A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature/עסק - עפייץ

לק ‎ch. ‎same, ‎1) ‎to ‎take ‎pains, ‎take ‎trouble. ‎Targ. ‎II ‎Kings ‎IV, ‎13. ‎Targ. ‎I ‎Chr. ‎XII, ‎34 ‎(33; ‎h. ‎text ‎לעדר). ‎-- ‎2) ‎(with ‎ב) ‎to ‎be ‎occupied ‎with. ‎Targ. ‎Y. ‎Lev. ‎XX, ‎3; ‎5 ‎(v. ‎Sifra ‎K'dosh., ‎ch. ‎VIII, ‎Par. ‎4, ‎s. ‎v. ‎עסק ‎II). ‎Targ. ‎Koh. ‎VI, ‎8. ‎Targ. ‎Prov. ‎VII, ‎18 ‎וכ׳ ‎לחד ‎חד ‎ונעסק ‎and ‎let ‎us ‎be ‎engaged ‎in ‎dalliances ‎in ‎private ‎(h. ‎text ‎וכ׳ ‎נתעלסה); ‎a. ‎fr. ‎- ‎Part. ‎pass. ‎עסיק; ‎f. ‎עסיקא; ‎pl. ‎עסיקין; ‎עסיקן. ‎Targ. ‎Y. ‎II ‎Deut. ‎XXXII, ‎4. ‎Targ. ‎Cant.I, ‎15. ‎Ib. ‎IV, ‎15; ‎a. ‎fr. ‎- ‎Y. ‎Hag.II, ‎77b ‎וכ׳ ‎נעסוק ‎בדידון ‎עסיקין ‎דאינוון ‎עד ‎(not ‎עסוקין) ‎while ‎they ‎are ‎occupied ‎with ‎their ‎doings ‎(songs ‎&c.), ‎let ‎us ‎be ‎occupied ‎with ‎our ‎business ‎(study); ‎so ‎they ‎sat ‎down ‎and ‎engaged ‎in ‎discussing ‎words ‎of ‎the ‎Law. ‎Sot. ‎21a ‎בה ‎דעסיק ‎בעידנא ‎while ‎he ‎is ‎engaged ‎in ‎it. ‎B. ‎Mets. ‎12b, ‎a. ‎fr. ‎וכ׳ ‎אילימא ‎עסקינן ‎במאי ‎(עסיקינן ‎במאי) ‎what ‎are ‎we ‎engaged ‎in?, ‎i. ‎e. ‎what ‎is ‎the ‎case ‎before ‎us? ‎Is ‎it ‎that ‎the ‎debtor ‎admits ‎&c. ‎Ib., ‎a. ‎fr. ‎עסקינן ‎במאי ‎הכא ‎וכ׳ ‎במגורשת ‎(abbr. ‎הבע) ‎what ‎is ‎treated ‎of ‎here ‎(in ‎the ‎Mishnah) ‎is ‎the ‎case ‎of ‎a ‎doubtful ‎divorce. ‎Ib. ‎בעבד ‎הכא ‎עסקינן ‎. ‎. ‎the ‎slave ‎meant ‎in ‎this ‎connection ‎is ‎one ‎who ‎perforates ‎pearls ‎(a ‎skillful ‎laborer); ‎a. ‎fr. ‎thpa. ‎אתעסק, ‎איעסק ‎1) ‎to ‎oceupy ‎one's ‎self, ‎be ‎busy- ‎Targ. ‎Ps. ‎L, ‎5. ‎Targ. ‎Ex. ‎V, ‎9. ‎Targ. ‎II ‎hr. ‎XXXV, ‎14; ‎a. ‎fr. ‎- ‎Ber. ‎25b ‎לבריה ‎ליה ‎איע׳ ‎אחאי ‎רב ‎Rab ‎A. ‎busied ‎himself ‎with ‎preparations ‎for ‎his ‎son's ‎wedding. ‎B. ‎Mets. ‎1o4b ‎ביה ‎לאיעשוקי ‎לך ‎יהיבנא ‎(Ms. ‎M. ‎לעפוקי ‎Pa.) ‎I ‎gave ‎it ‎to ‎thee ‎to ‎do ‎business ‎with ‎(but ‎not ‎to ‎spend ‎thy ‎share ‎for ‎personal ‎use); ‎a. ‎fr. ‎-- ‎2) ‎to ‎dispute, ‎guarrel. ‎Targ. ‎Gen. ‎XXVI, ‎20.

