A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature/עימסוני - עינב

‎home. ‎Peah ‎IV, ‎6 ‎הע׳ ‎בשעת ‎אלא ‎השכחה ‎אין ‎the ‎law ‎con- ‎cerning ‎the ‎forgotten ‎sheaf ‎begins ‎to ‎be ‎binding ‎only ‎at ‎the ‎time ‎of ‎carrying ‎sheaves ‎home; ‎Sifre ‎Deut. ‎282. ‎Sabb. ‎73b ‎קרקע ‎בגידולי ‎אלא ‎ע׳ ‎אין ‎immur ‎(as ‎Sabbath ‎labor) ‎applies ‎only ‎to ‎plants. ‎Y. ‎ib. ‎VII, ‎10a ‎bot. ‎הע׳ ‎תולדות ‎the ‎secondary ‎labors ‎coming ‎under ‎the ‎category ‎of ‎imi. ‎mdrr ‎a. ‎e.

עימסוני, ‎v. ‎עמסוני.

עימעום, ‎עמעום I ‎m. ‎(עמעם) ‎obscuring ‎or ‎sup- ‎pressing ‎the ‎law, ‎irregular ‎measure ‎passed ‎in ‎an ‎emer- ‎gency. ‎Y. ‎Shebi. ‎VIII, ‎38a ‎bot.; ‎Y. ‎Ab. ‎Zar. ‎II, ‎41d, ‎a. ‎e. ‎ע׳ ‎של ‎מהלכות ‎one ‎of ‎the ‎regulations ‎passed ‎in ‎an ‎emer- ‎gency ‎contrary ‎to ‎the ‎real ‎law. ‎Ib. ‎לאיסור ‎ע׳ ‎ויש ‎dare ‎you ‎pass ‎a ‎prohibitory ‎measure ‎contrary ‎to ‎law?; ‎Y. ‎Sabb. ‎I, ‎3c ‎bot. ‎(also ‎עימום).

עימעום, ‎עמ׳II ‎pr. ‎n. ‎pl. ‎Infum(Emmaus, ‎v. ‎אמאוס). ‎Ker. ‎III, ‎7 ‎(15a) ‎ע׳ ‎של ‎איטלים ‎Bab. ‎ed. ‎(Mish. ‎אמאום) ‎the ‎bazaar ‎of ‎I.; ‎Macc. ‎14a. ‎עימאום ‎של ‎איטליז ‎(early ‎eds. ‎עימעום, ‎v. ‎Rabb. ‎D. ‎S. ‎a. ‎l. ‎note ‎4).

עימעם, ‎v. ‎עמם.

עימק, ‎עימקוון. ‎v. ‎אמקא.

עימקותא ‎v. ‎עמקותא.

עי״ן, ‎v. ‎עייץן.

