A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature/עבירא - עבר

עבירא, ‎v. ‎עבירתא.

עבירה ‎f. ‎(עבר) ‎passing ‎by. ‎Y. ‎Erub. ‎I ‎19a ‎top ‎כדי ‎אדם ‎עבירת ‎s ‎much ‎space ‎as ‎is ‎required ‎for ‎a ‎person ‎to ‎pass.

עבירה, ‎בברה ‎f. ‎(preced.) ‎transgression, ‎sin. ‎Sot. ‎3a ‎(play ‎on ‎עבר ‎Hif., ‎with ‎ref. ‎to ‎ויעבירו, ‎Ex. ‎XXXVI, ‎6) ‎וכ׳ ‎מכריז ‎והקבה ‎בסתר ‎ע׳ ‎עובר ‎אדם ‎man ‎commits ‎a ‎sin ‎in ‎secret, ‎and ‎the ‎Lord ‎causes ‎his ‎exposure ‎in ‎public; ‎ואין ‎וכ׳ ‎הכרזה ‎לשוון ‎אלא ‎ע׳ ‎and ‎the ‎word ‎dberah ‎(cmp. ‎preced.) ‎has ‎1he ‎meaning ‎of ‎publication ‎(passing ‎forth) ‎&c. ‎Ib. ‎וכ׳ ‎כן ‎אם ‎אלא ‎ע׳ ‎עובר ‎אדם ‎אין ‎a ‎man ‎does ‎not ‎sin, ‎unless ‎a ‎spirit ‎of ‎insanity ‎has ‎entered ‎into ‎him. ‎Tem. ‎20b ‎אאין ‎בע׳ ‎הבא ‎בדבר ‎.. ‎.. ‎אדם ‎a ‎person ‎cannot ‎obtain ‎atonement ‎by ‎means ‎of ‎a ‎thing ‎which ‎is ‎connected ‎with ‎an ‎offense, ‎v. ‎מצוה; ‎a. ‎v. ‎fr. ‎-Esp. ‎(cmp. ‎איסורא) ‎sexual ‎immorality. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎90. ‎Snh. ‎70a ‎top ‎בע׳ ‎אצלה ‎מצויין ‎שהכל ‎for ‎all ‎people ‎will ‎finally ‎associate ‎with ‎her ‎in ‎an ‎immoral ‎way; ‎a. ‎v. ‎fr. ‎- ‎Pl. ‎עבירות, ‎עברות. ‎Yoma ‎VIII, ‎8 ‎קלות ‎ע׳ ‎light ‎transgressions. ‎Ib. ‎9 ‎למקום ‎אדם ‎שבין ‎ע׳ ‎sins ‎affectipg ‎the ‎relatiion ‎of ‎man ‎to ‎God; ‎לחבירו. ‎ע׳ ‎sins ‎affecting ‎the ‎re- ‎lation ‎of ‎man ‎to ‎his ‎fellowman; ‎a. ‎fr.

עבירים, ‎עבירין, ‎v. ‎עכירים.

עבירתא, ‎עבר׳f.= ‎h. ‎עבירה. ‎Targ. ‎Prov. ‎X, ‎23 ‎עביר ‎עביר׳ ‎(not ‎עביד׳ ‎עביד). ‎Ib. ‎XXI, ‎27. ‎Targ. ‎O. ‎Deut. ‎XXIII, ‎15; ‎XXIV, ‎1 ‎פתגם ‎עבירת ‎(h. ‎text ‎דמר ‎ערות); ‎a. ‎fr. ‎-- ‎P. ‎עבירתא, ‎עבירן. ‎Targ. ‎Job ‎IV, ‎4 ‎Ms. ‎(ed. ‎Lag. ‎עבירה ‎sing.,. ‎hebraism; ‎ed. ‎Wil. ‎עבירא; ‎oth. ‎ed. ‎עבידתא, ‎incorr.). ‎Targ. ‎Y. ‎Num. ‎XXXV, ‎25; ‎a. ‎e. ‎-- ‎Y. ‎Taan. ‎I, ‎64b ‎bot. ‎[read;] ‎יום ‎בכל ‎עביר ‎גוברא ‎האי ‎עבירן ‎חמש ‎אל ‎he ‎said ‎to ‎him, ‎five ‎sins ‎does ‎this ‎man ‎(I) ‎commit ‎every ‎day.

