A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature/עיקר - עירובא

‎(play ‎on ‎קערת, ‎Num. ‎VII, ‎61) ‎. ‎. ‎. ‎עקרת ‎אלא ‎קערת ‎תקרי ‎אל ‎וכ׳ ‎ביתו ‎עיקר ‎היתה ‎היא ‎הבית ‎עקרת ‎read ‎not ‎ka ‎drath, ‎but ‎ikkereth, ‎typical ‎of ‎Rachel ‎who ‎was ‎the ‎chief ‎of ‎the ‎house; ‎she ‎was ‎the ‎chief ‎person ‎&c. ‎Succ. ‎50b ‎נשירה ‎ע׳ ‎במלי ‎the ‎chief ‎element ‎in ‎the ‎Temple ‎music ‎is ‎instru- ‎mental ‎music; ‎בפה ‎שירה ‎ע׳ ‎the ‎song ‎is ‎the ‎essential ‎element; ‎a. ‎v. ‎fr. ‎-כע׳־ ‎טעם, ‎v. ‎טעם. ‎-בע׳־ ‎כפר, ‎v. ‎כפר. ‎-- ‎לא ‎ע׳ ‎כל ‎nott ‎at ‎all. ‎Snh. ‎22a ‎ע׳ ‎כל ‎נשתנה ‎לא ‎has ‎not ‎at ‎all ‎been ‎changed. ‎Ex. ‎R. ‎s. ‎16 ‎ע׳ ‎כל ‎בה ‎ליגע ‎אסור ‎must ‎not ‎touch ‎her ‎at ‎all; ‎a. ‎fr. ‎--l[In ‎later ‎Hebr. ‎literature; ‎עיקרים, ‎עק׳ ‎principles ‎of ‎faith]

עיקר, ‎עיקרא, ‎עק׳ch. ‎1) ‎same. ‎Targ. ‎JobXXIX, ‎19. ‎Ib. ‎XXVIII, ‎9 ‎עיערהון ‎Ms. ‎(ed. ‎עקריהון, ‎pl.). ‎Ib. ‎XIX, ‎28. ‎Targ. ‎Ps. ‎XII, ‎5 ‎בע׳ ‎כפרין ‎(v. ‎כפר); ‎a. ‎fr. ‎- ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎t3, ‎end, ‎a. ‎e. ‎עיקריה ‎על, ‎v. ‎זרק. ‎B. ‎Mets. ‎103b ‎בלמא ‎עיקר ‎כל, ‎v. ‎בלמא; ‎a. ‎fr. ‎מעיקרא־ ‎origiinallly, ‎at ‎first. ‎Ab. ‎Zar. ‎3b ‎וכ ‎מאן ‎ומ ‎and ‎originally ‎(ere ‎this) ‎who ‎taught ‎them ‎? ‎Ib. ‎41a ‎. ‎. ‎. ‎סבור ‎מע׳ ‎וכ׳ ‎ולבסוף ‎at ‎first ‎they ‎thought ‎.. ‎, ‎but ‎finally ‎&c.; ‎a. ‎v. ‎fr. ‎-- ‎Pl ‎עיקרין, ‎עיקקריא, ‎ע. ‎Targ. ‎Mic. ‎VI, ‎2. ‎Targ. ‎JobbXXXVI, ‎30; ‎a. ‎e. ‎-- ‎2) ‎a ‎castrated ‎animal. ‎Sabb. ‎152a, ‎v. ‎איקא.

עיקרה, ‎עיקרתf, ‎v. ‎עיכר ‎h.

עיקש, ‎v. ‎כקוש ‎nI.

עיקתא I ‎f. ‎(v. ‎עיקה) ‎distress, ‎misfortune. ‎Targ. ‎Y. ‎Ex. ‎XXI, ‎13. ‎Targ. ‎Ps. ‎XVVI, ‎3; ‎a. ‎e. ‎- ‎[Mostly ‎עקתא.]

