A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature/פגם - פגנות

פגם ‎(cmp. ‎פגל) ‎to ‎cut, ‎mutilate; ‎to ‎damage, ‎lessen; ‎trnsf. ‎(cmp. ‎פססל) ‎to ‎disgualify, ‎unfit. ‎Num. ‎R. ‎s. ‎21 ‎כל ‎וכ׳ ‎פוגם ‎עצמו ‎את ‎הפוגם ‎he ‎who ‎tarnishes ‎his ‎reputation ‎discredits ‎his ‎family ‎at ‎the ‎same ‎time; ‎Tanh. ‎Pinh. ‎2; ‎Yalk. ‎Num. ‎772. ‎Y. ‎Snh. ‎II, ‎20b ‎הכתוב ‎פגמה ‎the ‎Bible ‎text ‎curtailed ‎her ‎name(אאביגל ‎for ‎אביגיל, ‎ISam. ‎XXV, ‎32). ‎Arakh. ‎16b, ‎v. ‎אכנאי. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎6 ‎אותה ‎ופוגם ‎חוזר ‎(not ‎אותם) ‎the ‎text ‎reduces ‎her ‎(the ‎moon) ‎again ‎(calling ‎her ‎the ‎small ‎light'). ‎Pes. ‎105b ‎פגמו ‎טעמו ‎as ‎soon ‎as ‎he ‎tasted ‎it ‎(the ‎wine ‎in ‎the ‎cup), ‎he ‎rendered ‎it ‎unfit ‎(for ‎a ‎cup ‎of ‎benediction); ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Part. ‎pass. ‎פגום; ‎f. ‎פגומה ‎&c. ‎Sifre ‎Deut. ‎320 ‎ופ׳ ‎בזוי ‎contemptible ‎and ‎detested ‎(Yeb. ‎63b ‎ומתועב ‎משוקן). ‎Keth. ‎40b ‎פ׳ ‎בעל ‎if ‎he ‎had ‎connection ‎with ‎an ‎impaired ‎woman ‎(opp. ‎שלימה). ‎Y. ‎Sabb..VI, ‎8a ‎bot. ‎פ׳ ‎. ‎. ‎שלא ‎כדי ‎(not ‎פגימה) ‎that ‎it ‎should ‎not ‎appear ‎as ‎if ‎the ‎right ‎shoe ‎were ‎defective; ‎a. ‎e. ‎-- ‎Esp. ‎(law) ‎to ‎impair ‎the ‎legal ‎value ‎of ‎a ‎documentt ‎by ‎admitting ‎a ‎receipt ‎on ‎account ‎(cmp. ‎שוכר). ‎Keth. ‎IX, ‎7כתובתה ‎הפוגמת ‎a ‎woman ‎thatiimmpairs ‎her ‎marriage ‎contract. ‎expl. ‎ib. ‎8. ‎Ib. ‎87b ‎בעדים ‎כתובתה ‎פוגמת ‎if ‎she ‎states ‎that ‎she ‎has ‎received ‎partial ‎payment ‎in ‎the ‎presence ‎of ‎witnesses. ‎Ib. ‎פוחתת ‎פוגמת ‎היינו ‎. ‎. ‎. ‎if ‎a ‎woman ‎lessens ‎the ‎amount ‎in ‎her ‎marriage ‎contract ‎(declaring ‎that ‎it ‎has ‎been ‎made ‎out ‎for ‎a ‎liarger ‎atmount ‎than ‎had ‎been ‎agreed ‎upon) ‎, ‎is ‎it ‎the ‎same ‎as ‎admitting ‎partial ‎payment ‎or ‎not? ‎Y. ‎ib. ‎IX, ‎33b ‎חובו ‎שטר ‎אביו ‎שפ׳ ‎יורש ‎an ‎heir ‎whose ‎father ‎had ‎admitted ‎partial ‎payment ‎on ‎a ‎note ‎of ‎indebtedness ‎in ‎his ‎possession; ‎Tosef. ‎Shebu. ‎VI, ‎5. ‎Gitt. ‎18a ‎שתפגום ‎עד ‎וכ׳, ‎v. ‎זקף; ‎Y. ‎Shebi. ‎IX, ‎beg. ‎39b; ‎a. ‎fr. ‎Niff. ‎נפגם, ‎Nithpa. ‎נתפגם ‎to ‎be ‎mutilated, ‎diminished, ‎impaired; ‎to ‎become ‎defective, ‎cracked, ‎get ‎out ‎of ‎order; ‎to ‎be ‎discredited. ‎Arakh. ‎16b, ‎v. ‎אכסנאי. ‎Bekh. ‎VI, ‎1כפגמה ‎אזזו ‎if ‎the ‎ear ‎of ‎the ‎first-born ‎animal ‎has ‎become ‎defective ‎(lopped, ‎bored ‎through). ‎Ib. ‎4 ‎שנפגסו, ‎v. ‎גמם. ‎Arakh. ‎10b ‎ונפ׳ ‎ערב ‎קולו ‎והיה ‎and ‎the ‎sound ‎of ‎the ‎fute ‎was ‎sweet, ‎but ‎it ‎became ‎impaired. ‎Ib. ‎וכ׳ ‎ונתפגמו ‎. ‎. ‎. ‎כלים ‎שני ‎אלו ‎those ‎were ‎the ‎two ‎implements ‎that ‎had ‎remained ‎from ‎the ‎first ‎Temple, ‎but ‎they ‎became ‎defective ‎and ‎could ‎not ‎be ‎mended; ‎a. ‎fr.

