APPENDIX TO THE "CONCISE MALAGASY GRAMMAR."

English.

I.
Hòva.

II.
Àntankàrana.

III.
Bàba.

IV.
Bètsilèo.

V.
Bètsimisàraka.

VI.
Bèzànozàno.

VII.
Sàkalàva.

VIII.
Sihànaka.

IX.
Taimòbo.

X.
Taisàka.

XI.
Tànala (and Ikòngo).

XII.
Tanòby.

XIII.
Vèzo (Masìkòro).

XIV.
?

Personal Pronouns.
I izàho, àho izàho, àho izàho, àho àho, añàho àho-mbe izàho, àho ïàho, àho
Thou hìanào hàñào añào añào hìanào-mbe hìanào hàñào, ròky dràko
He, she, it, they ìzy ì (pronounced as the first e in 'even') asìka àby ìzy ìzy ìzy-mbe ìzy ìÿ (pronounced 'e-e'), añày
We (exclusive of person spoken to) ìzahày ahày añày ìzehèÿ zahày ìzahày-mbe ìzahày iahày, ahày
We (inclusive of person spoken to) isìka asìka àntsiaña sìka isìka-mbe isìka itsìaña
You hìanarèo hàñarèo ànarèo añarèo hìanarèo-mbe hìanarèo hàñarèo, ànarèo
Conjunctions.
When, if ràha làha antsìnika
Even dìa dìa dìa, lìa dìa
Prepositions.
Above ambòny ambòny ambòny añàmba antèty ambòny
Below ambàny ambàny ambàny amhàny antètraka ambàny
Nouns.
Father rày rèy raỳ, bàba rày
Papa dàda, ikáky àda bàba àba ïàba ïàda, dadày ïàda, bàba dàday àba dàda, bàba, ikàky ìra dàda, bàba
Mother rèny nèndry ïèndry èndry nìny rèny nèny rèny rèny, ïèndry
Mamma nèny nèndry ïèndry èndry nìny nìny nèny, nànja nèny, ïèndry nìny
Tobacco-plant paràky (fr. Arabic?) lobàka paràky tambàko tambàko lobàka tambàko tabàka paràky tobàka (fr. English?) sàta tabìko, tambàko
Indian-corn (maize) kàtsaka tsàkotsàko tsàkitsàky tsàkotsàko tsàkotsàko tsàky sàko
Sweet-potato vòamànga bèlè òvimànga, vihàzo mànga tsimànga mànga, belèna vòamànga bokàla, voròndro, hòbokàla sòmanga vòamànga, voròndro bègèda
Rice vàry vàry vàry vàry vàry vàry vàry
The twelve Malagasy months do not correspond with our months, but are continually shifting their place in our calendar, the Malagasy year being eleven days shorter than ours.
1st ’Alamahàdy Hatsìa (-ka) Hatsìa Hatsìa Asìha Hataìa Hatsìa Hatsìa
2nd Adàoro Vòlasìra Vòlasìra Vàlasìra Vàlasìra Vòlasìra Vòlasìra Vòlasìra
3rd ’Adizàoza Zarày Vòlapàosa Vàlampòsa Fòsa ? Fàosa Bèrày
4th Asòrotàny Màka Vòlamàka Asàra Màka Vòlamàka Màka Màka
5th ’Alahasàty Sahìahìa Hìahìa Tsìabìa Tsìahìa Vòlampadìna Hìahìa Hìahìa
6th ’Asombòla Sàkamasày Sàkamasày Sàkamasày Sàkamasày Sàkamasày Sàkasày Sàkamasày
7th ’Adimizàna Vòlambìta Vòlambìta Vòizmbìta Vòlambìta Vòlambìta Vòlambìta Vòlambìta
8th ’Alakaràbo Sàkavò Asàra Sàkavè Tsimàkamàka Sàkavè Sàkavè Sàkavè
9th ’Alakàosy Sàlamàntsy Asàramanàra Saramàntsiña Sàramàntsiña Sàramàntay Sàramàntsy Pìtsamàimbo
10th ’Adijàdy Sàramànitsa Asàramànitsa Sàramànitra Sàramàñitra Asàrabo Sàramànitra Pìtsamànitsa
11th Adàlo Mìanjòloka Asòtrizònjòna Asòtry Asòtry Asòtry Zònjò (-na) Manjòloka
12th ’Alohòtsy Vàtravàtra Vàtravàtra Vàtravàtra Vàtravàtra Vàtravàtra Vàtravàtra Vàtravàtra

The above columns of words are extracted from "A Comparative Vocabulary of the chief Dialects of Madagascar" (in manuscript), by the Author. They are enough to show that all these dialects form essentially one language, the local differences being due to causes acting over a limited region; while strong foreign influence (limited, however, to one tribe) is seen in the case of the Hova names for the months.

The names of the tribes are given at the top of each column, the Hova words being put first, as this is the best known dialect. Notice that n has two distinct sounds in the Malagasy language; viz, as n in 'an,' and as ng in 'hanger,' which are here represented respectively by n and ñ.