עיקתא II ‎m. ‎(עקת, ‎sec. ‎r. ‎of ‎עוק), ‎pl. ‎עיקתין ‎narrows. ‎Targ. ‎Ps. ‎CXVI, ‎3 ‎(h. ‎text ‎מצרי).

*עיר ‎m. ‎ch. ‎(= ‎h. ‎עיר; ‎v. ‎עור; ‎cmp. ‎נער) ‎foal. ‎Targ. ‎Zech. ‎IX, ‎9. ‎- ‎Pl. ‎עירין. ‎Targ. ‎Jud. ‎X, ‎4; ‎v. ‎עיל.

עיר I ‎m. ‎(עור) ‎guardian, ‎angel. ‎Midr. ‎Till. ‎to ‎Ps. ‎CXVIII, ‎8 ‎וכ׳ ‎שרף ‎ולא ‎ע׳ ‎לא ‎עמו ‎ירד ‎ולא ‎ed. ‎Bub. ‎(oth. ‎ed. ‎קדיש ‎ולא ‎ע׳ ‎לא, ‎borrowed ‎from ‎Dan. ‎IV, ‎10) ‎nor ‎went ‎down ‎with ‎him ‎(Abraham) ‎a ‎guardian, ‎or ‎Serapb, ‎or ‎angel. ‎Ib. ‎to ‎Ps. ‎I ‎(play ‎on ‎עיר, ‎Gen. ‎XI, ‎4) ‎אלוה ‎אלא ‎ע׳ ‎ואין ‎ir ‎means ‎a ‎deity ‎(ref. ‎to ‎Dan. ‎l. ‎c.). ‎- ‎Pl, ‎עירין, ‎Pes. ‎33a ‎(quot. ‎fr. ‎Dan. ‎IV, ‎14) ‎וכ׳ ‎ע׳ ‎בגזירת ‎by ‎the ‎decree ‎of ‎the ‎guardians ‎(scholars) ‎the ‎word ‎(is ‎established) ‎&c., ‎i. ‎e. ‎they ‎have ‎so ‎decided ‎at ‎college. ‎-- ‎[עיר ‎awake, ‎v. ‎עור ‎ch.]

עיר II ‎f. ‎(b. ‎h.; ‎עור) ‎[watch-tower, ‎fort,] ‎town, ‎city. ‎B. ‎Kam. ‎80b ‎וכ׳ ‎בארן ‎ע׳ ‎הלוקח ‎he ‎who ‎buys ‎a ‎township ‎in ‎Palestine, ‎is ‎bound ‎by ‎law ‎to ‎buy ‎also ‎the ‎accesses ‎to ‎it ‎on ‎four ‎sides. ‎Snh. ‎17b ‎וכ׳ ‎עשרה ‎בה ‎שאין ‎ע׳ ‎כל ‎in ‎a. ‎town ‎in ‎which ‎there ‎are ‎not ‎the ‎following ‎ten ‎things ‎(institutions), ‎a ‎scholar ‎is ‎not ‎permitted ‎to ‎live. ‎Snh. ‎I, ‎6 ‎וכ׳ ‎בע׳ ‎יהא ‎וכמה ‎and ‎how ‎large ‎must ‎the ‎population ‎of ‎a ‎town ‎be, ‎to ‎be ‎fit ‎as ‎a ‎seat ‎for ‎a ‎Sanhedrin? ‎Yoma ‎20b ‎הע ‎(Ms. ‎M. ‎רומי) ‎the ‎City ‎of ‎Rome; ‎Pes. ‎119a ‎בע ‎(Ms. ‎M. ‎ברומי) ‎in ‎Rome; ‎a. ‎v. ‎fr. ‎-- ‎Pl. ‎ערים, ‎עיירות. ‎Tosef. ‎Macc. ‎III ‎(II), ‎1; ‎Macc. ‎9b ‎וכ ‎הבדיל ‎ע ‎שלשש ‎Moses ‎set ‎apart ‎three ‎towns ‎(of ‎refuge). ‎Ib. ‎II, ‎4, ‎a. ‎fr. ‎מקלט ‎ערי, ‎v. ‎מקלט. ‎Meg. ‎I, ‎I, ‎q.; ‎a. ‎fr.