*עביתf, ‎pl. ‎עביות ‎(עבת; ‎cmp. ‎עבות) ‎engines ‎for ‎hurl- ‎ing ‎missiles ‎by ‎means ‎of ‎twisted ‎flbres, ‎ropes ‎cc. ‎(Lat. ‎tormenta). ‎Lam. ‎R. ‎to ‎IV, ‎19, ‎v. ‎דלק.

עבעבית, ‎v. ‎אבאבית.

*עבי I ‎(v. ‎next ‎w.) ‎to ‎become ‎white, ‎be ‎put ‎to ‎shame. ‎Targ. ‎Ps. ‎XXXIV, ‎6 ‎עבצו ‎Ar. ‎a. ‎Levita ‎(ed. ‎עצבו; ‎h. ‎text ‎יחפרו).

עבץ II, ‎צבצא ‎m. ‎(transpos. ‎of ‎בעבץ= ‎בצבץ; ‎cmp. ‎כסךes ‎כסכס, ‎transpos. ‎of ‎סכסך) ‎tin. ‎Targ. ‎Ez. ‎XXVII, ‎12 ‎(ed. ‎Lag. ‎בעין). ‎Targ. ‎O. ‎Num. ‎XXXI, ‎22 ‎ed. ‎Berl. ‎(oth. ‎ed. ‎אבצא).