עין ‎f. ‎(b. ‎h.; ‎עון) ‎1) ‎eye, ‎sight, ‎look. ‎Kidd. ‎24a ‎וע׳ ‎בשן, ‎v. ‎יצא. ‎Ibb ‎וכ׳ ‎עינו ‎על ‎הכהו ‎if ‎the ‎master ‎struck ‎him ‎on ‎his ‎eye ‎and ‎made ‎it ‎blind. ‎B. ‎Kam. ‎83b ‎(ref. ‎to ‎Ex. ‎XXI, ‎24) ‎ממש ‎ע׳ ‎אימא ‎may ‎not ‎the ‎text ‎mean ‎that ‎he ‎who ‎injures ‎a ‎person's ‎eye ‎must ‎really ‎suffer ‎the ‎same ‎injury? ‎Sabb. ‎108b ‎bot. ‎וכ׳ ‎לע׳ ‎יד ‎an ‎unwashed ‎hand ‎(in ‎the ‎morning) ‎touching ‎the ‎eye ‎deserves ‎to ‎be ‎cut ‎of. ‎Taan. ‎8b ‎סמוי ‎הע׳ ‎מן, ‎v. ‎סמא. ‎Ib. ‎בו ‎שולטת ‎הע׳ ‎שאין ‎דבר ‎something ‎which ‎the ‎eye ‎cannot ‎look ‎at ‎(being ‎stored ‎away), ‎v. ‎infra; ‎a. ‎v. ‎fr. ‎-- ‎[Y. ‎Ned. ‎IX, ‎end, ‎41c ‎זהב ‎של ‎ע׳ ‎לה ‎עשה, ‎a ‎corrupt ‎dittograpby ‎of ‎זהב ‎של ‎שן ‎לה ‎טובה--[.עשה ‎ע׳ ‎(also ‎יפה) ‎a ‎benevolent ‎eye, ‎good ‎will, ‎liberality, ‎opp. ‎רעה ‎ע׳ ‎or ‎עין ‎הרע ‎(abbr. ‎עהיר), ‎also ‎צרה ‎ע׳ ‎ill-awill, ‎selfishness, ‎enoy. ‎Ab. ‎II, ‎9. ‎Sabb. ‎74a ‎וכ׳ ‎יפה ‎ע׳ ‎משום ‎he ‎intended ‎to ‎show ‎his ‎good ‎will. ‎Tosef. ‎Hall. ‎I, ‎7 ‎בעיסתו ‎יפה ‎שעינו ‎he ‎is ‎liberal ‎with ‎his ‎dough ‎(is ‎glad ‎to ‎give ‎the ‎priest's ‎portion), ‎opp. ‎צרה ‎עיננו. ‎Esth. ‎R. ‎to ‎I, ‎4 ‎בממונו ‎צרה ‎עינו ‎היתה ‎he ‎was ‎jealous ‎of ‎his ‎wealth ‎(unwilling ‎to ‎leave ‎it ‎to ‎his ‎heirs ‎to ‎be ‎enjoyed ‎by ‎them). ‎Ab. ‎V, ‎13 ‎אחרים ‎בשל ‎רעה ‎עינו ‎he ‎is ‎illiberal ‎with ‎regard ‎to ‎other ‎people's ‎money ‎(be- ‎grudges ‎them ‎tthe ‎privilege ‎of ‎giving ‎charity), ‎בשלו ‎רעה ‎ע׳ ‎he ‎is ‎illiberal ‎with ‎his ‎own ‎money ‎(is ‎too ‎greedy ‎to ‎afford ‎himself ‎the ‎leasure ‎of ‎giving ‎charity). ‎Ib. ‎II, ‎11, ‎v. ‎יצר; ‎a. ‎fr. ‎-ע׳־ ‎צר ‎(= ‎ע׳ ‎רע) ‎selfish, ‎opp. ‎ע׳ ‎טוב ‎iberal, ‎selfless. ‎Sabb. ‎108b ‎אנא ‎ע׳ ‎צר ‎. ‎. ‎שדורי ‎I ‎send ‎you ‎(the ‎salve), ‎lest ‎you ‎say ‎that ‎I ‎am ‎selfish. ‎Sot. ‎38b ‎מכירין ‎העופות ‎אפי׳ ‎ע׳ ‎בצרי ‎even ‎birds ‎recognize ‎selfish ‎men. ‎Ib. ‎הנהנה ‎כל ‎וכ׳ ‎ע׳ ‎מצרי ‎he ‎who ‎accepts ‎benefits ‎from ‎self-seeking ‎men, ‎transgresses ‎a ‎law ‎(ref. ‎to ‎Prov. ‎XXIII, ‎6). ‎Ib. ‎לטוב ‎. ‎.. ‎אין ‎ע׳ ‎the ‎cup ‎of ‎benediction ‎must ‎be ‎handed ‎to ‎none ‎but ‎an ‎unselfish ‎person ‎(with ‎ref. ‎to ‎Prov. ‎XXII, ‎9); ‎a. ‎e. ‎-- ‎Esp. ‎רעה ‎ע׳, ‎חרע ‎עין ‎(abbrev. ‎עהד), ‎or ‎only ‎עין, ‎the ‎evil ‎eye, ‎an ‎envious ‎glance ‎that ‎brings ‎harm ‎to ‎the ‎person ‎looked ‎at, ‎bewitchment. ‎B. ‎Mets. ‎107b ‎(ref. ‎to ‎Deut. ‎VII, ‎15) ‎ע׳ ‎זו ‎that ‎means ‎the ‎effect ‎of ‎an ‎evil ‎eye. ‎Ib. ‎בע׳ ‎. ‎. ‎. ‎תשעים ‎וכ׳ ‎רעה ‎ninety-nine ‎persons ‎die ‎of ‎an ‎evil ‎eye ‎against ‎one ‎in ‎the ‎natural ‎course. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎91 ‎עהד ‎בכם ‎תשלוט ‎שלא ‎that ‎the ‎evil ‎eye ‎may ‎have ‎no ‎power ‎over ‎you. ‎Ib. ‎לא ‎הע׳ ‎מפני ‎. ‎הייתם ‎were ‎you ‎not ‎afraid ‎of ‎the ‎evil ‎eye ‎? ‎Ber. ‎20a ‎בו ‎שולמת ‎עהר ‎אין ‎. ‎. ‎. ‎שלא ‎ע׳ ‎no ‎evil ‎eye ‎can ‎afect ‎him ‎whose ‎eye ‎retused ‎to ‎feed ‎on ‎what ‎was ‎not. ‎his ‎(to ‎look ‎at ‎the ‎charms ‎of ‎a ‎married ‎woman); ‎a. ‎fr. ‎-- ‎בע׳ ‎ע׳ ‎שקל ‎to ‎balance ‎the ‎scales ‎exactly, ‎to ‎allow ‎no ‎over- ‎weight ‎(v. ‎עון, ‎a. ‎כרע). ‎B. ‎Bath. ‎V, ‎11; ‎a. ‎fr. ‎-בע׳־ ‎visible ‎to ‎the ‎eye, ‎discernible; ‎in ‎natural ‎form. ‎Y. ‎Ber. ‎VI,10 ‎אעיפ ‎הן ‎בעינן ‎ששחוקין ‎although ‎they ‎are ‎ground, ‎they ‎are ‎still ‎discernible. ‎Ib. ‎הן ‎בעיינן ‎אם ‎if ‎they ‎are ‎in ‎their ‎natural ‎form ‎(not ‎mashed); ‎a. ‎fr. ‎- ‎כעין ‎like ‎the ‎appearance ‎f, ‎similar ‎to, ‎a ‎sort ‎of ‎(cmp. ‎גוון). ‎Ibb ‎וכ׳ ‎סולת ‎כע׳ ‎שהוא ‎כל ‎whatever ‎resembles ‎a ‎pudding ‎or ‎dumpling. ‎Ber. ‎58a ‎(in ‎Chald. ‎dict.) ‎וכ׳ ‎כע׳ ‎דארעא ‎מלכותא ‎the ‎government ‎on ‎earth ‎is ‎like ‎the ‎government ‎in ‎heaven ‎(inspires ‎reverence); ‎a. ‎fr. ‎- ‎מעין ‎a ‎refection ‎of, ‎of ‎the ‎nature ‎of; ‎an ‎abstract ‎of. ‎Snh. ‎105b ‎(ref. ‎to ‎the ‎preposition ‎כ ‎in ‎IKings ‎I, ‎41) ‎ליה ‎קאמר ‎מע׳ ‎he ‎means, ‎as ‎a ‎refectioi ‎(of ‎thy ‎name, ‎thy ‎throne). ‎Ib. ‎(ref. ‎to ‎ud. ‎V, ‎24) ‎קאמר ‎מע׳ ‎it ‎means ‎similar ‎to' ‎(the ‎blessings ‎of ‎Sarah ‎&c.). ‎Ber. ‎IV, ‎3 ‎יח ‎מע׳ ‎an ‎ab- ‎stract ‎of ‎the ‎eighteen ‎benedictions. ‎Y. ‎ib. ‎8a ‎bot. ‎מע׳ ‎שבע ‎יוחseven ‎benedictions ‎embodying ‎the ‎eighteen. ‎Ib. ‎VI, ‎10b ‎שלש ‎מע׳ ‎אחת ‎ברכה ‎one ‎benediction ‎embodying ‎the ‎three. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎11, ‎a. ‎e., ‎v. ‎דוגמטרין. ‎-- ‎Du. ‎עיניים, ‎עינים. ‎Bekh. ‎VII, ‎4 ‎וכ׳ ‎גדולות ‎עיניו ‎if ‎his ‎(the ‎priestt's) ‎eyes ‎are ‎as ‎large ‎as ‎those ‎of ‎a ‎calf. ‎Ib. ‎3. ‎Ber. ‎58a, ‎a. ‎e. ‎וכ׳ ‎בו ‎עיניו ‎נתן ‎he ‎put ‎his ‎eyes ‎on ‎him, ‎and ‎he ‎was ‎turned ‎into ‎a ‎heap ‎of ‎bones. ‎Y. ‎Hor. ‎III, ‎end, ‎48c ‎וכ׳ ‎בשמואל ‎עיניהן ‎נתנו ‎tthey ‎directed ‎their ‎attention ‎to ‎Samuel ‎&c.; ‎a. ‎fr. ‎--הע׳־ ‎את ‎אחז, ‎v.אחז. ‎- ‎2) ‎anything ‎resembling ‎the ‎eye, ‎hole, ‎ring ‎&c. ‎Kel. ‎VIII, ‎7תנור ‎של ‎ע׳ ‎the ‎eye' ‎of ‎an ‎oven ‎(the ‎fire-lace ‎under ‎the ‎oven, ‎Maim.; ‎the ‎opening ‎for ‎the ‎escape ‎of ‎the ‎smoke, ‎which ‎may ‎be ‎closed ‎to ‎retain ‎the ‎heat, ‎R. ‎S.). ‎Ib. ‎IX, ‎8 ‎תנור ‎מעינו ‎שניקבan ‎oven ‎in ‎the ‎eye ‎ofwhich ‎is ‎a ‎defect. ‎Ib.XXI,2 ‎ע׳ ‎the ‎ring-shaped ‎pad ‎around ‎an ‎animal's ‎neck ‎(a ‎halter ‎of ‎soft ‎material). ‎Ib. ‎מתכת ‎של ‎ע׳ ‎a ‎metal ‎hame ‎(cmp. ‎עונתא). ‎Tosef. ‎ib. ‎B. ‎Bath. ‎I, ‎7 ‎שבמצעד ‎העיין ‎the ‎ring ‎attached ‎to ‎an ‎adze; ‎a. ‎fr. ‎- ‎3) ‎spring, ‎mwell. ‎Keth. ‎I, ‎10; ‎a. ‎fr. ‎- ‎[Frequ.עיןin ‎pr. ‎n. ‎pl., ‎as ‎סוכר ‎ע׳, ‎טב ‎ע׳; ‎v. ‎respective ‎determinants].