עיראין, ‎Kel. ‎XXI, ‎2 ‎ed. ‎Dehr., ‎v. ‎עריין.

עירבא, ‎עירבב, ‎עירבוב, ‎עירבוביא, ‎עירבוביתא, ‎עירבויין, ‎עירבון, ‎v. ‎ab ‎ערב׳.

עיררררין, ‎עירברובין ‎m. ‎pl. ‎(reduplic. ‎of ‎ערב ‎I) ‎ew ‎jye ‎mixed ‎mmultitudes. ‎Targ. ‎O. ‎Num. ‎XI, ‎4 ‎עירברבב ‎ed. ‎Berl. ‎(oth. ‎ed. ‎ער, ‎עי). ‎Targ. ‎Oant. ‎I, ‎12 ‎עירברוו ‎ed. ‎Lag. ‎(oth. ‎ed. ‎ער).

עירה ‎f. ‎(ערה ‎II) ‎thread ‎on ‎the ‎shuttle ‎used ‎for ‎the ‎woof, ‎bobbin. ‎Kel. ‎XXI, ‎1 ‎וכ ‎עתיד ‎שאינו ‎ע ‎a ‎bobbin ‎which ‎the ‎weaver ‎does ‎not ‎intend ‎to ‎shoot ‎back ‎again. ‎Tosef. ‎ib. ‎B. ‎Bath. ‎I, ‎4 ‎אירה. ‎-- ‎Pl. ‎עירין. ‎B. ‎Kam. ‎119b ‎Ar. ‎(ed. ‎אירין, ‎v. ‎Rashi ‎a. ‎l.). ‎- ‎V. ‎אאירא.

עירו, ‎v. ‎עירי.