גם~ch. ‎same. ‎[Targ. ‎JobXXV, ‎5סיהרא ‎פגמא, ‎v.פגמא~]- ‎Y. ‎Ber. ‎IX, ‎bbeg. ‎12a ‎פגמה... ‎דלית ‎למרגליתit ‎is ‎like ‎a ‎jewel ‎of ‎inestimable ‎value, ‎however ‎high ‎a ‎price ‎one ‎may ‎set ‎upon ‎it, ‎one ‎undervalues ‎it. ‎Keth. ‎41a ‎לה ‎פגים ‎קא ‎דלא ‎when ‎he ‎does ‎not ‎damage ‎her ‎(in ‎the ‎public ‎esteem); ‎a. ‎e. ‎-- ‎Part. ‎pass. ‎פגים, ‎פגימא; ‎f ‎פגימתא. ‎Pes. ‎106a ‎פ׳ ‎כסא ‎a ‎defective ‎cup ‎of ‎wine ‎(not ‎full); ‎פ׳ ‎חביתא ‎a ‎defective ‎cas; ‎a. ‎e. ‎Hhpa. ‎איפגם, ‎Hhpe. ‎איפגם ‎as ‎preced. ‎Nif. ‎B. ‎Mets. ‎116a ‎דמיפגמא ‎כיון ‎because ‎it ‎is ‎easily ‎damaged ‎(battered); ‎a. ‎e.

