoren,
Als een vroom Christen-man,
Voor Godes Woort ghepreesen,
Heb ick vrij onversaecht,
Als een helt zonder vreesen
Mijn edel bloet gewaecht.
[I was] born noble and exalted
[descended] from an imperial clan:
A chosen prince of the Empire,
As a pious Christian man,
Praised for God's Word,
I have very bravely,
As a hero without fear
Risked my noble blood.
Mijn schilt ende betrouwen
Zijt ghy, O Godt, mijn Heer.
Op U soo wil ick bouwen,
Verlaet my nimmermeer;
Dat ick doch vroom mag blijven
U dienaer t'aller stond
Die tyranny verdrijven,
Die my mijn hert doorwondt.
My shield and trust
Are You, o God, my Lord.
On You I want to build,
Leave me nevermore.
That I may remain pious
Your servant at all times
Drive away the tyranny
That wounds my heart.
Val al die my beswaren,
End mijn vervolghers zijn,
Mijn Godt wilt doch bewaren
Den trouwen dienaer dijn:
Dat sy my niet verasschen
In haeren boosen moet,
Haer handen niet en wasschen
In mijn onschuldich bloet.
From all those who trouble me,
And are my persecutors,
My God, please save me,
Your loyal servant:
So that they won't burn me
In their evil audacity,
[Nor] wash their hands
In my innocent blood.
Als David moeste vluchten
Voor Saul den tyran:
Soo heb ick moeten suchten
Met menich edelman:
Maer Godt heeft hem verheven,
Verlost uit alder noot,
Een Coninckrijck ghegheven
In Israël, seer groot.
Like David had to flee
From Saul the tyrant
So too I had to sigh
With many other noblemen
But God lifted him up,
Relieved from all distress,
[And] gave [him] a kingdom
In Israel, quite large.

Na tsuer sal ick ontfanghen
Van Godt, mijn Heer, dat soet,
Daer na so doet verlanghen
Mijn vorstelick ghemoet,
Dat is, dat ick mag sterven
Met eeren, in dat velt,
Een eeuwich rijk verwerven
Als een ghetrouwe helt.

Niets doet my meer erbarmen
In mijnen wederspoet,
Dan dat men siet verarmen
Des Conincks landen goet,
Dat ud de Spaengiaerts crencken,
O edel Neerlandt soet,
Als ick daeraen ghedencke,
Mijn edel hert dat bloet.

Als een Prins opgheseten
Met mijnes heyres cracht,
Van den tyran vermeten
Heb ick den slach verwacht,
Die, by Maestricht begraven,
Bevreesde mijn ghewelt;
Mijn ruyters sach men draven
Seer moedich door dat velt.

Soo het den wil des Heeren
Op die tijt had gheweest,
Had ick geern willen keeren
Van u dit swaer tempeest:
Maer de Heer van hier boven
Die alle dinck regeert,
Die men altijt moet loven,
En heeftet niet begeert.

Seer christlick was ghedreven
Mijn princelick ghemoet,
Stantvastich is ghebleven
Mijn hert in teghenspoet,
Den Heer heb ick ghebeden
Van mijnes herten gront,
Dat Hy mijn saeck wil reden,
Mijn onschult doen oircont.

Oorlof mijn arme schapen,
Die zijt in grooten noot.
U Herder sal niet slapen,
Al zijt ghy nu verstroit:
Tot Godt wilt u begheven,
Sijn heylsaem woort neemt aen,
Als vrome Christen leven,
Tsal hier haest zijn ghedaen.

Voor Godt wil ick belijden
End sijner grooter macht,
Dat ick tot gheenen tijden
Den Coninck heb veracht:
Dan dat ick Godt den Heere,
Der hoochster Majesteyt,
Heb moeten obedieren,
In der gherechticheyt.

NotesEdit

  1. The original word, Duytschen, may be translated in English as 'Dutch' (modern Dutch: Nederlands) or 'German' (modern German: Deutsch; modern Dutch: Duits). At the time, these meant the same; the Netherlands were still part of the Holy Roman Empire of the German Nation, and it was not until the 1581 declaration of independence (recognised in 1648) that the 'Dutch' Republic began to take shape in the northern Netherlands, and a 'Dutch national identity' separate from Germany slowly started to emerge.