עסק I ‎pr. ‎n. ‎Esek ‎(Dispute), ‎name ‎of ‎a ‎well. ‎Targ. ‎Gen. ‎XXVI, ‎20 ‎(h. ‎text ‎עשק).

עסק II ‎m. ‎(עסק) ‎business, ‎worldly ‎occupation; ‎affair, ‎concern. ‎Hag. ‎13a, ‎a. ‎e. ‎וכ׳ ‎ע׳ ‎לך ‎אין ‎thou ‎hast ‎no ‎concern ‎with, ‎v. ‎סתר ‎I ‎Ab. ‎IV, ‎10, ‎v. ‎מעט. ‎M. ‎Kat. ‎22a ‎bot. ‎רצה ‎בעסקו ‎ממעט ‎if ‎he ‎desires, ‎he ‎may ‎do ‎less ‎business ‎(as ‎a. ‎sign ‎of ‎mourning). ‎Treat. ‎S'mah. ‎ch. ‎IX ‎בעסקו ‎מרבה ‎ואינו ‎and ‎he ‎need ‎not ‎make ‎elaborate ‎preparations ‎for ‎his ‎funeral; ‎a. ‎fr. ‎- ‎Trnsf. ‎afair, ‎display. ‎Men. ‎X, ‎3 ‎(65a) ‎כדי ‎גדול ‎בע׳ ‎נקצר ‎שיהא ‎that ‎the ‎cutting ‎of ‎the ‎׳Omer ‎may ‎take ‎place ‎with ‎great ‎display ‎(in ‎the ‎presence ‎of ‎many ‎peoile); ‎Koh. ‎R. ‎to ‎I ‎3. ‎-- ‎Pl. ‎עסקים, ‎עסקין, ‎constr. ‎סקי, ‎עי׳. ‎Yoma ‎75a; ‎Sabb. ‎130a ‎(ref. ‎to ‎Num. ‎XI, ‎10) ‎ע׳ ‎על ‎משפחותיו ‎(the ‎people ‎wept) ‎over ‎their ‎family ‎affairs ‎(the ‎prohibition ‎of ‎consanguineous ‎marriages); ‎Yalk. ‎Num. ‎735. ‎SifraK'dosh., ‎ch. ‎VIII, ‎Par. ‎4 ‎(ref. ‎to ‎פני, ‎Lev. ‎XX, ‎5) ‎וכ׳ ‎עסקי ‎מכל ‎אני ‎פונה ‎I ‎shall ‎leave ‎all ‎my ‎afairs, ‎andf ‎busy ‎myself ‎&c., ‎v. ‎עסק; ‎ib. ‎Abhare, ‎ch. ‎X, ‎Par. ‎8; ‎Yalk. ‎Lev. ‎6 ‎19; ‎a. ‎fr. ‎- ‎2) ‎controversy, ‎dispute, ‎cause. ‎B. ‎Mets. ‎97b ‎ביניהן ‎שבועה ‎כ׳ ‎שיש ‎כגון ‎when ‎there ‎is ‎a ‎dispute ‎between ‎them ‎in ‎which ‎an ‎oath ‎is ‎involved ‎(i. ‎e. ‎when ‎the ‎oath ‎that ‎would ‎have ‎been ‎required, ‎cannot ‎be ‎administered). ‎- ‎Pl. ‎as ‎ab. ‎Shebu. ‎31a ‎ע׳ ‎עליה ‎שיש ‎שדה ‎Ar. ‎(ed. ‎עסיקין) ‎a ‎field ‎the ‎title ‎of ‎which ‎is ‎disputed. ‎Keth. ‎92b ‎sq. ‎יצאו ‎ע׳ ‎עליו ‎(ed. ‎עסי׳) ‎protests ‎against ‎the ‎title ‎were ‎issued; ‎B. ‎Mets. ‎14a ‎bot. ‎עסי׳.