עירוב, ‎ער׳ ‎m. ‎(כרב ‎I) ‎1) ‎interweaving, ‎mixture, ‎con- ‎juunction. ‎Kinn. ‎I, ‎4 ‎בע ‎. ‎. ‎שלקחו ‎נשים ‎שתי ‎two ‎women ‎that ‎bought ‎their ‎birds ‎for ‎sacriifices ‎in ‎common ‎(not ‎designating ‎which ‎of ‎them ‎belonged ‎to ‎the ‎one ‎and ‎which ‎to ‎the ‎other). ‎Mikv. ‎VI, ‎7 ‎מקואות ‎ע ‎in ‎the ‎case ‎of ‎two ‎bathing ‎reservoirs ‎joined ‎(a ‎connection ‎having ‎formed ‎between ‎them); ‎Bag. ‎21b; ‎Yeb. ‎15a. ‎Y. ‎Pes. ‎III, ‎beg. ‎29a ‎עירובו ‎על ‎for ‎eating ‎leavened ‎matter ‎in ‎a ‎mixture, ‎opp. ‎ברור ‎חמין; ‎Bab. ‎ib. ‎43a; ‎a. ‎e. ‎-- ‎Pl. ‎עירובין, ‎ער. ‎Y. ‎Orl. ‎II, ‎61d ‎bot. ‎Y. ‎Bicc. ‎II, ‎65a ‎top ‎עירוביהן ‎. ‎. ‎. ‎הביכורין ‎אאין ‎וכ ‎first-fruits ‎have ‎no ‎prohibitive ‎effect ‎on ‎mixtures ‎or ‎on ‎what ‎has ‎grown ‎of ‎them ‎as ‎to ‎eating ‎them ‎in ‎Jeru- ‎salem. ‎Ib. ‎בכורים ‎עירובי ‎mixtures ‎of ‎firstsfruits ‎with ‎common ‎ones; ‎מעשר ‎ע ‎mixtures ‎of ‎tithes ‎with ‎secular ‎fruit. ‎-- ‎פרשיות ‎עידוב ‎an ‎interweaving ‎of ‎biblical ‎sections, ‎clauses ‎of ‎one ‎scction ‎taken ‎over, ‎for ‎interpretative ‎pur-- ‎poses, ‎to ‎a ‎succeeding ‎section ‎; ‎misplacement. ‎B. ‎Kam. ‎107a ‎(ref. ‎to ‎the ‎clauuse ‎שניהם ‎. ‎. ‎. ‎יאמר ‎אשר, ‎Ex. ‎XXII, ‎8) ‎פ ‎ע ‎וכ ‎כאן ‎כתוב ‎here ‎is ‎a ‎misplacement, ‎and ‎the ‎words ‎i ‎hu ‎עeh ‎(which ‎intimate ‎that ‎an ‎oath ‎can ‎be ‎administered ‎only ‎when ‎the ‎defendant ‎admits ‎a ‎part ‎of ‎the ‎claim) ‎refer ‎to ‎the ‎suhject ‎of ‎loans ‎(Ex. ‎l. ‎c. ‎24 ‎sq.). ‎Snh. ‎2b ‎אי ‎מומחין ‎נמי ‎ליעי ‎. ‎. ‎. ‎פ ‎ע ‎קסבר ‎if ‎he ‎adopts ‎the ‎opinion ‎that ‎here ‎is ‎a ‎misplaced ‎clause ‎(and ‎ki ‎hu ‎עeh ‎refers ‎to ‎loans), ‎let ‎him ‎also ‎require ‎authorized, ‎learned ‎judges ‎(אלהים) ‎-- ‎2) ‎Erub, ‎a ‎symbolical ‎actt ‎by ‎which ‎the ‎legal ‎fiction ‎of ‎communitty ‎or ‎continuity ‎is ‎established, ‎e. ‎p. ‎a) ‎with ‎ref. ‎to ‎Sabbath ‎iimits ‎(תחומין); ‎a ‎person ‎deposits, ‎before ‎the ‎Sabbath ‎(or ‎the ‎Holy ‎Day), ‎certain ‎eatables ‎to ‎remain ‎in ‎their ‎place ‎over ‎the ‎next ‎day, ‎by ‎which ‎act ‎he ‎transfershis ‎abode ‎to ‎that ‎place, ‎and ‎his ‎movements ‎on ‎the ‎Sabbath ‎are ‎measured ‎from ‎it ‎as ‎the ‎centre; ‎b) ‎with ‎ref. ‎to ‎buildings ‎with ‎a ‎common ‎court ‎(חצירות); ‎the ‎inmates ‎contribute ‎their ‎share ‎towards ‎a ‎dish ‎which ‎is ‎deposited ‎in ‎one ‎of ‎the ‎dwellings, ‎by ‎which ‎act ‎all ‎the ‎dwellings ‎are ‎considered ‎as ‎common ‎to ‎all ‎(one ‎רשות), ‎and ‎the ‎carrying ‎of ‎objects ‎on ‎the ‎Sabbath ‎from ‎one ‎to ‎the ‎other ‎and ‎across ‎the ‎court ‎is ‎permitted; ‎c) ‎with ‎ref. ‎to ‎pre- ‎paring ‎meals ‎(תבשילין) ‎for ‎the ‎Sabbath ‎on ‎a ‎Holy ‎Day ‎occurring ‎on ‎a ‎Rriday; ‎a ‎person ‎prepares ‎a ‎dish ‎on ‎Thursday ‎and ‎lets ‎it ‎lie ‎over ‎until ‎the ‎end ‎of ‎the ‎Sabbath, ‎by ‎which ‎fiction ‎all ‎the ‎cooking ‎for ‎the ‎Sabbath ‎which ‎he ‎does ‎on ‎the ‎Holy ‎Day ‎(Friday) ‎׳is ‎merely ‎a ‎conti-