עין, ‎עינא, ‎עיינא ‎ch. ‎same, ‎1) ‎eye, ‎sight ‎&c. ‎Targ. ‎Lev. ‎XXIV, ‎20. ‎Targ. ‎O. ‎Ex. ‎XXII, ‎2. ‎Ib. ‎X, ‎5; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Hull. ‎96a, ‎a. ‎fr. ‎ע׳ ‎טביעות, ‎v. ‎טביעותא. ‎--בע׳־ ‎(v. ‎preced.) ‎dis- ‎cernible, ‎in ‎natural ‎form. ‎Pes. ‎75a ‎top ‎בעיניה, ‎v. ‎קיוהא. ‎- ‎כעין, ‎מעין, ‎v. ‎preced. ‎Targ. ‎Deut. ‎XXXIII, ‎28. ‎Targ. ‎Josh. ‎XXIV, ‎27; ‎a. ‎e. ‎-- ‎בישא ‎ע׳ ‎(or ‎only ‎ע׳) ‎evil ‎eye. ‎Targ. ‎Y. ‎Gen. ‎XLII, ‎5. ‎- ‎Ber. ‎20a. ‎Pes. ‎50b ‎ע׳ ‎בהו ‎שלטא ‎the ‎eye ‎con- ‎trols ‎them ‎(they ‎cannot ‎be ‎hidden ‎from ‎sight; ‎v. ‎Taan. ‎8b, ‎quot. ‎in ‎preced.). ‎B. ‎Mets. ‎30a ‎ע׳ ‎משום ‎(Ms. ‎M. ‎בישא ‎ע׳) ‎because ‎it ‎attracts ‎the ‎(evil) ‎eye; ‎a. ‎v. ‎fr. ‎- ‎Ned. ‎50a ‎the ‎135 ‎ר