עסקא, ‎עי׳ ‎ch. ‎same, ‎occupation, ‎painstaking; ‎affair, ‎business; ‎merchandise. ‎Targ. ‎Koh. ‎X, ‎18 ‎וכ׳ ‎אורייתא ‎עיססק ‎the ‎occupation ‎with ‎the ‎Law ‎and ‎the ‎commandments. ‎Targ. ‎II ‎Kings ‎IV, ‎13. ‎Targ. ‎Koh. ‎III, ‎6 ‎וכ׳ ‎ע׳ ‎למשדי ‎to. ‎throw ‎merchandise ‎into ‎the ‎sea; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎עיסק ‎על ‎on ‎ac- ‎count ‎of, ‎for ‎the ‎sake ‎of. ‎Targ. ‎Gen. ‎XX, ‎18. ‎Ib. ‎XXI, ‎11; ‎a. ‎fr. ‎- ‎Sot. ‎21a ‎ע׳ ‎עבד ‎שבנא ‎Shebna ‎engaged ‎in ‎business. ‎Taan. ‎21a ‎ע׳ ‎ונעביד ‎ניזיל ‎let ‎us ‎go ‎into ‎business. ‎Keth. ‎66b ‎רבה ‎ע׳ ‎a ‎large ‎investment, ‎v. ‎זיונא ‎III. ‎Hor. ‎12a ‎דבעי ‎מאן ‎וכ׳ ‎ע׳ ‎למיעבד ‎(not ‎בע׳) ‎he ‎who ‎wants ‎to ‎enter ‎upon ‎a. ‎certain ‎enterprise ‎and ‎desires ‎to ‎know ‎whether ‎he ‎will ‎succeed ‎or ‎not; ‎Kerith. ‎5b ‎עיסקי ‎נעביד ‎דבעי ‎מאן ‎(pl.); ‎a. ‎fr. ‎- ‎Esp. ‎iska, ‎giving ‎a ‎person ‎goods ‎to ‎trade ‎with ‎on ‎shares ‎(usually ‎two ‎shares ‎of ‎the ‎profit ‎going ‎to ‎the ‎in- ‎vestor ‎and ‎one ‎to ‎the ‎trader). ‎B. ‎Mets. ‎104b ‎פלגא ‎ע׳ ‎האי ‎וכ׳ ‎in ‎the ‎case ‎of ‎an ‎'iska, ‎half ‎of ‎the ‎sum ‎involved ‎is ‎a. ‎oan ‎(at ‎the ‎risk ‎of ‎the ‎trader), ‎and ‎the ‎other ‎half ‎is ‎a ‎trust. ‎Ib. ‎וכ׳ ‎ע׳ ‎ליה ‎קרי ‎להכא ‎it ‎is ‎therefore ‎called ‎iska ‎(business), ‎because ‎he ‎has ‎a ‎right ‎to ‎say ‎to ‎him, ‎Ihave ‎given ‎it ‎to ‎thee ‎to ‎trade ‎with, ‎v. ‎עק. ‎Ib. ‎ותרי ‎ע׳ ‎חד ‎שטרי ‎(not ‎חדא) ‎if ‎one ‎'iska ‎was ‎agreed ‎upon, ‎and ‎two ‎instruments(each ‎for ‎half ‎the ‎amount) ‎were ‎made ‎out. ‎Ib. ‎10 ‎וכ׳ ‎מחבריה ‎ע׳ ‎דקביל ‎מאן ‎האי ‎if ‎one ‎took ‎merchandise ‎on ‎shares ‎from ‎his ‎neighbor ‎and ‎suffered ‎loss, ‎but ‎after- ‎wards ‎took ‎pains ‎and ‎recovered ‎the ‎loss. ‎Ib, ‎תרי ‎בי ‎הני ‎הדדי ‎בהדו ‎ע׳ ‎. ‎if ‎ttwo ‎entered ‎a ‎partnership ‎with ‎each ‎other ‎(one ‎furnishing ‎the ‎capital). ‎Bets. ‎32b ‎מנייהו ‎בעא ‎ע׳ ‎he ‎asked ‎them ‎to ‎give ‎him ‎goods ‎on ‎shares; ‎a. ‎e. ‎-- ‎Pl. ‎עסקין, ‎עסקי, ‎עי׳. ‎Targ. ‎II ‎Kings ‎IV, ‎13. ‎Targ. ‎Y. ‎Gen. ‎II, ‎2 ‎ע׳ ‎עשרתי ‎ten ‎things. ‎- ‎B. ‎Mets. ‎l. ‎c. ‎שטרא ‎וחד ‎ע׳ ‎חרי ‎(Rashi ‎sing.) ‎two ‎iskas ‎and ‎one ‎document ‎made ‎out ‎on ‎both ‎together. ‎Ker. ‎l. ‎c., ‎v. ‎supra; ‎a. ‎e.