פגם ‎m. ‎(preced. ‎wds.) ‎1)injury, ‎deterioration; ‎blemish, ‎discredit. ‎Tanh. ‎Vayishl. ‎5 ‎לאשה ‎הוא ‎פ׳ ‎it ‎is ‎discreditable ‎to ‎a ‎woman ‎(to ‎be ‎showy). ‎Y. ‎B. ‎Kam. ‎VIII, ‎end, ‎6a; ‎Bab. ‎ib. ‎93a ‎משפחה ‎פגם ‎משום ‎because ‎it ‎is ‎a ‎discredit ‎to ‎the ‎entire ‎family. ‎Gitt.5559bראשו ‎של ‎פגמו ‎משוםbbecause ‎it ‎might ‎cast ‎a ‎refection ‎on ‎his ‎predecessor ‎(making ‎it ‎appear ‎as ‎if ‎he ‎were ‎not ‎a ‎legitimate ‎priest); ‎שניהם ‎פ ‎משום ‎because ‎it ‎refects ‎on ‎both ‎of ‎them. ‎Sot. ‎41a ‎ראשון ‎של ‎פגמו ‎משום ‎because ‎it ‎discredits ‎the ‎scroll ‎first ‎used ‎(as ‎if ‎it ‎had ‎been ‎found ‎unffit ‎for ‎reading ‎in ‎it). ‎Sifre ‎Numm. ‎פ ‎דברי ‎criticis- ‎ing ‎words, ‎opp. ‎שבח ‎דברי, ‎Yalk. ‎Ps. ‎846 ‎לשם ‎קויה ‎ggע ‎וכ׳ ‎פגמה ‎a ‎heathen ‎deity ‎is ‎named ‎with ‎an ‎opprobrious ‎epithet, ‎as ‎herem, ‎shexkets ‎&c., ‎opp. ‎שבח ‎לשם; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎נותן ‎לפפ ‎טעם, ‎v. ‎טעם. ‎Cant. ‎R. ‎to ‎VII, ‎8 ‎(in ‎Chald. ‎dict.) ‎אנן ‎וכ׳ ‎פפ ‎ביה ‎נתן ‎בעיננן ‎we ‎desire ‎to ‎discredit ‎him ‎(the ‎idol), ‎by ‎being ‎there ‎and ‎not ‎bowing ‎to ‎him ‎&c. ‎Snh. ‎73b ‎פיגמה ‎(from ‎פגם), ‎v. ‎פגימה. ‎- ‎) ‎indemnity ‎for ‎deterioration ‎in ‎value ‎or ‎social ‎standing,to ‎be ‎paid ‎to ‎a ‎seduced ‎or ‎outraged ‎girl. ‎Keth. ‎III, ‎4 ‎וקנס ‎ופ׳ ‎בושת ‎נותן ‎המפתה ‎the ‎seducer ‎must ‎pay ‎an ‎indemnity ‎for ‎exposure ‎to ‎shame ‎and ‎for ‎loss ‎of ‎value, ‎and ‎a ‎fine ‎besides. ‎Ib. ‎7 ‎וכ׳ ‎אותה ‎רואין ‎פ׳ ‎as ‎to ‎indemnity ‎for ‎loss ‎of ‎value, ‎we ‎estimate ‎her ‎as ‎if ‎she ‎were ‎a ‎handmaid ‎to ‎be ‎sold ‎&c. ‎- ‎3) ‎(v. ‎פגימה) ‎the ‎decrease ‎of ‎the ‎moon; ‎trnsf. ‎decline. ‎Pesik. ‎R. ‎s. ‎15 ‎(ref. ‎to ‎Ps. ‎LXXXIX, ‎38) ‎לפגמו ‎מונין ‎אתם ‎. ‎. ‎. ‎סיהרא ‎כהדין ‎like ‎the ‎moon; ‎f ‎you ‎do ‎good, ‎you ‎shall ‎count ‎by ‎its ‎fulness ‎(by ‎referring ‎to ‎your ‎political ‎ascendancy); ‎if ‎not, ‎you ‎shall ‎count ‎by ‎its ‎decrease ‎(by ‎the ‎symptoms ‎of ‎decline); ‎Pesik. ‎Hahod., ‎p. ‎53a ‎לפגמה; ‎v. ‎next ‎w.