עבר ‎(b. ‎h.) ‎1) ‎to ‎be ‎thick, ‎swell; ‎to ‎run ‎over. ‎Par. ‎VI, ‎4 ‎וכ׳ ‎המים ‎שיעברו ‎כדי ‎that ‎the ‎water ‎may ‎overfow ‎into ‎a ‎vessel; ‎a. ‎e. ‎- ‎Ex. ‎R. ‎s. ‎15 ‎עובר ‎שאני, ‎v. ‎צברה. ‎-- ‎2) ‎(cmp. ‎סגי ‎I ‎a. ‎II) ‎to ‎pass, ‎to ‎cross. ‎Tosef. ‎Sot. ‎VIII, ‎1; ‎Sot. ‎33b ‎וכ׳ ‎את ‎ישראל ‎עברו ‎כיצד ‎in ‎what ‎manner ‎did ‎the ‎Israelites ‎cross ‎the ‎Jordan? ‎Cant. ‎R. ‎to ‎V, ‎1 ‎הוא ‎עובר ‎וכ׳ ‎וחוזר ‎he ‎goes ‎over ‎his ‎studies ‎once ‎and ‎again ‎&c.; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎הדין ‎את ‎ע׳ ‎to ‎cross ‎the ‎ine ‎of ‎yustice, ‎to ‎be ‎too ‎severe. ‎Midd. ‎II, ‎2 ‎וכ׳ ‎עליו ‎עברו ‎כאילו ‎as ‎if ‎they ‎had ‎treated ‎him ‎too ‎severely ‎(arbitrarily). ‎Ex. ‎R. ‎s. ‎30 ‎כשם ‎וכ׳ ‎מעביר ‎איני ‎ואני.. ‎לעבור ‎יכול ‎שאני ‎as ‎I ‎(the ‎Lord) ‎have ‎power ‎to ‎ttreat ‎the ‎nations ‎with ‎rigor, ‎but ‎refrain ‎from ‎doing ‎so, ‎so ‎shall ‎you ‎not ‎go ‎beyond ‎the ‎line ‎of ‎justice. ‎Ib. ‎הדין ‎את ‎עיברה ‎(Pi.); ‎a. ‎e. ‎- ‎3) ‎(with ‎על) ‎to ‎pass ‎over ‎(a ‎sin); ‎to ‎forgive. ‎Cant. ‎R. ‎to ‎V, ‎5 ‎(play ‎on ‎עובר ‎מור, ‎ib.) ‎מררי ‎על ‎ע׳ ‎עובר ‎מר ‎the ‎bitterness ‎passes ‎away, ‎he ‎(the ‎Lord) ‎passes ‎over ‎my ‎bitterness ‎(sin). ‎R. ‎Hash. ‎17a ‎(ref. ‎to ‎Mie. ‎VII, ‎18) ‎פשע ‎על ‎שעובר ‎למי ‎עון ‎נושא ‎למי ‎whose ‎iniquity ‎does ‎he ‎pardon? ‎the ‎iniquity ‎of ‎him ‎who ‎forgives ‎(his ‎neighbor's) ‎transgression ‎; ‎a. ‎e. ‎- ‎4) ‎to ‎transgress, ‎sin. ‎Yoma ‎86b, ‎a. ‎e. ‎וכ׳ ‎ושנה ‎עבירה ‎אדם ‎כיוןשע׳ ‎as ‎soon ‎as ‎a ‎man ‎has ‎committed ‎a ‎sin ‎and ‎repeated ‎it, ‎it ‎becomes ‎to ‎him ‎a ‎permitted ‎act. ‎Ib.a, ‎a. ‎e. ‎עשה ‎על ‎ע׳ ‎when ‎one ‎has ‎trans- ‎gressed ‎a ‎positive ‎law ‎(committed ‎a ‎sin ‎of ‎omission). ‎Ib. ‎וכ׳ ‎כריתות ‎על ‎ע׳ ‎when ‎one ‎has ‎committed ‎sins ‎punishable ‎with ‎extinction ‎or ‎death ‎by ‎a ‎court. ‎Erub. ‎100a, ‎a. ‎fr. ‎וכ׳ ‎בל ‎על ‎עובר, ‎v. ‎בל. ‎Keth. ‎VII, ‎6 ‎וכ ‎דת ‎על ‎העוברת ‎if ‎a. ‎wife ‎offends ‎against ‎Mosaic ‎or ‎Jewish ‎customs, ‎v. ‎דת; ‎Y. ‎ib. ‎VII, ‎31c ‎top ‎הדת ‎על ‎המגברות ‎נשים ‎(Pi.); ‎a.v. ‎fr. ‎-- ‎5) ‎to ‎pass, ‎overtake, ‎precede. ‎Pes. ‎7b ‎עליהן ‎מברך ‎המצות ‎כל ‎לעשייתן ‎עובר ‎in ‎the ‎performance ‎ofall ‎religious ‎ceremonies ‎one ‎must ‎say ‎the ‎benediction ‎over ‎them ‎before ‎doing ‎them; ‎הוא ‎דאקדומי ‎לישנא ‎עובר ‎דהאי ‎משמע ‎מאי ‎what ‎evidence ‎is ‎there ‎that ‎this ‎ober ‎has ‎the ‎meaning ‎of ‎precedence? ‎Answ. ‎by ‎ref. ‎to ‎ויעבר ‎(II ‎Sam. ‎XVIII, ‎23) ‎and ‎he ‎arrived ‎before ‎the ‎Cushite'. ‎-- ‎6) ‎to ‎pass ‎by, ‎g0 ‎aaway, ‎be ‎removed. ‎Pes. ‎III, ‎1בפסח ‎עוברין ‎אלו ‎the ‎follow- ‎ing ‎things ‎must ‎pass ‎away ‎(their ‎use ‎must ‎be ‎suspended) ‎during ‎Passover. ‎Bets. ‎26a, ‎a. ‎fr. ‎עובר ‎מום ‎a ‎transitory ‎blemish, ‎opp. ‎קבוע. ‎Ber. ‎26a ‎קרבנו ‎בטל ‎יומו ‎ע׳ ‎when ‎its ‎day ‎is ‎passed, ‎the ‎sacrifice ‎of ‎the ‎day ‎is ‎void. ‎Pes. ‎I, ‎2 ‎הפסח ‎עליו ‎שע׳. ‎. ‎. ‎ןaחמ ‎leavened ‎matter. ‎. ‎over ‎which ‎Pass-- ‎over ‎has ‎passed ‎(which ‎had ‎been ‎in ‎the ‎house ‎during ‎Pass- ‎over). ‎Ber. ‎IX, ‎3 ‎וכ׳ ‎לשעבר ‎הצועק ‎praying ‎for ‎what ‎is ‎passed ‎(decided) ‎is ‎a ‎vain ‎prayer, ‎e. ‎g. ‎if ‎one's ‎wife ‎is ‎with ‎child, ‎and ‎one ‎prays, ‎may ‎it ‎be ‎the ‎will ‎of ‎GGod ‎that ‎my ‎wife ‎bear ‎a ‎male ‎child; ‎Y. ‎Taan. ‎II, ‎65c ‎bot. ‎וכ׳ ‎וצועק ‎לשעבר ‎הודייה ‎נותן ‎one ‎gives ‎thanks ‎for ‎what ‎is ‎passed, ‎and ‎prays ‎for ‎what ‎is ‎to ‎come. ‎Gitt. ‎VII, ‎7 ‎וכ׳ ‎פניך ‎מכנגד ‎שאעבור ‎זמן ‎כל ‎as ‎soon ‎as ‎I ‎shall ‎have ‎been ‎out ‎of ‎thy ‎sight ‎for ‎thirty ‎days; ‎Tosef. ‎ib. ‎VII ‎(V), ‎10. ‎Keth. ‎17a ‎כלה ‎מלפני ‎ע׳ ‎he ‎passed ‎aside ‎to ‎make ‎room ‎for ‎a ‎bridal ‎procession. ‎Yoma ‎66a, ‎a. ‎e. ‎שנתה ‎שעברה ‎חטאת ‎a. ‎sin-oftering ‎whose ‎year ‎is ‎passed ‎(that ‎is ‎older ‎than ‎one ‎year); ‎Tem. ‎22a ‎שנה ‎שעיברה(Pi.) ‎whose ‎year ‎is ‎completed ‎(v. ‎infra). ‎Ib. ‎21b ‎שנתו ‎שעברה ‎בכור ‎a ‎first-born ‎animal ‎older ‎than ‎one ‎year; ‎R. ‎Hash. ‎5b; ‎Zeb. ‎29a ‎bot. ‎שעיברה; ‎Tosef. ‎Snh. ‎III, ‎6 ‎זמנו ‎שעיברה ‎בכור ‎ed. ‎Zuck. ‎(read ‎with ‎Var.; ‎שעבר). ‎Keth. ‎87a ‎שע׳ ‎על ‎as ‎regards ‎the ‎past, ‎v. ‎עתיד; ‎a. ‎v. ‎fr. ‎לשע׳־ ‎in ‎former ‎days. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎47, ‎opp. ‎עכשיו; ‎a. ‎fr. ‎Hif. ‎העביר ‎1) ‎to ‎lead ‎past, ‎stroke ‎gently. ‎Tosef. ‎Sabb. ‎VII ‎(VIII), ‎23 ‎[read;] ‎בשבת ‎העין ‎גבי ‎על ‎מעבירין ‎you ‎are ‎permitted ‎to ‎stroke ‎a ‎sore ‎eye ‎on ‎the ‎Sabbath; ‎Y. ‎ib. ‎XIV, ‎14c ‎bot. ‎העין ‎על ‎מעבירין. ‎Ib. ‎כלים ‎עליו ‎העבירו ‎they ‎passed ‎garments ‎over ‎it. ‎- ‎2) ‎to ‎cause ‎to ‎pass ‎to ‎remove, ‎displace. ‎Keth. ‎17a ‎וכ׳ ‎כלה ‎מלפני ‎המת ‎את ‎מעבירין ‎a ‎funeral ‎procession ‎is ‎made ‎to ‎make ‎way ‎for ‎a ‎bridal ‎procession, ‎and ‎both ‎of ‎them ‎for ‎the ‎king, ‎V. ‎supra. ‎Gitt. ‎s7b ‎אר ‎באל ‎אותו ‎מעבירין ‎אנו ‎שאין ‎that ‎we ‎shall ‎never ‎displace ‎him ‎for ‎another ‎god; ‎וכ׳ ‎אותנו ‎מעביר ‎שאין ‎that