עסקן ‎m. ‎(preced. ‎wds.) ‎1) ‎experimenter, ‎observer ‎of ‎nature. ‎Hull. ‎57b ‎וכ׳ ‎היה ‎בדברים ‎ע׳ ‎he ‎used ‎to ‎make ‎experiments, ‎and ‎he ‎made ‎one ‎to ‎disprove ‎R. ‎Judah's ‎theory. ‎Ib. ‎בדברים ‎ע׳ ‎מאי ‎why ‎was ‎he ‎called ‎an ‎ex- ‎perimenter? ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎19 ‎(in ‎Chald. ‎dict.) ‎ע׳ ‎הוה ‎אסי ‎ר׳ ‎R. ‎A. ‎used ‎tto ‎experiment. ‎Ib. ‎s. ‎22 ‎בדברים ‎ע׳ ‎הוה ‎דש; ‎Koh. ‎R. ‎to ‎V, ‎8 ‎עוסקן. ‎-- ‎2) ‎busy, ‎moving ‎automatically. ‎-- ‎Feom. ‎עסקנית; ‎pl. ‎עסקניות. ‎Succ. ‎26b ‎הן ‎ע׳ ‎ידים ‎hands ‎are ‎busy, ‎. ‎e. ‎touch ‎things ‎automatically.

עסר, ‎עסרונא, ‎v. ‎עשר, ‎עשרונא.

עפוי, ‎עפושא, ‎v. ‎sub ‎יפ׳z.

עפוריים, ‎v. ‎עפריים. ‎(= ‎עים; ‎v. ‎עוף ‎I) ‎[o ‎be ‎bent,] ‎to ‎toil. ‎Targ. ‎Prov. ‎XXI, ‎25 ‎עפיין ‎ed. ‎Lag. ‎(some ‎ed. ‎a. ‎Levita ‎עפייץ, ‎corr. ‎acc.; ‎Bxt. ‎a. ‎ed. ‎Wil. ‎צביין). ‎Af. ‎אעפי ‎to ‎spread, ‎be ‎doubled, ‎thickbranched. ‎Part. ‎מעפי; ‎f ‎מעסיא. ‎Targ. ‎Hos.IV, ‎13. ‎Targ. ‎Ez. ‎VI, ‎13 ‎(h. ‎text ‎עבתה, ‎v. ‎עבות).

עפי, ‎עפיא ‎m. ‎(preced.) ‎sprouting, ‎foliage, ‎branches. ‎Targ. ‎Oant. ‎I, ‎16 ‎(r. ‎Dan. ‎IV, ‎18. ‎Targ. ‎Ez. ‎XXXI, ‎3 ‎עפייה ‎Regia ‎(ed. ‎נופיה). ‎- ‎Pl. ‎עפיין. ‎Targ. ‎Cant. ‎II, ‎2 ‎עפיהא. ‎- ‎V. ‎אאופי.

עפיאן, ‎עפיין, ‎v. ‎אפיין.