פגמא, ‎פיגמא ‎ch. ‎same, ‎1) ‎blemish, ‎discredit. ‎Sot. ‎c1a ‎לפ׳ ‎חיישינן ‎ומי ‎do ‎we ‎take ‎into ‎consideration ‎that ‎a ‎scroll ‎may ‎be ‎discredited ‎by ‎reading ‎from ‎a ‎second ‎one ‎in ‎the ‎same ‎service? ‎Ib. ‎סיפרי ‎בתרי ‎. ‎. ‎פ׳ ‎ליכא ‎. ‎. ‎תלתא ‎פ׳ ‎איכא ‎when ‎three ‎persons ‎read ‎successively ‎from ‎three ‎scrolls, ‎there ‎is ‎no ‎discredit, ‎but ‎when ‎one ‎person ‎reads ‎from ‎two ‎serolls, ‎there ‎is ‎discredit ‎(it ‎has ‎the ‎appearance ‎as ‎iff ‎the ‎first ‎scroll ‎had ‎been ‎found ‎defective); ‎Yoma70a; ‎a. ‎e. ‎-- ‎2) ‎the ‎decrease ‎of ‎the ‎moon, ‎wane. ‎Targ. ‎Job ‎XXV, ‎5 ‎וכ׳ ‎דסיהרא ‎דפגמא ‎עד ‎Ms. ‎(ed. ‎סיהרא ‎דפגמא, ‎read; ‎דס׳) ‎until ‎the ‎wane ‎of ‎the ‎moon ‎is ‎in ‎the ‎east, ‎tthe ‎sun. ‎ddoes ‎not ‎shine ‎(simultaneously ‎with ‎the ‎moon, ‎v.פגימה). ‎Pesik. ‎Hahod., ‎p. ‎53a; ‎Pesik. ‎R. ‎s. ‎15 ‎. ‎. ‎רחבעם ‎מלייא ‎על ‎. ‎. ‎אברהם ‎פיגמה ‎על ‎סיהרא ‎הא ‎Abraham, ‎Isaac, ‎. ‎. ‎. ‎Solomon-- ‎that ‎is ‎the ‎moon ‎in ‎its ‎growth ‎to ‎fulness; ‎Rehoboam ‎Zedekiah ‎-hat ‎is ‎the ‎moon ‎on ‎tthe ‎wane; ‎v. ‎preced. ‎-- ‎3) ‎semicircular ‎turret, ‎v. ‎פיגמא.

פגמין ‎m. ‎pl, ‎v. ‎פגימין.

פגן ‎(cmp. ‎פגע); ‎Hif. ‎הפגין ‎to ‎entreat, ‎cry ‎for ‎help. ‎B. ‎Kam. ‎114b ‎(Ar. ‎הבגין). ‎Taan. ‎18a ‎בלילה ‎והפגינו ‎עמדו ‎rise ‎and ‎cry ‎by ‎night; ‎וכ׳ ‎והפגינו ‎הלכו ‎(Ar. ‎והב׳) ‎they ‎went ‎and ‎cried ‎&c.

פגן ‎ch. ‎same. ‎Targ. ‎Koh. ‎I, ‎12. ‎Targ. ‎Y. ‎Gen. ‎XXII, ‎20. ‎Targ. ‎Koh. ‎IX, ‎17 ‎דפגין ‎(not ‎דפ׳); ‎a. ‎e. ‎Af. ‎אסגין ‎to ‎intercede. ‎Targ. ‎Y. ‎Ex. ‎XXXII, ‎10.

שגן ‎m. ‎(paganus) ‎villager, ‎commoner, ‎civilian. ‎Y'Iamd. ‎to ‎Lev. ‎V, ‎21, ‎quot. ‎in ‎Ar. ‎וכ׳ ‎פ׳ ‎פולח ‎a ‎soldier ‎and ‎a. ‎civilian ‎who ‎provoked ‎the ‎king ‎to ‎anger ‎(Tanh. ‎Vayikra ‎6 ‎פלטרין ‎ובן ‎קרתני). ‎Tanh., ‎ed. ‎Bub., ‎Vayera ‎2I; ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎50,. ‎a. ‎e., ‎v. ‎סגום. ‎Num. ‎R. ‎s. ‎15; ‎Tanh. ‎Bhsal. ‎11; ‎ed. ‎Bub. ‎20 ‎סרדיוט ‎למחר ‎קומוס ‎למחר ‎פ׳ ‎למחר ‎איפרכוס ‎היום ‎(not ‎סגן) ‎(under ‎the ‎Roman ‎government) ‎one ‎is ‎to-day ‎a ‎consul, ‎to-morrow ‎a ‎civilian ‎&c., ‎v. ‎סרדיוט; ‎a. ‎e. ‎-- ‎Pl. ‎פגאנים, ‎פגנים. ‎Ex. ‎R. ‎s. ‎15 ‎(Matt. ‎K. ‎9גאנין).

פגנא ‎ch. ‎same. ‎- ‎Pl. ‎פגניא, ‎פגנייא. ‎Y. ‎Hor. ‎III, ‎end, ‎48c;